Events on week 20, 2018

May 2018

weekMoTuWeThFrSaSuweek summary
18 123456PDF
1978910111213PDF
2014151617181920PDF
2121222324252627PDF
2228293031   PDF

Search events:

Day:Events:
Monday, May 14, 2018
11:00 - 15:00

Hlavní sál (Main Hall) [VP-C], Audienční síň (Audience Hall) [VP-C], Předpokoj (Antechamber) [VP-C], Rytířská síň (Knight Hall) [VP-C]

Slavnostní setkání u příležitosti Světového dne Červeného kříže

Organised by: President Milan Štěch

Photo gallery (10)

Tuesday, May 15, 2018
09:00 - 09:30

Zaháňský salonek (Zaháňský Lounge) [VP-C]

Tisková konference ke konferenci "Právo a děti v kyberprostoru"

Photo gallery (10)

Press release

Tuesday, May 15, 2018
09:15 - 14:00 akce_stream

Jednací sál (Plenary Session Hall) [VP-A]

Konference "Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami"

Organised by: 1st Vice-President Miluše Horská

Program

Photo gallery (18)

Odbornou konferenci „Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ pořádala 1. mpř. Senátu PČR M. Horská za odborné spolupráce Logopedické společnosti M. Sováka a Psychopedické společnosti. Konference se věnovala aktuální situaci v inkluzivním vzdělávání. Náměstek ústředního školního inspektora O. Andrys, stejně tak i náměstkyně pro vedení sekce pedagogicko-psychologického poradenství, prevence a institucionální výchovy J. Zapletalová hovořili o problémech, které společné vzdělávání provázejí, ale zároveň definovali možnosti řešení a ocenili obrovské nasazení vedení škol, učitelů, speciálních pedagogů a školských poradenských zařízení, díky nimž se povedlo celý proces úspěšně nastartovat. Druhá část konference se věnovala dětem s kombinovaným postižením a jejich vzdělávání ve speciálních školách. Opakovaně zazněla potřeba meziresortní spolupráce při péči o tyto děti. Jako přiklad dobré praxe posloužila prezentace Základní a speciální školy Svítání Pardubice, jejíž ředitelkou je sen. Horská a kde se tato spolupráce dlouhodobě daří. Součástí konference byla i vernisáž výstavy čtrnáctiletého malíře a žáka této školy J. Karáska.

Tuesday, May 15, 2018
09:45 - 14:00

Hlavní sál (Main Hall) [VP-C]

Konference "Právo a děti v kyberprostoru"

Invitation card required

Organised by: Committee on Legal and Constitutional Affairs

Program

Photo gallery (11)

V úterý se v Hlavním sále Senátu PČR konala konference na téma: „Právo a děti
v kyberprostoru“. Konferenci pořádal Ústavně-právní výbor Senátu za odborné podpory Národního centra bezpečnějšího internetu. Gestorem akce byl sen. M. Antl, předseda ÚPV Senátu. Konference byla zaměřena na postavení dětí v kyberprostoru z hlediska práva a na aktuální hrozby internetu a jejich prevenci. Velký prostor byl věnován nové evropské legislativě zaměřené na zpracování osobních údajů, která vstoupí v účinnost 25. května 2018. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) se významně dotkne přístupu dětí ke službám informační společnosti, kam patří oblíbené sociální sítě. Zatímco dosud většina sociálních sítí jako je Google, Facebook či Instagram pro přístup dětí ke svým službám aplikovala hranici 13 let, nově může dojít ke zvýšení věkové hranice až na 16 let. Již se tak stalo v případě aplikace WhatsApp, která je pro děti z členských států Evropské unie přístupná od 16 let. Tak rozhodl Facebook, který aplikaci vlastní a provozuje. V České republice počítá aktuální návrh zákona o zpracování osobních údajů s věkovou hranicí 15 let. Pro mladší děti vyžaduje GDPR souhlas rodičů. Vzhledem k tomu, že tento předpis nestihne být publikován ve Sbírce zákonů včas, bude minimálně po přechodné období u nás platit 16 let.

Press release

Tuesday, May 15, 2018
14:30 - 17:30

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Veřejné slyšení VVVK "Současná situace v Sýrii a postoj české zahraniční politiky"

Organised by: Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions

Pozvánka

Photo gallery (11)

Dne 15. května 2018 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pořádal veřejné slyšení na téma „Současná situace v Sýrii a postoj české zahraniční politiky“. Se svými příspěvky vystoupili zástupce ministerstva zahraničních věcí, Syřané seznámení se současnou situací v zemi, bývalý poslanec I. Gabal, europoslankyně M. Šojdrová, zástupce organizace Člověk v tísni T. Kocián a další odborníci.

