Senát ke dni státnosti ocenil vědce, režiséra či biatlonisty

Praha - Bývalý rektor ČVUT Jiří Witzany, režisér a dramatik Ladislav Smoček, psycholožka Darja Kocábová a biatlonisté Gabriela Soukalová a Ondřej Moravec jsou spolu s řadou vědců mezi 17 osobnostmi, které dnes dostaly stříbrné pamětní medaile Senátu. Při příležitosti Dne české státnosti jim je předal jeho předseda Milan Štěch (ČSSD). Ocenění je podle něj výrazem uznání těm, kteří vynikli ve svém oboru, aniž se jim za to většinou dostalo odpovídající publicity.

Mezi letošní laureáty patřil profesor Emil Paleček, který je objevitelem elektrochemie nukleových kyselin a držitelem řady mezinárodních ocenění. Jménem oceněných poděkoval a mimo jiné vyzval ke stálé kontrole a pravidelné údržbě všech institucí, na nichž je založen demokratický svět. "Neměli bychom přehlížet vznik scestných ideologií, které hrozí vražděním nevinných lidí, ale podporovat jejich pacifikaci dříve, než získají obrovskou moc," uvedl.

Dalším oceněným byl profesor fyziologie a farmakologie František Vyskočil a virolog Dimitrij Slonin, který po tři desetiletí vedl Výzkumný ústav imunologický a podílel se mimo jiné na vymýcení dětské obrny v ČR. Medaili spolu s Kocábovou, která je průkopnicí moderních terapeutických metod a věnovala se zejména práci s mladými a těžce postiženými, obdržela dětská neuroložka Miluše Havlová, sociolog Igor Pleskot a matematik Josef Kubát, někdejší předseda Asociace ředitelů gymnázií.

Vyznamenáni byli rovněž etnograf, cestovatel a znalec domorodých kultur Miroslav Stingl, ředitel hasičů Královéhradeckého kraje František Mencl, mecenáš a podnikatel Karel Velan, který žije v Kanadě, za zásluhy o kulturu podnikání majitel firmy na zpracování dřeva Bořivoj Kasal. Medaili dostala rovněž Martina Zbytková, učitelka z mateřské školy v Bohdalicích na Vyškovsku. Letos v červnu zachránila život dvěma šestiletým chlapcům kteří nešťastnou náhodou spadli do studny.

Spolu se Soukalovou a Moravcem, kteří měli výrazný podíl na historickém úspěchu českého biatlonu na olympijských hrách v Soči, obdržel medaili také trenér atletiky Miroslav Kváč, který stál za úspěchy Jarmily Kratochvílové.

Medaile před svatováclavským svátkem uděloval Senát potřetí ve své historii. Samostatně se uděluje od roku 2007.


Vizitky držitelů stříbrných pamětních medailí Senátu, udělených při příležitosti Dne české státnosti (zdroj: Senát Parlamentu ČR):

Profesor RNDr. Emil Paleček, DrSc.

Objevitel elektrochemie nukleových kyselin a jeden z nejcitovanějších a mezinárodně nejrespektovanějších českých vědců. Zabývá se oblastí fyzikální biochemie, strukturou genetického materiálu a molekulární onkologií. Je dlouholetým pracovníkem Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, kde mj. působil jako vedoucí oddělení biofyzikální chemie. Významně se také podílel na činnosti Vědecké rady AV ČR a Rady Učené společnosti ČR. Profesor Paleček patří k žákům a přímým pokračovatelům nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského. Díky práci Palečka a jeho týmu mohou nyní vědci vést výzkum v oblasti metod vhodných k analýze změn ve struktuře DNA a bílkovin a jejich aplikaci v biomedicíně, např. při výzkumu Parkinsonovy choroby a rakoviny. Profesor Paleček je mj. držitelem Zlaté medaile J. G. Mendela (1990), Medaile Akademie věd ČR (2009), Ceny ministra školství (2011), Giulio Milazzo Prize nebo Ceny České společnosti chemické.

Profesor RNDr. František Vyskočil, DrSc.

