Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 732 142 954

Občanská sdružení mohou do 28. 2. 2018 podávat Senátu návrhy kandidátů na člena Rady ÚSTR (12.12.2017)

Organizační výbor Senátu rozhodl, že do 28. února 2018 mohou občanská sdružení navrhovat člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Dne 21. března 2018 skončí funkční období jednoho člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Organizační výbor Senátu tak dle zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů stanovil lhůtu pro podávání návrhů na člena, a to do 28. února 2018.

Navrhovateli jsou občanská sdružení nebo jiné právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je zkoumání historie, archivnictví, výchova, vzdělávání nebo ochrana lidských práv, anebo občanská sdružení sdružující účastníky odboje proti nacismu nebo odboje nebo odporu proti komunismu nebo bývalé politické vězně (dále jen "sdružení").

Návrhy kandidátů na člena Rady ÚSTR spolu s veškerými potřebnými dokumenty se předkládají volební komisi Senátu (případné dotazy zodpoví tajemnice volební komise Dana Šedivá, e-mail: sedivad@senat.cz, telefon: 257 072 520).

INFORMACE K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ KANDIDÁTŮ NA ČLENA RADY ÚSTAVU PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ

Členem Rady může být zvolena fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům a je spolehlivá a bezúhonná. S funkcí člena Rady je neslučitelná funkce prezidenta republiky, poslance, senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu a člena bankovní rady České národní banky. Členství v Radě je neslučitelné s členstvím v politické straně nebo v politickém hnutí. Členové Rady jsou voleni na funkční období 5 let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.


Navrhovatelé předkládají k prokázání:

  • bezúhonnosti: výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce
  • způsobilosti k právním úkonům: čestné prohlášení kandidáta, že nebyla omezena jeho svéprávnost, platný občanský průkaz (kopie OP s vlastnoručním podpisem kandidáta)
  • spolehlivosti: čestné prohlášení (viz níže) a negativní lustrační osvědčení, spolehlivost neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971 (čestné prohlášení, že v době od 25. února 1948 do 15. února 1990 nebyl členem nebo kandidátem Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska, nebyl absolventem vysokých škol politických, bezpečnostních a vojenských a školení obdobných směrů ve státech, které byly smluvní stranou Varšavské smlouvy a nebyl příslušníkem nebo spolupracovníkem cizí zpravodajské služby státu, který byl smluvní stranou Varšavské smlouvy. Zároveň předkládá negativní lustrační osvědčení vydané Ministerstvem vnitra - dokazuje, že nebyl evidovaným spolupracovníkem bezpečnostních složek - a čestné prohlášení, že nebyl příslušníkem nebo zaměstnancem bezpečnostních složek s výjimkou základní nebo náhradní vojenské činné služby)
  • neslučitelnosti vykonávané funkce s funkcí člena Rady: čestné prohlášení
  • neslučitelnosti funkce člena Rady se členstvím v politické straně či hnutí: čestné prohlášení.

Navrhovatelé musí předložili stanovy, výpis z veřejného rejstříku (spolkového, nadačního apod.) a doklad o oprávnění zastupovat navrhovatele. Volební komise Senátu dále žádá o předložení stručného životopisu kandidáta a z praktických důvodů také telefonického či e-mailového spojení na navrhovatele i kandidáta.

Denisa Čermáková, 12.12.2017