27. schůze Senátu
1. den schůze – 14.10.2020

Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2020

Tisk č. 313

čas 16:08:36 - 16:13:04:

Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, kolegové, kolegyně. Zprávu o činnosti Stálé komise Senátu Voda – sucho za rok 2020 jste obdrželi písemně, zaměřím se jenom na několik poznámek.

V prvé řadě je to nejmladší komise, která v Senátu vznikla. Připomenu, že to bylo 14. listopadu 2018. Ve zprávě je uvedena náplň činnosti této komise, v jakém složení pracovala. V letošním roce naše činnost byla poznamenána samozřejmě všemi těmi opatřeními spojenými s covidem, jak to tady zaznělo u předchozích předsedů komisí. Zasedali jsme v letošním roce 27. února, to ještě bylo v pořádku, na tomto jednání jsme projednávali závěrečnou zprávu o činnosti za rok 2019 a potom byla předmětem i pléna. Plán činnosti stálé komise na rok 2020, který jsme potom museli absolutně změnit, a ústavní ochranu vody. To byl dokument, který se projednával s panem ministrem Tomanem více jak tři čtvrtě roku.

Nicméně součástí zprávy je i usnesení, dokonce usnesení pléna, které jsme tu projednávali a schválili bez výhrad 10. června letošního roku. Druhá schůze se konala 2. června letošního roku. Na programu bylo plnění vládní koncepce ochrany před následky sucha. Tady musím říct naprosto jednoznačně, že z poziční zprávy vyplynulo, že ty úkoly se neplní. Návrh usnesení s doporučením komise pro plénum, to jsem tady zmiňoval. 10. června bylo projednáváno a schváleno. Ten upravený plán činnosti stálé komise na rok 2020. Tady jenom poznámku, nejvíc lituji toho, že jsme nemohli uskutečnit ten poměrně velký seminář 24. září letošního roku na téma Zadržování vody v krajině, respektive, což je priorita, Lokality na akumulaci povrchových vod. Celý tento materiál měl být postaven na pilotním projektu Vlachovice na Zlínsku. Perfektní záležitost. Mohl by to být i do budoucna, řekněme, takový návod pro ostatní lokality. To se neuskutečnilo. A tak bych chtěl k tomu jenom dodat, že tato stálá komise získala opravdu poměrně velké renomé, především skladbou členů komise. Vedle senátorů a senátorek jsme v komisi měli zastoupení ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí a Svazu vodního hospodářství.

O postavení stálé komise svědčí i to, že na tom posledním jednání 2. června přišli i oba páni ministři, jak pan ministr Toman, tak pan ministr Brabec, což bylo docela nevídané, byli jsme rádi, že se o tu problematiku zajímají. Myslím problematiku činnosti té stálé komise a její směřování. Proto bych tady vyslovil na úplný závěr takový apel, aby Stálá komise Senátu Voda – sucho byla zachovaná i v nastávajícím funkčním období Senátu PČR. Zasaďte se, prosím, o to.

Na úplný závěr bych vám chtěl všem poděkovat. Byl jsem tu 6 let v krásném prostředí Valdštejnského paláce, v krásném prostředí tohoto jednacího sálu, kde jednání probíhala zodpovědně a hlavně v klidu. Zachovejte tyto způsoby jednání i nadále. Díky všem, se kterými jsem se mohl potkat a mohl pracovat. Díky. (Potlesk.)

24. schůze Senátu
1. den schůze – 10.06.2020

Návrh usnesení Senátu k naplňování strategického záměru pro ochranu před následky sucha pro území České republiky

čas 19:35:55 - 19:46:20:

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegové, kolegyně. Projednáváme tedy návrh usnesení Stále komise Senátu voda – sucho pro plénum Senátu, tento návrh vychází z 8. schůze konané 2. června letošního roku, jak bylo sděleno, obdrželi jsme ho písemně. Včetně důvodové zprávy, kterou bych doplnil některými fakty. Nejprve trochu chronologie. Návrh vychází z činnosti stálé komise za rok 2019 a zpráva o činnosti této komise byla projednávána na plénu Senátu 30. ledna tohoto roku. Zpráva i návrh usnesení byl projednán ve stálé komisi 14. listopadu 2019, se závěrem, případné připomínky a doplnění zaslat do 30. 11. 2019. Řekl bych, že bylo splněno.

V termínu jsem obdržel sedm připomínek, snažili jsme se je zapracovat do návrhu toho usnesení.

