BUDE HŮŘ ?

24.09.2012 - Karel Šebek
Karel Šebek

Zcela v rozporu s předchozími vládními sliby, volebními programy i Koaliční smlouvou je na Odboru veřejné správy Ministerstva vnitra připravován matriál s názvem „Koncepce dokončení reformy veřejné správy“.

Jeho výstupem má být mimo jiné co nejrychlejší zrušení všech stavebních a matričních úřadů v menších obcích a městech takzvaného I.a II. typu a přesun této činnosti na obce s rozšířenou působností, které od roku 2003 převzaly většinu agendy po zrušených okresních úřadech.

Současných 618 stavebních úřadů by mělo být redukováno na pouhých 204. O svůj stavební úřad by přišli ve 414 městech a obcích, plošně tedy na dvou třetinách správního území státu.

Zaklínadlem každé reformy je efektivita, zjednodušení a přiblížení správy věcí veřejných občanovi. Paradoxně již mnohokrát starostové i jejich stavovské organizace museli bojovat proti nesmyslné centralizaci. Přesto se tento problém vždy po čase vrací jako pověstný Sisyfův balvan. A to i ve světle posledních problémů, které přinesly nedomyšlené novoty ve vydávání pasů a občanských průkazů.

Likvidací, v naprosté většině bezproblémově řadu let fungujících malých stavebních úřadů a matrik, vrátili bychom se do stavu, který na českém venkově nastolila komunistická nomenklatura v padesátých létech minulého století. Tehdy byly šmahem převáděny místně příslušné stavební úřady a matriky pod kuratelu okresních národních výborů. S následky tohoto kroku se naše městečka a obce vyrovnávaly celé roky. Opakování tohoto omylu nemůže vést k ničemu jinému, než k novému vykořenění pocitu sounáležitosti k místu, kde žijeme a pracujeme a k všeobecné nespokojenosti či apatii občanů. Jak se to slučuje s větou z Koaliční smlouvy: „Nepřipustíme zvyšování rozdílu mezi kvalitou života na venkově a ve velkých městech. Budeme vytvářet podmínky pro tvorbu nových pracovních příležitostí a pro setrvání mladých a také vzdělaných lidí ve venkovském prostoru.“?

Budiž, v návalu svobody po listopadu 1989 jsme zavrhli osvědčenou zkušenost s budováním střediskových obcí a dopřáli samosprávu i těm nejmenším vískám. O pár let později jsme se obnovením krajů pro změnu navrátili naivně do poměrů krajských národních výborů totalitní éry. Nepoučeni jejich neduhy můžeme nyní znovu konstatovat, že pokus vytvořit nový, vyšší, úsporný, přehledný a smysluplný výkon státní správy a samosprávy na úrovni krajů se opět nepovedl. Mluvíme-li o koncepci dokončení reformy, musíme brát v úvahu především negativní fakta, kterých není zrovna málo. Pouhým pohledem na tristní stav řady krajských silnic, přetrvávající problémy ve zdravotnictví, školství, sociální péči a v mnoha dalších veřejných službách, svěřených do všeobjímající péče krajů, je zřejmé, že vytčených cílů nebylo ani po 12 létech dosaženo. Ba co víc – současné aféry kolem čerpání evropských dotací a šetření korupce krajských orgánů nejen ve Středočeském kraji svědčí o tom, že reforma státní správy, ustavená zákonem č. 129/2000 Sb. o krajském zřízení, byl omyl plný systémových chyb.

Vršení dalších chyb, porušování slibů a přehlížení kritických hlasů veřejnosti vede vždy k poklesu důvěry v demokratické a samosprávné instituce, růstu anarchie a volání po vládě silné ruky. Ve svém důsledku je to nakonec špatně pro všechny. Jsem však hluboce přesvědčen, že cesta k nápravě se nechá nalézt. Ještě je čas.

Karel Šebek
senátor, místostarosta Neveklova

Senát Parlamentu České republiky

Valdštejnské nám. 4, 118 01  Praha 1

Eva Davidová
Telefon
+420 257 072 342

Zpět