19. schůze Senátu
1. den schůze – 14.03.2012

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Tisk č. 293

čas 15:55:51 - 15:58:06:

Dobrý den, vážený pane ministře, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové.

Děkuji za slovo. Já bych tady zcela v duchu vtipu pana kolegy Pospíšila se chtěla zase věnovat pouze té pasáži o reklamě. My jsme na toto téma absolvovali řadu diskuzí, jak na podvýboru pro dopravu, tak na hospodářském výboru. A já jsem došla k závěru, že vlastně tady teď stojíme před tím, rozhodnout se mezi dvěma variantami. To znamená buď schválit ten návrh, který k nám přišel z Dolní komory, tzn. zakázat reklamu úplně, a nebo jít tou cestou toto zamítnout a zůstat u stávající právní úpravy.

Já jsem přesvědčená, že obě tyto varianty nám přinášejí řadu problémů a úskalí, a proto jsem si dovolila předložit pozměňovací návrh, který je jakýmsi kompromisem. Zjednodušeně jenom popíši, že tam by šlo o to zakázat reklamu okolo dálnic a silnic 1. kategorie. To znamená ty, kde se jezdí rychlostí více než 80 km/h, s čímž experti na bezpečnost silničního provozu mají největší problém, a ponechat ji u dvojek, trojek a místních komunikací.

Tímto bych vás chtěla požádat o možnost propuštění do podrobné rozpravy, kde bych tento pozměňovací návrh předložila a ještě blíže okomentovala. Jen mi tady dovolte technickou malou opravu, vy jste ten můj pozměňovací návrh dostali dvakrát ve stejném znění, ale vždy pod hlavičkou jiného senátního tisku. Došlo opravdu jenom k technické chybě, nevztahuje se k senátnímu tisku č. 292, ale k tomuto 293. Omlouvám se. Děkuji a prosím tedy o propuštění do podrobné rozpravy. Děkuji.

čas 16:41:27 - 16:45:50:

Ještě jednou dobrý den. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené paní senátorky a páni senátoři. Jak jsem již avizovala, předkládám vám nyní svůj pozměňovací návrh, který bych chtěla velice stručně nyní charakterizovat.

Jde o to, že já navrhuji zakázat reklamu do pěti let okolo dálnic a silnic I. třídy, to znamená na těch silnicích, kde se jezdí rychleji než 80 km/hod., a ponechat reklamu okolo silnic II., III. kategorie a místních komunikací.

Co mě k tomu vedlo? V okolí dálnic a rychlostních silnic a silnic I. kategorie, po mnoha rozhovorech s experty na bezpečnost v oblasti silničního provozu, například jak pan ministr zmínil, i s panem plukovníkem Tržilem, který sám také uznal, když jsem s ním konzultovala tento svůj pozměňovací návrh, že by byl samozřejmě raději, kdyby se to zrušilo všude, ale že i toto je naprosto postačující, protože tam dochází k nejvíce dopravním nehodám.

Proč zastávám názor, že by bylo potřeba zanechat reklamu u dvojek, trojek a místních komunikacích. Já jsem přesvědčena, že v případě, že by se tak nestalo, tak pan zpravodaj Korytář tady již mnoho argumentů přednesl, takže se soustředím na ty, které jsem od něho neslyšela. Neodpustím si poznamenat to, že by nám skutečně hrozily ty arbitráže. Vím, že pan ministr říká, že je to nějakým způsobem ošetřeno. Nicméně já mám zase řadu právních analýz, které říkají, že by nám arbitráže hrozily, a takto bychom mohli toto nebezpečí minimalizovat.

Dále jsem pevně přesvědčena, jak tady také některý můj předřečník říkal, že je to zanedbatelná částka, ale není v době dnešní ekonomické stagnace v oblasti reklamy, a to není pouze reklama jako taková, ale je to řada firem, které vyrábějí reklamy, například tiskárny, distribuční firmy, a tak by nám hrozilo, že o pracovní místa přijde řada zaměstnaných lidí v této oblasti, což by mohlo přinést nepříjemné dopady i na státní rozpočet. Dále je zde jistý příjem měst a obcí, které pronajímají své pozemky těmto reklamním agenturám.

Já bych ještě pro ty, kteří chtějí reklamu zakázat úplně, v tomto případě chtěla říct, že tento návrh zákona toto stejně neřeší, protože tady si dovolím jenom citovat. Tento návrh výslovně stanoví, že nástupní ostrůvky, zastávky, čekárny nejsou součástí místní komunikace. To znamená, ta města Praha, atd. stejně zůstanou oblepena reklamami, které nám všem dnes tolik vadí. To znamená, že na městském mobiliáři reklama zůstává a tímto řešením bychom také významně narušili konkurenční prostředí a zvýhodnili na pozici pouze některé reklamní agentury. Proto jsem se o tento kompromisní pozměňovací návrh pokusila, předkládám vám ho a ještě jednou vás moc žádám o podporu. Děkuji.