Další projednání ve stálé komisi bylo 27. února 2020. Tady jsme nepřijali usnesení, pouze projednávali ten návrh, protože byla malá účast členů, nebyli jsme usnášení schopní. Návrh usnesení byl schválen až teď 2. června 2020 na té zmiňované 8. schůzi. Ten posun časový byl svým způsobem ovlivněn i tou pandemií, kdy se komise v podstatě nemohla sejít. My jsme na tomto zasedání, toho 2. června, přijali usnesení, které máte také písemně, ale přes to všechno připomenu, že komise

I. schvaluje usnesení k naplňování strategického záměru pro ochranu před následky sucha pro území ČR, které je přílohou tohoto usnesení,

II. doporučuje Senátu PČR přijmout usnesení, které by mělo formu politického zadání pro vládu ČR k naplňování strategického záměru pro ochranu před následky sucha pro území ČR, rovněž přílohou tohoto usnesení,

IIl. pověřilo předsedu komise, tedy mě, předložit toto usnesení předsedovi Senátu PČR, což se stalo.

Takže tolik k takové, řekl bych, chronologii projednávání tohoto materiálu.

Nyní bych k té věcné části, proč předkládáme tento návrh usnesení. Stálá komise se zaměřila a pracuje se základním dokumentem, a to je koncepce na zmírnění následků sucha v ČR,. Tento dokument byl schválen vládou 24. července 2017 usnesením č. 528, já tady chci hlavně podtrhnout, že to je dokument konkrétních úkolů a opatření, je to dokument velice dobrý, jasný a smysluplný. Pouze připomenu, že koncepce má zhruba kolem 50 úkolů a opatření v 5 oblastech, my tomu pracovně říkáme v 5 pilířích. Z tohoto dokumentu a ze všech těch diskusí si stálá komise stanovila 4 priority, a to je především zadržování vody v krajině, propojování vodárenských nádrží a přivaděčů, výstavba dalších vodních nádrží a osvěta.

Plnění úkolů a opatření sleduje meziresortní komise, proto je určena, a předkládá, řekl bych, ty výsledky plnění za jednotlivá léta prostřednictvím tzv. poziční zprávy. Za rok 2018 jsme obdrželi do komise tu první poziční zprávu, která zatím nebyla nijak vypovídající, byl to pouze přehled těch úkolů a opatření, ale nebylo divu, protože bylo teprve rok po platnosti toho vládního usnesení č. 528.

Letos jsme v únoru obdrželi poziční zprávu této meziresortní komise za rok 2019, já bych tady z ní vypíchl takové tři základní závěry.

Zaprvé, nedochází k dostatečnému posunu v naplňování strategických cílů koncepce.

Zadruhé, nedaří se naplňovat technická opatření. Hlavní příčinou jsou chybějící nebo omezující legislativní předpisy, jako je např. vodní zákon, stavební zákon, zákon č. 416, příp. další.

Zatřetí, v manažerském shrnutí se uvádí doporučení, schválit vládou závazný harmonogram postupu projektových příprav a termínů zahájení rozhodujících organizačních, technologických, technických i legislativních. Dokonce je tam navrhováno, aby tento harmonogram byl projednán v obou komorách parlamentu.

Na neplnění koncepce poukázala i zpráva NKÚ v roce 2019, kterou jsme se také na komisi na jednom ze zasedání zabývali. Stálá komise na jednání 2. 6., kde jsme schvalovali tento návrh usnesení, nabídla oběma resortům, jak ministerstvu zemědělství, tak ministerstvu životního prostředí, byli přítomni oba páni ministři, za to jsem velice vděčný, tak nabídli jsme oběma těm resortům úzkou spolupráci a součinnost, především v oblasti legislativy a novelizace potřebných zákonů. My ani žádnou jinou kompetenci nemáme, ale do toho legislativního prostředí to je, myslím, to naše poslání.

Takže nabízíme tu podporu a ten význam by to mělo mít především v tom, abychom se pokusili společně maximálně zkrátit tu dobu, dlouhou dobu přípravy těch jednotlivých projektů nebo technických opatření proti vlastní realizaci.

Ten návrh usnesení jste obdrželi písemně, nebudu to samozřejmě celé číst. Možná, že bych jenom glosou řekl, o co se tam jedná. Ten návrh pro plénum je ve čtyřech bodech, v tom prvním Senát PČR považuje, a jsou tam ty tři body, problematiku sucha, nedostatku vody za vážný, objektivní problém, a tak dále, vládní koncepci na ochranu před následky sucha za základ řešení fenoménu a za systémový základ legislativního řešení problematiky sucha. Je to tam dál rozebráno, takže nemusím to podle mého názoru číst.

Tady tímto prvním bodem podtrhujeme, k čemu jsme došli při práci s tou, říkáme tomu taky pracovně, vládní koncepcí.

V druhém bodě konstatuje Senát, že v podstatě koncepce je nedostatečně naplňována a koordinována, je to tam trošku také zase rozebráno, ve třetím bodě potom Senát PČR vyzývá vládu, tady myslím, že je to nejpodstatnější, řeknu to jednou větou, k naplňování úkolů této koncepce, v její komplexnosti, filozofii a logice.