Press release

Tuesday, May 15, 2018
15:00 - 16:30

Valdštejnova pracovna (Waldstein´s Study) [VP-C]

23. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Organised by: Committee on National Economy, Agriculture and Transport

program

Wednesday, May 16, 2018
09:30 - 14:00

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

16. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Organised by: Committee on Public Administration, Regional Development and the Environment

Pozvánka

Wednesday, May 16, 2018
09:30 - 13:00

Hlavní sál (Main Hall) [VP-C]

Konference "Role družstevního podnikání v budoucím vývoji ČR"

Invitation card required

Organised by: President Milan Štěch

Program

Photo gallery (13)

Wednesday, May 16, 2018
10:00 - 13:00

Místnost č. 352 [VP-C]

18. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Organised by: Committee on Education, Science, Culture, Human Rights and Petitions

Pozvánka

Wednesday, May 16, 2018
10:00

Růžový salonek (Pink Lounge) [KP]

14. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Organised by: Committee on Foreign Affairs, Defence and Security

Pozvánka

Wednesday, May 16, 2018
13:00 - 15:00

Místnost č. 248 [VP-C]

12. schůze Stálé komise pro práci Kanceláře Senátu

Organised by: Standing Senate Commission on Senate Chancellery Activities

Wednesday, May 16, 2018
14:00 - 17:00

Jičínský salonek (Jičínský Lounge) [VP-A]

Jednání Senátorského klubu ODS

Organised by: Civic Democratic Party Caucus

Wednesday, May 16, 2018
16:00 - 20:00

Černínský salonek (Černínský Lounge) [KP]

Jednání Klubu KDU-ČSL a nezávislí

Wednesday, May 16, 2018
17:00 - 18:30

Zaháňský salonek (Zaháňský Lounge) [VP-C]

Organizační výbor

Organised by: Committee on Agenda and Procedure

Wednesday, May 16, 2018
17:30 - 19:30

Zelený salonek (Green Lounge) [KP]

Jednání SK ČSSD

Wednesday, May 16, 2018
18:30 - 21:00

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Jednání klubu STAN

Thursday, May 17, 2018
08:00 - 09:00

Valdštejnova pracovna (Waldstein´s Study) [VP-C]

Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Šesták spolu s předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR V. Hamplem, předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR J. Strnadem, místopředsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR J. Doubravou, místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR L. Aschenbrennerem a K. Kratochvílem, členem Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR J. Duškem a členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR F. Bradáčem oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Gruzie v ČR J.E. pana Zaala Gogsadzeho.

Organised by: Vice-President Jiří Šesták

Photo gallery (9)

Thursday, May 17, 2018
08:15 - 08:35

Pracovna př. VVVK [VP-C]

Ranní modlitba s četbou z Bible

Organised by: senator Zdeněk Papoušek

Thursday, May 17, 2018
09:00 akce_stream

Jednací sál (Plenary Session Hall) [VP-A]

15th Plenary Session

Program

Photo gallery (14)

15. schůzi Senátu zahájili senátoři tím, že dali souhlas k ratifikaci Smlouvy s Ghanou o zamezení dvojího zdanění. Následně projednali novelu zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, k níž přijali několik pozměňovacích návrhů. Poté se v rozsáhlé debatě věnovali Situace ve strukturálně postižených regionech a vyzvali vládu ČR, aby se intenzivně zabývala podporou strukturálně postižených regionů a nastavila dlouhodobé systémy - opatření, mimořádné nástroje a další finanční i nefinanční intervence směřující mj. do podpory vzdělávání, školství a místních samospráv a to i prostřednictvím státního rozpočtu a zajištění základních veřejných služeb. Závěr dopoledního jednání dvěma evropským bodům v gescí ministra školství. Senátoři tak přijali doporučující usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Hodnocení programu Erasmus v jeho polovině a k Průběžnému hodnocení Horizontu 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU.
Odpolední jednání zahájil ministr životního prostředí, který senátorům předložil novelu vodního zákona. Senátory však nepřesvědčil o důležitosti této novely a Ti ji tak zamítli. Uspěl až s návrhem zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu, který senátoři schválili. Senátoři dali rovněž souhlas k ratifikaci změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech. Poté ministr životního prostředí zastoupil předsedu vlády, který byl na jednání Evropských představitelů v Lublani, a seznámil senátory s rozhodnutím Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu a s Informací vlády o přípravě Národního programu reforem. U obou těchto bodů se senátoři ztotožnili s unesení Výboru pro záležitosti Evropské unie. Následně ministr zahraničních věcí předložil senátorům Dohodu o komplexním a posíleném partnerství mezi EU a Arménskou republikou. I v případě této dohody dali senátoři souhlas k její ratifikaci.
Následovalo projednání novely zákona o střetu zájmů, který senátoři podrobili rozsáhlé kritice. Návrh místopředsedy Senátu Jaroslava Kubery, kterým navrhoval zrušení celého zákona o střetu zájmů, neprošel, ale senátoři přijali řadu pozměňovacích návrhů, které jsou podle jejich názoru pro tento zákon nezbytné.
V samotném závěru schůze senátoři vyslovili souhlas návrhem na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2018 až 2020 s výhledem na rok 2021, dali souhlas k ratifikaci Dohody mezi ČR a Mongolskem o leteckých službách a Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním pro zdravotní účely. V posledním bodě jednání pak přijali doporučující usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení EU o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti.