čas 16:45:52 - 16:46:00:

Všichni ho mají na stole rozdaný a bylo mi řečeno, že už ho nemusím číst. Mám?

čas 16:46:05 - 16:46:08:

Já ho tedy přečtu.

čas 16:46:09 - 16:52:39:

Čtu. Je tedy ale velice dlouhý. Pozměňovací návrhy senátorky Vrecionové. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, senátní tisk č. 293.

1. Bod 11 upravit takto: "V § 25 odst. 7 se v úvodní části ustanovení se slovo "umístění" nahrazuje slovem "zřízení" a v písmenu c) se tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se nové písmeno d), které zní:

"d) reklamní zařízení bude sloužit k označení provozovny nacházející se v souvisle zastavěném území obce podle § 30 odst. 3 ve vzdálenosti do 50 metrů od reklamního zařízení nebo mimo souvisle zastavěné území obce v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od reklamního zařízení, jedná-li se o reklamní zařízení na dálnici, silnici I. třídy nebo na jejich silničním pomocném pozemku.".

2. Bod 14 upravit takto:

"14. V § 31 odstavec 1 zní: "(1) Zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu podléhá povolení.".

3. Bod 15 upravit takto:

"15. V § 31 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

(2) Zřízení a provozování reklamního zařízení lze povolit pouze, není-li zaměnitelné s dopravními značkami, světelnými signály, zařízeními pro provozní informace nebo s dopravními zařízeními a nemůže oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.

(3) Jedná-li se o reklamní zařízení viditelné z pozemní komunikace v silničním ochranném pásmu dálnice a silnice I. třídy, lze jeho zřízení a provozování povolit pouze, pokud splňuje podmínku podle odstavce 2 a slouží k označení provozovny, která se nachází v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od reklamního zařízení.

(4) Povolení podle odstavce 1 vydává příslušný silniční správní úřad po předchozím souhlasu

a) vlastníka dotčené nemovitosti, na které má být reklamní zařízení zřizováno a provozováno,

b) Ministerstva vnitra, jde-li o silniční ochranné pásmo dálnice a rychlostní silnice,

c) příslušného orgánu Policie České republiky, jde-li o silniční ochranné pásmo silnice, s výjimkou rychlostní komunikace, a místní komunikace.

Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce 5 až 11.".

4. V bodech 16 až 18 slova "§ 31 odst. 8" nahradit slovy "§ 31 odst. 9".

5. V bodě 16 slova ""bez povolení vydaného příslušným silničním správním úřadem" se zrušují"" nahradit slovy ""za slova "vydaného příslušným správním úřadem" se vkládají slova "podle odstavce 1"."

6. Body 19 a 20 vypustit. Dosavadní body 21 až 64 označit jako body 19 až 64.

7. Čl. II upravit takto: "Čl. II – Přechodná ustanovení.

1. Řízení zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Reklamní zařízení, jehož zřízení a provozování na dálnici, silnici I. třídy nebo jejich silničním pomocném pozemku nebo v silničním ochranném pásmu dálnice a silnice I. třídy bylo silničním správním úřadem povoleno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, lze nadále provozovat za splnění podmínek uvedených v povolení do zániku tohoto povolení, nejdéle však 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Vlastník reklamního zařízení uvedeného v bodě 2, jestliže mu nebylo vydáno povolení podle zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je po ukončení doby, po kterou lze podle bodu 2 reklamní zařízení dále provozovat, povinen reklamní zařízení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů, odstranit. Neodstraní-li vlastník reklamní zařízení ve stanovené lhůtě, postupuje se podle § 25 odst. 10 a 11 nebo § 31 odstavec – tady je ještě technická oprava; bylo tam 7 až 9, ale platí tam – 9 až 11 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. V čl. IV slova "61 a 62" nahradit slovy "59 a 60".

Upozorňuji ještě na závěre, že celý tento pozměňovací návrh byl zkonzultován s naším legislativním odborem. Děkuji.

19. schůze Senátu
2. den schůze – 15.03.2012

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 296

čas 15:48:33 - 15:50:03:

Vážený pane předsedající, pane poslanče, paní senátorky, páni senátoři, pánové vyčerpali všechno, co vám mohu říci. Chtěla bych jen dodat, že hospodářský výbor až na jednu výjimku kopíruje pozměňovací návrh garančního výboru.

V bodu, který se týká maximální výše poplatku jsme se rozhodli vrátit k řešení tak, jak k nám přišlo z PS. Poslanecké sněmovně proběhla široká diskuse jak na téma výše zastropování, tak i na téma případné ústavnosti a neústavnosti. Nakonec se Poslanecká sněmovna rozhodla tuto maximální hranici nestanovit a k tomuto řešení se rozhodl i náš hospodářský výbor. Přečtu vám naše doporučení.

Hospodářský výbor Senátu Parlamentu ČR doporučuje vrátit projednaný návrh zákona PS Parlamentu ČR s pozměňovacími návrhy, které tvoří přílohu tohoto usnesení. Děkuji vám.