K urychlení přípravy realizace adaptačních opatření, k urychlení opatření na podporu efektivní environmentální osvěty, o tom tady už byla i řeč, k důslednému dodržování státní politiky životního prostředí ČR na období 2012 až 2020,ta to tady letos končí. A začtvrté, Senát doporučuje vládě, aby zajistila zpracování studie výhledu, množství a kvality vody v ČR, se zohledněním vývoje hydrogeologické situace, dál je to rozvedeno, dále doporučuje, aby vláda zvážila vypracování strategie pro krajinu, která by řešila zejména naléhavé zadržení vody v krajině a určila jeho priority, a koneckonců stanovila odpovědnost jmenovitým uvedením jejich gestorů a zajistila zpětné hodnocení opatření, vč. návrhu nutných změn.

Takže takhle ve stručnosti zní ten návrh usnesení, které předkládáme plénu Senátu. Protože naprosto toho 2. 6. dvanácti přítomnými členy komise byl tento návrh přijat, tak bych byl rád, abychom ho přijali i plénem Senátu. Děkuji.

21. schůze Senátu
1. den schůze – 29.04.2020

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Tisk č. 222

čas 12:42:31 - 12:43:46:

Děkuji za slovo, pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, kolegyně, kolegové, senátní tisk č. 222, návrh zákona o ochraně spotřebitele, projednal ÚPV na své 21. schůzi konané dne 9. dubna. S obsahem návrhu zákona a jeho smyslem nás seznámila náměstkyně ministra průmyslu a obchodu, paní Jirotková. Nicméně vzhledem k povinnosti členského státu EU adaptovat nařízení EP do národní legislativy nelze než doporučit předložený návrh ke schválení. Je třeba ještě poznamenat, že s adaptací směrnice souvisí nebo bude souviset dalších 15 zákonů, které se asi budou připravovat a projednávat. Takže ÚPV přijal 81. usnesení, které

1) doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném PS,

2) určuje zpravodajem výboru mne,

3) pověřuje předsedu výboru, senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu.

Toť vše.

21. schůze Senátu
2. den schůze – 30.04.2020

Zpráva o životním prostředí České republiky 2018

Tisk č. 190

čas 12:11:57 - 12:12:10:

Já děkuji za slovo, pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegové, kolegyně. Rád bych zareagoval na jednak vystoupení pana ministra i pana zpravodaje k senátnímu tisku.

čas 12:12:14 - 12:19:54:

Ano. Děkuji. K senátnímu tisku č. 180, týkající se zprávy o stavu životního prostředí za rok 2018. Já jsem si trošku vědom toho, že toto hodnocení již je v podstatě trochu v historii, ale pro mě to byl, a nejen pro mě, rok velice závažný z hlediska životního prostředí, a to z pohledu roku obrovského sucha a nedostatku srážek. Jsem si na druhé straně vědom i toho, že jsme v roce 2020. A to je pro mě velice podstatné. Prožíváme velmi složité období způsobené koronavirem. A ty dopady do života občanů, hospodářství a ekonomiky jsou už nyní hrozné a především asi budou. Já určitě tuto situaci nepodceňuji a respektuji podmínky nouzového stavu. Vedle toho stojíme před velmi vážnou druhou hrozbou v letošním roce, a to bude naprostý nedostatek pitné vody pro občany. Já se obávám, aby tato hrozba nebyla horší než současná pandemie. Mám takové 3 roviny, řekněme tomu námětů, respektive připomínek, které bych panu ministrovi avizoval pak dotazem.

V Senátu byla v roce 2018 v listopadu ustanovena stálá komise voda, sucho. A v loňském roce se seznámila tato komise se všemi dostupnými materiály a podklady, týkající se sucha a nedostatku vody. Základním dokumentem je koncepce na zmírnění následků sucha schválená vládou usnesením č. 528 24. července 2017. V únoru letošního roku jsme obdrželi poziční zprávu mezirezortní komise za rok 2019, ve které jsem zjistil, že se téměř nic nezměnilo v plnění, říkám téměř, v plnění přijatých úkolů. MŽP má v tomto vládním dokumentu odpovědnost či gesci zhruba za 40 úkolů z celkových 50. Navíc včera na tiskové konferenci jste, pane ministře, řekl, že v Česku je nejhorší sucho za 500 let. Já tady mám tedy z tohohle toho pohledu první dotaz. Jak MŽP pracuje s touto koncepcí, myslím vládní, a plní přijaté úkoly a kdo na ministerstvu sleduje plnění těchto úkolů?