Press release

Thursday, May 17, 2018
09:30 - 09:50

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Tiskový briefing senátorského klubu STAN

Organised by: Mayors and Independents Caucus

Photo gallery (7)

Thursday, May 17, 2018
10:00 - 10:20

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD

Organised by: Czech Social Democratic Party Caucus

Photo gallery (5)

Thursday, May 17, 2018
10:30 - 10:40

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Tiskový briefing senátorského klubu ODS

Organised by: Civic Democratic Party Caucus

Photo gallery (12)

Thursday, May 17, 2018
11:00 - 11:20

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Tiskový briefing senátorského klubu ANO

Organised by: Caucus ANO

Photo gallery (8)

Thursday, May 17, 2018
11:30

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Tiskový briefing senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí

Organised by: Christian and Democratic Union – Czechoslovak People's Party and Independents Caucus

Photo gallery (6)

Thursday, May 17, 2018
11:55 - 12:20

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Tiskový briefing spojený s předáním petice "Braňme média veřejné služby!"

Organised by: Vice-President Jiří Šesták

Photo gallery (12)

Press release

Thursday, May 17, 2018
12:00 - 14:00

Valdštejnova pracovna (Waldstein´s Study) [VP-C]

Setkání sen. J. Malého s občany

Thursday, May 17, 2018
12:30 - 13:30

Zelený salonek (Green Lounge) [KP]

Setkání senátorky E. Třískové se seniory

Organised by: senator Emilie Třísková

Thursday, May 17, 2018
13:30 - 14:15

Zaháňský salonek (Zaháňský Lounge) [VP-C]

Setkání předsedy Výboru pro záležitosti EU Václava Hampla se studenty z Ukrainian Leadership Academy

Invitation card required

Organised by: senator Václav Hampl

Thursday, May 17, 2018
15:00 - 15:45

Zelený salonek (Green Lounge) [KP]

Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch spolu se členy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR T. Czerninem a J. Sobotkou oficiálně přijímá ministra zahraničních věcí Šrílanské demokratické socialistické republiky J.E. pana Tilaka Marapanu.

Photo gallery (15)

Thursday, May 17, 2018
17:00 - 18:00

Valdštejnská zahrada [VP-C]

Vystoupení Dětských pěveckých sborů Základní školy Písečná v Chomutově: Berušky I, Berušky II, Hlásek; a Dětský pěvecký sbor Slavíček Základní školy Krušnohorská Jirkov v rámci Kulturního léta v Senátu

Organised by: senator Václav Homolka

Photo gallery (6)

Friday, May 18, 2018
09:00

Areál ZAS Mžany, středisko Sovětice

Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní Zemědělského dne 2018.

Friday, May 18, 2018
09:00 - 12:00

Frýdlantský salonek (Frýdlantský Lounge) [VP-A]

Seminář "Odstraníme dluhové pasti?"

Invitation card required

Organised by: 1st Vice-President Miluše Horská

Program

Photo gallery (12)

Seminář „Odstraníme dluhové pasti?“ pořádala 1. mpř. Senátu M. Horská společně
s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem a Charitou Česká republika. Tématem byl současný stav projednávání této novely v Poslanecké sněmovně, navrhované změny a pozměňovací návrhy a obecně i naléhavost zastavení tzv. dluhových pastí. Novela insolvenčního zákona je i samotnou vládou považována za jeden z klíčových zákonů tohoto volebního období.

Press release

Friday, May 18, 2018
17:00 - 17:45

Zelený salonek (Green Lounge) [KP]

Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se spolu s předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR V. Hamplem oficiálně setká s viceprezidentkou Bulharské republiky J.E. paní Ilijanou Jotovou.

Organised by: President Milan Štěch

Photo gallery (12)

Friday, May 18, 2018
17:00 - 18:00

Valdštejnská zahrada [VP-C]

Vystoupení Lidové dechové hudby Březováček v rámci Kulturního léta v Senátu

Organised by: senator Zdeněk Berka

Photo gallery (14)

Saturday, May 19, 2018
15:00

Rumburk

Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní oslav 100. výročí Rumburské vzpoury.

Sunday, May 20, 2018

Izrael

20.-26.5.2018
Předseda VUZP Z. Linhart, místopředsedové VUZP J. Carbol, Z. Nytra, člen VUZP R. Martínek se zúčastní jednání s partnerskými výbory Knessetu, na Ministerstvu životního prostředí a jednání s vodohospodářskou tématikou, dále navštíví odsolovací zařízení a úpravnu odpadních vod.

Sunday, May 20, 2018
09:00

Malá pevnost Terezín

1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská se zúčastní pietního aktu u Popraviště v Malé pevnosti Terezín.

Sunday, May 20, 2018
10:00

Národní hřbitov v Terezíně

1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská se zúčastní Terezínské tryzny 2018.

Sunday, May 20, 2018
10:00 - 18:00

Valdštejnská zahrada [VP-C]

4. ročník Krojovaných slavností v Senátu

Organised by: Standing Senate Commission on Rural Development

pozvánka

Photo gallery (48)

Press release

Events on green backgkround are open to the public.