Přední český neurofyziolog, profesor fyziologie a farmakologie. Zabývá se především fyziologií synapsí a nervosvalového přenosu, neurofarmakologií, srovnávací neurofyziologií a chemicky řízenými iontovými kanály. Jeho laboratorní studium nervové soustavy, elektrofyziologie a biochemie nervosvalových kontaktů a synapsí v mozku vedlo k řadě objevů, mj. o působení adrenalinu a noradrenalinu na lepší výkonnost nervových spojů a nekvantového výlevu neuropřenašečů. Profesor Vyskočil je autorem a spoluautorem stovek odborných publikací, které jsou často mezinárodně citovány. Je členem londýnské Physiological Society, americké Society for Neurosciences a zakládajícím členem Učené společnosti ČR. Působil nebo působí na Přírodovědecké fakultě UK, ve Fyziologickém ústavu AV ČR, na University of California nebo Kazaňské lékařské univerzitě. Je držitelem Státní ceny Republiky Tatarstán, americké Fogarty Award, Ceny AV ČR za celoživotní přínos, Purkyňovy medaile AV ČR či Medaile Josefa Hlávky.

Profesor Ing. Jiří Witzany, DrSc.

Jedna z nejvýznamnějších osobností českého vysokého školství. Vědecká a akademická dráha profesora Witzanyho je spjata především s ČVUT, kde působil mj. jako vedoucí kateder konstrukční fyziky budov a konstrukcí pozemních staveb, předseda Vědecké rady, děkan Fakulty stavební a jako rektor. Od roku 2002 zastává funkci předsedy Oborové rady a garanta oboru. Působí také ve Vědecké radě 1. LF UK, ve správní radě Nadace M., J. a Z. Hlávkových nebo jako předseda Nadace 17. listopadu, která uděluje stipendia studentům ze sociálně slabých rodin. Witzany se těší velkému respektu i v zahraničí, o čemž svědčí mj. funkce prezidenta Association of European Civil Engineering Faculties.

Odborně se zabývá teorií konstrukcí a materiálů, konstrukčně statickou problematikou staveb, degradačními procesy, problematikou rekonstrukcí a spolehlivostí stavebních konstrukcí. Publikační činnost Witzanyho zahrnuje devět monografií a více než 195 odborných a vědeckých prací v odborných časopisech a sbornících, včetně cizojazyčných. Práce Witzanyho byla v minulosti oceněna např. Zlatou Felbrovou medailí, Grand Prix na veletrhu FOR ARCH, Medailí ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Zlatou medailí ČVUT, Medailí K. Rektoryse, medailí Johann Joseph Ritter von Prechtl aj.

Doceent MUDr. Dimitrij Slonim, CSc.

Klíčová osobnost české virologie, která se těší odbornému uznání i v zahraničí. Imunologii a virologii zasvětil docent Slonim celý svůj vědecký život. Třicet let vedl Výzkumný ústav imunologický a během této doby zde bylo vyvinuto sedm důležitých virových očkovacích látek a 27 diagnostických preparátů. Díky Slonimovi se u nás rozvinul výzkum a výroba virových vakcín, jejichž celostátní užití vedlo k vymýcení dětské obrny, eliminaci spalniček a drastickému omezení výskytu příušnic. Významná byla také práce Slonima na vývoji nového typu vakcíny proti pravým neštovicím a na bezpečnější a účinnější očkovací látce proti vzteklině. Docent Slonim po desítky let úzce spolupracoval se Světovou zdravotnickou organizací. Neméně důležitá byla i jeho činnost pedagogická: půlstoletí přednášel a vedl studenty na fakultách UK a na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, školil vědecké aspiranty ve virologii, oponoval desítky kandidátských, disertačních i habilitačních prací a sám publikoval stovky odborných a vědeckých článků.

Docent MUDr. Miluše Havlová CSc.

Přední česká lékařka se specializací na dětskou neurologii, zejména progresivní nervosvalové nemoci. Přes čtyřicet let působila na Neurologické klinice VFN a 1. LF UK v Praze, kde také založila specializované centrum pro tyto nemoci. Podílela se na výuce studentů, přednášela na seminářích a konferencích v ČR i v zahraničí. Publikovala řadu odborných článků, je spoluautorkou několika neurologických učebnic a grantových projektů. Aktivně pracovala ve výborech Společnosti dětské neurologie Jana Evangelisty Purkyně (JEP) a Společnosti pro ucelenou rehabilitaci postižených při Rehabilitační společnosti JEP. Byla odborným zástupcem ČR v European Alliance of Muscular Dystrophy Associations a v International Post-Polio Network. Stále působí jako odborný poradce v rámci Asociace muskulárních dystrofiků a v Asociaci polio, dlouhodobě spolupracuje s rodičovskými sdruženími Parent Project (pro děti s myopatií) a SMA (děti se spinální svalovou atrofií). Působila i v Ústavu sociální péče pro mentálně postižené děti a dospělé v Praze. Vzhledem k vlastnímu pohybovému postižení z mládí (následky poliomyelitidy) měla a má pro své pacienty hluboké porozumění. Je čestnou členkou Společnosti dětské neurologie JEP a získala také ocenění Nadace Olgy Havlové.