Takže to je první rovina. Zadruhé, v závěru v minulého týdne jste představil, aspoň já jsem se to dozvěděl prostřednictvím Lidových novin, zázračné řešení pro obce, řešit nedostatek pitné vody prohlubování stávajících studní a vrtů. Všichni víme, že podzemní vody ubývá nejen vlivem klimatu. Celkový pokles je dnes pod 50 %. Neděláme dost nebo nic pro zadržování vody v krajině, jen se stále o tom mluví. Vaším návrhem na prohlubování zdrojů pitné vody, myslím podzemní, se stav podzemních vod během 2-3 let rapidně zhorší. A tady mám tedy druhý dotaz. Jaká je konkrétní představa MŽP v tomto návrhu? Bude změna operačního programu nebo vytvoření nějakého dalšího dotačního titulu nebo jak tento záměr řešit? A třetí věc, v loňském roce bylo uzavřeno memorandum o spolupráci mezi MŽP a ministerstvem zemědělství k řešení problematiky sucha a nedostatku vody. A ministerstvo zemědělství se dlouhodobě hlásí k programu zadržování vody v krajině výběrem vhodných území pro další vodní nádrže v ČR. Tento program je označen jako Generel LAPV, je to tedy jinak řečeno lokality akumulace povrchových vod. A podle aktuálního stavu se jedná zhruba o 47 území na 5 povodích. Z těch 47 území je 31 lokalit se souhlasem obcí. To je velké procento. MŽP z pohledu ochrany a přírody kladně posoudilo pouze 2 lokality. V těchto případech, kde je souhlas obcí, v 18 ministerstvo vyslovilo nesouhlas a 13 není dosud posouzeno. Jaký je to tedy přístup MŽP k prioritnímu úkolu, vyplývajícímu především z koncepce vlády? Tomu prostě nerozumím. A tady tedy se nabízí 3. můj dotaz, jak je memorandum mezi těmito dvěma ministerstvy konkrétně naplňováno a zda je nějak vyhodnocováno?

Závěrem bych chtěl říci, že jsem si všiml nebo jsem zachytil, že jste včera vyjádřil k nastávající situaci jako veliké avizo na hrozbu právě toho sucha. V příštím týdnu se očekává snad i stanovisko pana ministra Tomana. A já jako předseda té stálé komise Senátu chci vyvolat jednání ve druhé polovině května. Byl bych moc rád, aby oba ministři byli přítomni na tomto jednání. Jak se, bych řekl, jak přistoupíme k situaci, která nás už teď velice tíží a bude ještě horší? A na úplný závěr bych měl takovou skoro výzvu, přestaňte si oba rezorty hrát na svém písečku v této vážné hrozbě, odstraňte roztříštěnost názorovou, legislativní a přístupovou. Děkuji.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 223

čas 14:46:27 - 14:47:58:

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Senátní tisk číslo 223, návrh zákona o obecní policii, projednal ÚPV na své 21. schůzi konané dne 9. dubna. A tam nás obsahem i odůvodněním seznámil pan poslanec Ondráček. V obecné rozpravě zaznělo mnoho připomínek, tak jak tady říkali předřečníci, zda vůbec takovouto rozsáhlou novelu v praxi potřebujeme, že v 10 paragrafech má ten návrh zákona legislativní nesrovnalosti nebo rozporuplnosti. A dokonce že by bylo, taky to tu zaznělo, lépe by bylo připravit komplexní novelu zákona 553 v platném znění, ale i souvisejících předpisů jako vládní návrh na základě odborné diskuze. A tak ÚPV přijal usnesení 82., ve kterém:

1. doporučuje Senátu PČR projednávaný návrh zákona zamítnout,

2. určuje zpravodajem výboru mne a pověřuje předsedu výboru, senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

Toť vše.

čas 15:34:05 - 15:34:15:

Senátní tisk, já už jsem k tomu ale říkal, za ÚPV...

čas 15:45:22 - 15:45:24:

Neutrální.

čas 15:47:17 - 15:47:18:

Souhlas.

čas 15:48:31 - 15:48:32:

Souhlas.

19. schůze Senátu
1. den schůze – 09.04.2020

Návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 228

čas 17:22:38 - 17:23:48:

Děkuji za slovo, pane předsedo, vážená paní ministryně, kolegové, kolegyně. Senátní tisk č. 228, vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti, projednal dnes 9. dubna 2020 ÚPV na své 21. schůzi. Konstatovali jsme, že navrhovaná právní úprava reaguje na vyhlášený nouzový stav, že je cílem usnadnit komunikaci klientů se zdravotním postižením s úřady práce v těch oblastech, jak tady byly uvedeny.

Po obecné rozpravě bylo přijato všemi hlasy usnesení č. 84 ÚPV:

I. výbor doporučuje Senátu PČR schválit projednávaný návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou,

II. určuje zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu mě,

III. pověřuje předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu PČR.

Toť vše.

15. schůze Senátu
2. den schůze – 30.01.2020

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 182

čas 16:51:01 - 16:52:25:

Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně, vážení páni poslanci, vážení kolegové a kolegyně. To, co je obsahem návrhu zákona je vlastně v tom senátním tisku 182. Co je důvodem tady bylo vysvětleno jak ze strany předkladatele, tak i zpravodajem garančního výboru. Já za ústavněprávní výbor jenom doplním, že jsme měli také jako značný problém s tou účinností. To, co tady přesně kolega Vilímec teď uváděl. To naše rozhodnutí nakonec bylo, tak jako za chvilku uvedu v usnesení nebo ho máte k dispozici, jenom protože kdybychom to vraceli s tím pozměňovacím návrhem jenom z hlediska účinnosti, tak by se to dostalo do platnosti až od roku 22, a to považujeme za špatné. Takže na 17. schůzi konané dne 15. ledna 2020 ústavně-právní výbor přijal 61. usnesení, ve kterém zaprvé doporučuje Senátu Parlamentu České republiky projednávaný návrh zákona schválit, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Zadruhé určuje zpravodajem mě a pověřuje zatřetí předsedu výboru, senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu. Toť vše.

Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2019

Tisk č. 191

čas 17:57:12 - 17:59:48:

Ano, to je nejhorší situace. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Zpráva je rovněž předložena písemně, tak já se jenom soustředím na takový průřez toho, co tady už obsahově bylo řečeno, že je to vlastně nejmladší stálá komise Senátu. Byla ustavena 14. listopadu roku 2018 usnesením pléna Senátu č. 12. A jinak zpráva obsahuje náplň hlavní činnosti této stálé komise. Má i seznam členů komise, kterých je celkem 14. Jenom řeknu, že z těch 14 je 11 senátorů a senátorek napříč senátorskými kluby, což je dobré zastoupení. Jsou zde 3 externí pracovníci. Pan doktor Punčochář ze zemědělství, pan doktor Kubala z povodí Vltavy a pan inženýr Záruba z ministerstva životního prostředí. Jinak v tom loňském roce se tato komise celkem sešla šestkrát. To je tam též uvedeno. A z toho bylo jedno výjezdní zasedání na jižní Moravu, Mikulovsko, Moravský Písek. Musím říct, že z celé té škály úkolů a problémů na toto téma, které se ta činnost opírá o koncepci vlády č. 528, jsme se soustředili na 4 takové základní oblasti. Zadržení vody v krajině, výstavba nových nádrží, přivaděče a jejich propojování a osvěta. Jinak ještě kromě toho běžného zasedání, nebo běžného, toho pracovního jednání komise, jsme uskutečnili veřejnou oponenturu k problematice rizik těžby štěrkopísku na Hodonínsku. Byl uskutečněn, a to bylo tady v Senátu, byl uskutečněn kulatý stůl k problematice udržení vody v krajině. A koneckonců 15. října se uskutečnil veliký seminář na téma pitná voda pro třetí tisíciletí. Jinak potom jsou v té zprávě na závěr uvedeny doporučení stálé komise. A my tím nechceme končit, jen touto zprávou, další zasedání bude teď 27. února a rádi bychom vygenerovali z těchto závěrů loňského roku i formulaci usnesení, které by byly předloženy plénu. Takže tolik z mé strany.

15. schůze Senátu
1. den schůze – 29.01.2020

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Tisk č. 171

čas 12:45:09 - 12:48:08:

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, kolegové, kolegyně, dovolte mi jen pár poznámek k projednávanému senátnímu tisku č. 171. Já se naprosto připojuji a souhlasím s vystoupením pana kolegy Valenty. Hlavně s argumentací a v uvedených odstrašujících číslech o výstavbě bytů, protože to je zásadní problém. A samozřejmě jiný je u krajských měst, jiný u okresních a jiný u malých, řekněme, do 10 000 obyvatel. Já uvedu konkrétní příklad, protože jsem tak zvyklý pracovat. V našem městě, v Sedlčanech, jsme před pár lety potřebovali postavit 35 bytů pro mladé lidi, mladá manželství. Nejen abychom jim řešili bytovou otázku, ale také abychom je tam stabilizovali, zachytili. Za projekt jsme dali tehdy asi půl milionu korun, dodnes se nerealizoval, protože Státní fond rozvoje bydlení v té době dotační prostředky limitoval de minimis 200 000 eur, což je 5 mil. Kč. A to bylo neadekvátní k rozpočtovým nákladům stavby zhruba 50 mil. Kč. Později jsem se dozvěděl, že mohou získat pro radnici dotace pouze na úhradu úroků z poskytnutého úvěru. My jsme nechtěli zadlužovat město a pokud jsme měli hodně našetřeno, tak jsme potřebovali řešit pitnou vodu, ale to je jiné téma. Takže jsme dodnes nepostavili nic. A když se podívám na statistiku počtu obyvatel, naše město tak stále klesá, zejména úbytek je vidět u mladých lidí, protože my jim tam nemůžeme zajistit kvalitní a odpovídající bydlení. A teď má dojít pouze, já jsem to tak pochopil, k přejmenování úřadu. A v podstatě bych ještě řekl k rozmělnění dotací, které dříve byly skutečně věnovány cíleně pro novou bytovou výstavbu. Takže z toho pohledu tak, jak je to předloženo, jak je tu i diskutováno, tak se připojím k předřečníkům nebo k těm, kteří nebudou pro ten návrh zákona hlasovat, budu podporovat návrh na zamítnutí. A ukončím to mým dotazem.