PhDr. Darja Kocábová

Jedna z nejznámějších českých psycholožek a terapeutek; průkopnice moderních terapeutických metod. Koncem 80. let založila arteterapeutickou sekci při České lékařské společnosti J. E. Purkyně, v následujícím desetiletí pak byla profesorem Halíkem požádána o založení psychoterapeutické sekce při Křesťanské akademii - nejdříve v internátním zvláštním dětském domově v Hodkově u Zbraslavi, následně v rámci dětské psychiatrické ambulance v Karlových Varech. Během své profesní kariéry se PhDr. Kocábová věnovala zejména práci s mladými delikventy a těžce postiženými pacienty (k této specializaci byla "předurčena" díky otevřenému nesouhlasu s okupací Československa v roce 1968), významně přispěla také ke zrodu vesniček SOS. Roku 1984 se podílela na vzniku Socioterapeutického klubu, o tři roky později na otevření denního sanatoria pro lidi s vážným psychickým onemocněním, stejně jako chráněných dílen zařazených do občanského sdružení Fokus. V roce 2011 ocenila Společnost J. E. Purkyně PhDr. Kocábovou Heverochovou medailí.

Docent PhDr. Igor Pleskot, CSc.

Český sociolog a výrazná osobnost demokratických odborů po roce 1989. Igor Pleskot byl aktivním účastníkem pražského jara; po jeho násilném ukončení sovětskou okupací mu byla na dvacet let znemožněna vědecká a pedagogická činnost. V listopadu 1989 patřil mezi mluvčí Sdružení stávkových výborů (SSV). Sdružení koordinovalo přípravu generální stávky a významně se tak podílelo na návratu Československa ke svobodě a demokracii. Igor Pleskot v té době doporučoval, aby stávkové výbory vyzvaly pracující k vyslovení nedůvěry stávajícím odborovým orgánům (především Ústřední radě odborů) a aby požadovaly zrušení dosavadní odborové struktury, a to včetně jejího přebudování na strukturu profesních svazů. V roce 1990 byl Igor Pleskot zvolen předsedou Odborového svazu KOVO a následně i do čela České a Slovenská konfederace odborových svazů. Během následujících let se podílel na sociologických výzkumech zaměstnanosti a věnoval se pedagogické práci (Katedra lidských zdrojů a Katedra sociální práce na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně). Přínos Pleskota k transformaci odborů v nezbytnou součást fungující občanské společnosti byl z teoretického i praktického hlediska naprosto zásadní.

RNDr. Josef Kubát

Žijící legenda české matematiky. Byl dlouholetým ředitelem pardubického gymnázia v Dašické ulici (1986-2005), působil také na Katedře matematiky VŠCHT Pardubice a na Fakultě ekonomicko správní Univerzity Pardubice. Jako člen a později předseda Jednoty českých matematiků a fyziků měl a má klíčový podíl na přípravách českých i mezinárodních matematických olympiád, na systematické práci s matematickými talenty a na prakticky všech výrazných úspěších, kterých mladí reprezentanti ČR v této oblasti dosáhli. RNDr. Kubát spoluzakládal Asociaci ředitelů gymnázií ČR a několik let jí předsedal. Spolupořádal desítky odborných konferencí a seminářů. Je také autorem a spoluautorem celé řady učebnic a sbírek příkladů. Pedagogická práce RNDr. Kubáta byla v minulosti oceněna mj. Stříbrnou medailí MFF UK, Medailí Univerzity Pardubice, Medailí města Pardubic nebo Cenou České učené společnosti.

JUDr. PhDr. Miloslav Stingl

Přední český etnograf a cestovatel, mezinárodně uznávaný znalec domorodých kultur, populární spisovatel, polyglot. Během svých cest strávil v zahraničí desítky let, procestoval 152 zemí, absolvoval několik výzkumných cest kolem světa a významně přispěl k rozšiřování etnografického poznání, a to i v mezinárodním měřítku. Mezi jeho nejvýznamnější počiny jsou řazeny výzkumné pobyty mezi národy a kmeny indiánů, Polynésanů, Eskymáků a Papuánců. Je absolventem Právnické fakulty UK (mezinárodní právo) a Filosofické fakulty UK (národopis), působil na Katedře geografie Pedagogického institutu a v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV. Spoluzakládal Československo-latinskoamerickou společnost a pracoval v jejím vedení. Při pobytech v USA působil na Research Institute for the Study of Man v New Yorku, na Texaské univerzitě v Austinu, na Kalifornské univerzitě v Los Angeles nebo v Balboa Museum v San Diegu. Spolupracoval i s odbornými institucemi na Kubě, v Mexiku či v Německu. Své výzkumy uveřejnil ve 42 knihách, které vyšly ve 242 vydáních v úhrnném nákladu 17 milionů výtisků, spolupracoval i s rozhlasem a zahraniční televizí. Je čestným náčelníkem indiánského kmene Kikapú. Společně s J. Hanzelkou a M. Zikmundem je jako jediný prezentován v Síni slávy českého cestovatelství, je čestným občanem Karlových Varů (2010) a Bíliny (2011).