Já jsem možná nepostřehl, když tak se za to omlouvám, ale tato změna, to tzv. přejmenování, kolik to vyžádá navýšení úředníků na tomto Státním investičním fondu a kolik tato změna si může vyžádat finančních prostředků? Děkuji.

14. schůze Senátu
1. den schůze – 11.12.2019

Návrh zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů

Tisk č. 153

čas 17:00:04 - 17:00:54:

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, pane poslanče, kolegové, kolegyně. Bylo tady všechno prakticky podrobně vysvětleno a řečeno, takže sdělím, že ústavně-právní výbor projednal návrh zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů jako senátní tisk č. 153 na své 15. schůzi dne 27. 11. 2019 a přijal toto usnesení:

Výbor doporučuje Senátu

1. Projednávaný návrh zákona schválit, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

2. Určuje zpravodajem projednání tohoto návrhu v plénu Senátu mě.

3. Pověřuje předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.

Toť vše.

12. schůze Senátu
2. den schůze – 31.10.2019

Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018

Tisk č. 57

čas 17:04:29 - 17:10:07:

Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, pane prezidente, kolegyně, kolegové, dovolte mi vyjádřit několik poznatků z projednávané výroční zprávy NKÚ za rok 2018, trochu z jiného úhlu pohledu. Ale mnohé už tady zaznělo.

V minulém roce na ÚPV jsem byl zpravodajem podobné zprávy NKÚ za rok 2017, ve které tehdy pan prezident NKÚ upozornil na celou řadu vážných nedostatků zjištěných u jednotlivých resortů – tedy státních orgánů a státní správy.

Nyní, po roce, projednáváme výroční zprávu NKÚ za rok 2018. Musím konstatovat, že v této oblasti se vlastně nic nezměnilo, a některá zjištění jsou skutečně alarmující.

Vyvstává otázka, jak se stát vyrovná s negativním zjištěním. Už to tu předřečník také uvedl. A jaká nápravná opatření vláda přijme.

V loňské zprávě bylo uvedeno pouze 7 pozitivních zjištění proti 17 negativním.

V této zprávě je to stejné. Jenom pro připomenutí jsem si vybral takové 4 srovnatelné slabé stránky.

První se týká státního rozpočtu. V loňské zprávě se uvádělo, že je nízká kvalita procesů při sestavování státního rozpočtu projevující se zásadními rozdíly mezi rozpočtem a skutečností v oblasti investičních výdajů a příjmů a vytváření skrytých rezerv.

V této zprávě na toto téma se říká. Sestavování deficitního rozpočtu v období hospodářského růstu a nízká kvalita rozpočtového procesu při sestavování státního rozpočtu... Výrazný růst běžných výdajů státu a souvisejí riziko neudržitelnosti veřejných financí v budoucnu.

Druhá taková oblast – daňový systém. V loňské zprávě se poukazovalo na složitost a vysokou administrativní náročnost daňového systému, jak pro stát, tak pro poplatníky.

V této zprávě. Nedostatečné snižování administrativní zátěže daňového systému poplatníků.

Třetí oblast – dopravní infrastruktura. Také už to tu zaznělo několikrát. I v minulosti. V loňské zprávě – absence účinných nástrojů k urychlení rozvoje dopravní infrastruktury, zejména silniční.

V této zprávě. Rozvoj dopravní infrastruktury a služeb nadále brzdily neefektivní procesy. V přípravě staveb nesystémový přístup i neplnění harmonogramu otevírání trhu osobní železniční dopravy.

Čtvrtá oblast se týká bydlení. V loňské zprávě bylo uvedeno – podpora sociálního bydlení formou ubytoven je velmi drahý systém (vyplaceno asi 60 mld.). Zajímalo by mě, kde ty prostředky skončily.

V letošní zprávě se uvádí. Stát by měl lépe plnit svou roli v bytové politice. A definovat sociální bydlení. Systém podpory sociálního bydlení je roztříštěný, s nejasně vymezenými kompetencemi a odpovědností jednotlivých orgánů.

Když bych se podíval jednoduše na závěr. Loňská zpráva řekla, že celkově lze označit stát za neefektivní.

Tato zpráva říká. Celkově lze označit stát za neefektivní pro nehospodárnost a nesystémovost. A toto osobně považuji za alarmující.

Zpráva je sice rutinním výročním výkazem v mezích zákona NKÚ, ale zároveň poukazuje na velmi závažné problémy ve výkonnosti a efektivnosti celého státního sektoru. To podle NKÚ ukazuje primárně na vnitřní neschopnost či politickou neochotu stav si uvědomit a řešit.

My na obcích, zejména obcích s rozšířenou působností procházíme celou řadou kontrol, auditů, prověřování výkonu státní správy apod. Případné zjištěné nedostatky jsme povinni napravit a kontrolnímu orgánu předložit přijatá konkrétní opatření, a ty splnit.

A tak mi, pane prezidente, za závěr dovolte otázku. Jak ke zjištěným závadám přistupuje vláda, zda předkládá návrhy opatření, nebo kdo se těmito zjištěními zabývá a kdo je za to zodpovědný? Na obci – starosta.

Mám obavy, že příští rok, až budeme projednávat výroční zprávu NKÚ za rok 2019, bude situace stejná, ne-li horší. Děkuji.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 141

čas 18:26:49 - 18:27:26:

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. ÚPV na své 14. schůzi, která se konala 23. října 2019 přijal 47. usnesení, které:

1. Doporučuje Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona schválit, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

2. Určuje zpravodajem mne.

3. Pověřuje předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu.

Toť vše.

9. schůze Senátu
2. den schůze – 13.06.2019

Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace

Tisk č. 53

čas 13:46:02 - 13:48:12:

Děkuji za slovo, vážený pane první místopředsedo, vážení petenti, vážení kolegové, kolegyně. Já jsem tady zaznamenal od úvodu pana Radomíra Charváta, kdy se vyjádřil, že jde o katastrofu společensko-ekonomickou, zatím možná neekologickou. Já si myslím, že je to už i ekologická katastrofa, jestli není, tak velice brzy bude. Proč tohle říkám? Už v základní škole nás učili všechny důležité funkce lesa v krajině. Mezi ty nejdůležitější, které považuji já, je zachycení vody v krajině. Jestli se bude dál rozšiřovat ten stav, kterým jsou holiny, nedostatek lesů, už takhle jsme na tom velice špatně s vodou, bude to ještě horší. Proč to říkám? Protože existuje, připomínají se různé akční plány, existuje tady koncepce na snížení následků sucha a nedostatku vody, kterou přijala vláda usnesením č. 528 v červenci 2017, ta koncepce má pět pilířů. Jeden z nejdůležitějších je zachycení vody v krajině. To má vazbu bezprostředně samozřejmě na lesy. Proč teď toto říkám? Ztotožňuji se naprosto s kolegou Vystrčilem, tohle by přece měla být naprosto úloha státu. Ne nějakých pomyslných dotačních titulů, byrokratizace procesů, roztříštěnost legislativní, roztříštěnost meziresortní, to je to nejhorší. Toto všechno by měla být úloha státu. Jak k lesům, tak k těm záležitostem klimatických vlivů a nedostatku vody. Díky.

8. schůze Senátu
1. den schůze – 02.05.2019

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 67

čas 11:37:18 - 11:37:51:

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ústavně-právní výbor na své 7. schůzi, konané 24. dubna letošního roku, přijal usnesení 25, které zní: 1. doporučuje Senátu parlamentu projednávaný návrh zákona schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. 2. určuje zpravodajem výboru mě. 3. pověřuje předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu.

4. schůze Senátu
1. den schůze – 19.12.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

Tisk č. 4

čas 10:34:41 - 10:40:35:

Já děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegové, kolegyně, dovolte mi seznámit vás se zpravodajskou zprávou k senátnímu tisku č. 4, který se týká návrhu zákona a kterým se mění zákon 234/2014 sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 o zahraniční službě.

Obecně lze říci, že deklarovaným cílem návrhu je vytvořit podmínky pro vyšší efektivitu a operativnost státní a zahraniční služby i státní správy jako celku. Návrh zákona také obsahuje změny legislativně technické povahy, drobné terminologické úpravy a zohledňuje změny provedené v jiných právních předpisech. Dle předkladatele byl návrh pojednán i s Komisí EU, kde si Komise vyžádala doplňující doklady. Obsah návrhu uvedl velice podrobně pan ministr. Přesto řeknu, že klíčovou změnou oproti systémovým změnám vůči státním zaměstnancům, které si vyžaduje praxe, je však návrh na odvolání a jmenování státních tajemníků. To je doplnění § 60, odst. 3.