plk. Ing. Miroslav Kváč

Mezinárodně uznávaný atletický trenér, který stojí za unikátními mezinárodní úspěchy Jarmily Kratochvílové (trénoval ji v letech 1965-1987), se kterou pro Československo získal šest zlatých a čtyři stříbrné medaile na mistrovstvích světa a Evropy, stříbro na Letních olympijských hrách a s níž také dosáhl několika světových rekordů. V letech 1983-1990 byl šéftrenérem Střediska vrcholového sportu. Mezi roky 1949-1969 působil v armádě, ale kvůli otevřenému odporu proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy z ní byl propuštěn. Rehabilitace se dočkal až v roce 1990, kdy mu byla také propůjčena hodnost plukovníka.

Gabriela Soukalová

Naše v současnosti nejúspěšnější reprezentantka v biatlonu, vítězka sedmi individuálních závodů světového poháru a bronzová medailistka z Mistrovství světa 2013 ve smíšené štafetě. V juniorské kategorii se stala mistryní světa ve štafetovém závodu (Kanada 2009). Na Zimních olympijských hrách v Soči 2014 získala Gabriela Soukalová stříbrnou medaili v závodě na 12,5 km a další stříbrnou ve smíšené štafetě. Významně se tak podílela na historicky nejúspěšnějším vystoupení české biatlonové reprezentace. Patří do absolutní světové špičky a v budoucnu České republice jistě zajistí další výrazné úspěchy.

Ondřej Moravec

Náš v současnosti nejúspěšnější reprezentant v biatlonu. Poprvé na sebe výrazněji upozornil v olympijské sezóně 2005-06, kdy byl díky svým výkonům ve světovém poháru nominován na olympiádu v Turíně. Do té doby byl znám "jen" jako několikanásobný medailista z juniorských mistrovství světa. Překonal výkonnostní krizi v sezóně 2008-09 (nebyl nominován na MS v Pchjongčchangu a neuspěl na světovém poháru ve Vancouveru) a v dalších letech se stal stabilním členem světové biatlonové elity. V roce 2013 se podílel na bronzovém výsledku české smíšené štafety na Mistrovství světa v Novém Městě na Moravě. Na Zimních olympijských hrách v Soči 2014 získal stříbrnou medaili ve stíhacím závodě, další stříbrnou ve smíšené štafetě a bronz v závodě s hromadným startem. Významně se tak podílel na historicky největším úspěchu českého biatlonu.

plk. Ing. František Mencl

Už čtvrté desetiletí patří ke klíčovým osobnostem Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR), na jehož budování a modernizaci má nepopiratelné zásluhy. V HZS ČR a jeho předchůdcích postupně vykonával funkce zástupce náčelníka správy, velitele útvaru, velitele okresního útvaru, okresního požárního rady a ředitele HZS okresu. Od roku 2001 je ředitelem HZS Královéhradeckého kraje. Aktivně se podílel se na přípravě hned několika legislativních úprav, které výrazně zlepšily podmínky pro práci hasičů a usnadnily tak ochranu životů a majetku nás všech (vodní zákon, rozpočtová pravidla aj.). Další oblastí jeho zájmu je rozvoj disciplín požárního sportu, kterým se v mládí věnoval aktivně, později jako jejich organizátor a velký propagátor. Patřil mezi nemnoho osobností, kterým se v polovině 90. let podařilo tehdy skomírající tradici požárního sportu udržet a obnovit. Mezi kolegy je o něm známo, že je díky hluboké životní zkušenosti a pracovitosti schopen na vysoké úrovni obsáhnout kompletní spektrum odborné činnosti sboru a že se mu prostřednictvím jeho diplomatických schopností podařilo prosadit řadu myšlenek pozitivně ovlivňujících práci hasičských sborů u nás i v zahraničí.