Já ho připomenu – ?Návrh na odvolání náměstka pro státní službu a personální ředitel sekce pro státní službu předkládá vládě ministr vnitra. Návrh na odvolání státního tajemníka předkládá vládě příslušný ministr nebo vedoucí Úřadu vlády po projednání s náměstkem pro státní službu.?

Tolik snad na doplnění obsahu. Pokud se týká legislativního procesu, tak vládní návrh schválila sněmovna s pozměňovacími návrhy 26. října letošního roku. Návrh zákona byl postoupen Senátu 26. listopadu tohoto roku a lhůta pro projednání Senátu končí dne 26. prosince 2018. A pokud se týká stanoviska k tomuto návrhu zákona, je třeba připomenout, že přijetí zákona o státní službě bylo pro někdejší vládu vedenou premiérem Sobotkou základní podmínkou Evropské komise pro čerpání dotací. S tímto zákonem jsme tak naplnili hlavní podmínku Bruselu o odpolitizování státní správy.

Získali jsme tímto zákonem sice nezávislou státní správu, ale bohužel nekonkurenceschopnou, uzavírající se schopným lidem z praxe, jejichž vstup do státní služby je výrazně komplikovanější. Navrhovaná podoba je příkladem dokonalého úřednického zákona. Celý návrh systémových změn však zcela popírá změna týkající se odvolání a jmenování státních tajemníků. Ti měli být zejména tou garancí kontinuity a profesionality státní správy, nyní by však mohli být odvoláni a jmenováni každou další vládou. Právě toto vybočení ze systémovosti návrhu tak může být důvodem možná kritiky Evropské komise, eventuálně může tak opět ohrozit čerpání evropských dotací, které jsou klíčem ke státnímu rozpočtu.

Ještě bych chtěl upozornit na nesoulad dvou paragrafů projednávaného návrhu zákona. Ve znění navrhované sněmovnou zní v § 88, odst. 2, budu citovat: ?státní zaměstnanec odpovídá za kárné provinění. Za kárné provinění neodpovídá náměstek pro státní službu a státní tajemník.? Proti tomu v § 94, odst. 2 zákona, cituji: ?Podnět k zahájení kárného řízení z moci úřední, jde-li o kárné provinění státního tajemníka nebo náměstka pro řízení sekce, může podat i příslušný člen vlády nebo vedoucí Úřadu vlády.? Z toho vyplývá, že se s kárnou odpovědností státního tajemníka vlastně uvažuje. A to je rozpor mezi § 88, odst. 2.

Bylo by jistě možné navrhnout možná řadu dalších jednoduchých změn, vypustit citovaný § 60, odst. 3 o státním tajemníkovi. Dále pak i ten § 94, odst. 2., ale možná, že podobných úprav by mohlo být i více.

Závěrem bych chtěl říci, že tyto připomínky svědčí o legislativně nepřesné práci navrhovatele. A proto vás seznámím s usnesením ústavně-právního výboru, který projednal návrh zákona na své 2. schůzi dne 5. prosince 2018 a přijal usnesení č. 8 ve znění:

I. doporučuje Senátu Parlamentu ČR zamítnout projednávaný návrh zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou PČR,

II. určuje zpravodajem pro projednání tohoto návrhu mne,

III. pověřuje předsedu výboru Senátu Miroslava Antla, aby s tímto usnesením seznámil předsedu Senátu.

To je vše.

čas 11:58:31 - 11:59:02:

V obecné rozpravě vystoupilo celkem 8 senátorů, z toho 2 dvakrát, 1 třikrát, 3 senátorky, z toho 1 dvakrát.

Paní kolegyně Hamousová navrhla schválit návrh zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. A jako druhý návrh tady zaznělo zamítnutí tohoto návrhu. V tomhle pořadí by se mělo hlasovat.

čas 12:07:05 - 12:07:59:

Pokud jde o podrobnou rozpravu, byl předložen v podstatě 1 pozměňovací návrh, který má celkem 7 bodů. Jak paní kolegyně Seitlová navrhovala, jestli jsem to tak dobře zaznamenal, tak by se hlasovalo samostatně o bodu 1, 2, 7. Pak samostatně 3, 4, 5, anebo dokonce i samostatně 3, 4, 5 a 6. Samostatně. Takže takovýto postup hlasování. Já jsem jich zaznamenal 7, máme tam 8? Aha, pardon, takže to potom též jako poslední hlasování.

čas 12:09:31 - 12:09:33:

Můj názor je podpořit.

čas 12:10:38 - 12:10:53:

Dobře, takže je tady návrh body 3, 4, 5 hlasovat najednou.

čas 12:11:51 - 12:11:52:

Neutrální.

čas 12:13:09 - 12:13:11:

Podporuji.