Ing. Bořivoj Kasal

Od poloviny 90. let, kdy díky restituci obnovil dlouhou rodinnou tradici v oblasti zpracování dřeva (Kasalova pila), patří Bořivoj Kasal ke vzorům podnikatelské solidnosti a etiky nejen v Jihočeském kraji, ale celorepublikově. Z jeho takřka baťovského přístupu k podnikání má prospěch nejen rodinná firma, ale doslova celý okolní region. Jednoznačná orientace na vysokou kvalitu a dlouhodobou prosperitu, ohleduplnost a snaha prospět celku, stejně jako společensky citlivá zaměstnanecká politika - to jsou charakteristiky, které z Bořivoje Kasala a Kasalovy pily už léta dělají živoucí příklad dobré podnikatelské praxe a zaslouženého úspěchu, za nímž stojí poctivá a obětavá práce. Proto mu bude udělena Stříbrná pamětní medaile Senátu Parlamentu ČR za zásluhy o kulturu podnikání.

Martina Zbytková

Učitelka z mateřské školy v Bohdalicích na Vyškovsku (kde pracuje od r. 2010) zachránila letos v červnu s nasazením vlastního zdraví život svým dvěma šestiletým žákům, kteří nešťastnou náhodou spadli do studny. Kdyby nebylo odvahy a pohotovosti Martiny Zbytkové, došlo by k tragédii. Za svůj čin byla oceněna Zlatou medailí Jihomoravského kraje. Svou statečností však Martina Zbytková také upozornila na skutečnost, že pedagogická práce je spojena s mírou odpovědnosti, kterou si naše společnost v plném rozsahu stále ještě neuvědomuje.

Karel Velan

Podnikatel, mecenáš, filantrop, aktivní člen českých krajanských sdružení v Kanadě. V roce 1950 na základě převratného patentu na průmyslové ventily založil svou první továrnu. Dnes je jeho firma největším výrobcem speciálních ventilů na světě. Po celé období emigrace byl Karel Velan spolu s manželkou Olgou činný v krajanském hnutí a výrazně podporoval dobročinné akce, po roce 1989 i na území ČR. Společně s Josefem Sukem založil Nadaci Antonína Dvořáka. Od počátku 90. let podporoval projekty Nadace Olgy Havlové a některé z nich dlouhá léta financoval (úhrnem cca 11 miliónů Kč). Mj. podporoval stáže mladých lékařů na prestižních univerzitách v USA a Kanadě nebo činnost Hnutí humanitární pomoci Blansko. Díky němu tak mohl vzniknout Domov Olga pro děti a mladé lidi s mentálním postižením a Centrum Velan s chráněnými dílnami a vzdělávacím střediskem pro osoby s mentálním postižením. Společně s manželkou obdržel v roce 1995 Cenu Olgy Havlové, v roce pak cenu Gratias agit. Je nositelem kanadského Národního řádu a ceny Grand Prix d'excellence Quebeckého svazu inženýrů.

Ladislav Smoček

Jako režisér a dramatik patří k nejdůležitějším osobnostem českého divadla 20. a 21. století. Absolvoval divadelní režii na DAMU (1956), kde k jeho učitelům patřil např. František Salzer. Svou uměleckou dráhu zahájil v Městském divadle v Benešově (1956-1957), poté působil v brněnském Divadle Julia Fučíka (1957-1960), v letech 1960-1963 byl režisérem Laterny magiky. Později přešel do Státního divadelního studia. V roce 1965 spoluzakládal legendární pražský Činoherní klub, jehož se stal kmenovým dramatikem a režisérem a podílel se tak na zásadní teoretické i praktické proměně české dramatiky, která vzbudila světovou pozornost. V letech 1992-1993 byl režisérem Vinohradského divadla a i později zde režíroval jako host. Pohostinsky také režíroval nebo režíruje v plzeňském Divadle Josefa Kajetána Tyla, v Národním divadle, v Divadle Ungelt či v Divadle Bez zábradlí. Od 60. let 20. století spolupracuje s filmem a televizí jako herec epizodních rolí, scenárista a režisér. Dlouhodobě patří k mezinárodně nejhranějším českým autorům, sám režíroval řadu inscenací ve Skandinávii, Itálii, Španělsku, v USA nebo na Filipínách. Bezesporu patří k nejvýznamnějším vyslancům české kultury v zahraničí.

26.09.2014 - ČTK

Senát PČR využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK zakázáno.
Copyright (2014) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.

 


Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Sue Nguyen
Telefon
+420 257 072 342
Mobilní telefon
+420 723 681 975

Zpět