24. schůze Senátu
2. den schůze – 11.06.2020

Návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020

Tisk č. 272

čas 15:42:01 - 15:42:58:

Dobré odpoledne, děkuji, pane místopředsedající. Já bych vás rád informoval o tom, že na 25. schůzi 9. června projednával tento tisk ústavně-právní výboru Parlamentu ČR a podrobně jsme se zabývali obsahem tohoto zákona. Hlavně jsme se zabývali problémem prominutí pojistného. Na základě článku č. 54 se jedná o nepřímou novelizaci, která je nepřípustná na základě legislativního odboru. Ale přestože jsme v situaci, v které jsme a meritum věci je potřebné pro zdravotnické služby, tak jsme doporučili tento zákon schválit. A dovolte, abych vám přečetl usnesení, které

I – doporučuje Senátu PČR projednávaný návrh zákona schválit, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou,

II – určuje zpravodajem mne,

III – pověřuje předsedu Senátu, aby informoval pana předsedu o našem rozhodnutí.

Děkuji za pozornost.

20. schůze Senátu
1. den schůze – 16.04.2020

Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Tisk č. 241

čas 16:28:38 - 16:29:21:

Dobrý den, děkuji za slovo, velmi stručně, souhlasím s tím, o čem tady hovořila paní předřečnice. Rád bych vás seznámil s naším usnesením, které je totožné, protože opravdu tento systém přijatý, který je navrhovaný, neřeší problém, který teď je v současné době velmi ožehavý. Dovolte, abych vás seznámil s naším usnesením k tisku 241 z 22. schůze konané 15. dubna 2020. Výbor

I. doporučuje Senátu PČR projednávaný návrh zákona zamítnout,

II. určuje zpravodajem mě,

III. pověřuje pana předsedu, senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi.

Děkuji za pozornost.

čas 16:44:49 - 16:46:01:

Velmi děkuji za slovo. Chtěl bych říct všem, že ukrajinští pracovníci, nebo lékaři z třetích zemí, nenahradí akutně nedostatek lékařů. Ti lékaři mohou pracovat v našich nemocnicích pouze pod dozorem lékaře se specializovanou způsobilostí. Takže on nenahradí doktora, který je v karanténě nebo na nemocenské. Takže je to lichý pocit, že nahradí nedostatek lékařů.

Já si vážím ukrajinských lékařů, kteří jsou v našich nemocnicích. Protože jsem lékařem z karvinské nemocnice, kteří drží funkčnost těchto nemocnic, za to jim velmi děkuji, že tady jsou a pracují za nás. Jsou loajální a pracují. Ale lékaři, kterým by tento zákon umožnil pracovat, tak jsou lékaři, kteří si buď nepožádali o tuhle aprobační zkoušku, nebo jí neprošli. A jak jsem se dozvěděl, jedná se pouze o 400 lékařů. Dozvěděl jsem se, že by to mohl být předpoklad. Takže tito lékaři absolutně nemohou nahradit lékaře z těch akutních oborů. Týká se to ARO, kde jsou pacienti na ventilátorech. Nemohou je nahradit, nejde to. Je to iluzorní, a proto otevírat tuto Pandořinu skříňku, s tím nesouhlasím. Děkuji za pozornost.

čas 17:39:13 - 17:39:20:

Děkuji za slovo. Závěr našeho jednání ústavně-právního výboru je jasný, děkuji za podporu, děkuji, předpokládám, že se připojí.

17. schůze Senátu
1. den schůze – 18.03.2020

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 206

čas 10:31:19 - 10:31:35:

Děkuji za slovo, dobrý den, vážení přátelé, kolegové, kolegyně, přeji pěkný den. Nebudu číst to usnesení. Náš výbor se na 19. schůzi konané dne 11. března zabýval stejnou materií, s tím, že přijal identický pozměňovací návrh, a usnesení vám bylo rozdáno do lavic. Děkuji, všichni jste s tím seznámeni.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Tisk č. 207

čas 10:47:31 - 10:48:26:

Děkuji za slovo, pane předsedo. Musím se vyjádřit k danému tisku. My jsme tento tisk projednávali na 19. schůzi 11. března letošního roku. A musím konstatovat, že zákon předložený Poslaneckou sněmovnou splnil veškeré parametry ústavního pořádku České republiky, ale musím vás seznámit s trošku odlišným usnesením našeho výboru s tím, že jako zpravodaj jsem souhlasil se zákonem, který nám přichází s Poslaneckou sněmovnou, který nenarušuje zásadně problematiku týkající se očkování a kde by docházelo k principu prolomení kolektivní imunity. My jsme přijali usnesení, musím předeslat před svým přečtením svého usnesení, že se ztotožňuji s návrhem garančního výboru, který přijímá logický pozměňující návrh týkající se povinnosti očkování hepatitidy B. A nyní k přečtení svého usnesení.

Vítám usnesení našeho výboru, které se konalo na 19. schůzi, které máte před sebou a které doporučuje schválit ve znění podstoupeném Poslaneckou sněmovnou. Děkuji za pozornost.

čas 11:23:31 - 11:24:28:

Pane předsedo, děkuji za slovo, je to ryze odborné téma, já se přihlásím k tomu, že jsem ortodoxní lékař pro očkování, chci podpořit názor nebo vyjádření paní kolegyně Dernerové, chci podpořit zákon, který přichází z Poslanecké sněmovny, který rozšiřuje povinnosti očkování pro děti přicházející do předškolního věku, poněvadž je to potřebné, abychom udržovali takzvaně tu kolektivní imunitu. A určitě jste slyšeli 85, 90 %. A potom můžou chodit do společenských kolektivů děti, které nejsou očkovány. Poněvadž díky udržení úrovně kolektivního proočkování jsou potom tyto děti zdravé, takže jakékoliv, a mailem jsme byli všichni tím atakováni, abychom to zvažovali, když tam budou jakékoliv tendence snižování povinnosti očkování, jsou myslím nepřístupné. A v současné době si všichni uvědomujeme, v jaké jsme situaci. A chtěl bych připomenout loňský rok, spalničkové epidemie, kdy kolektivy zdravotníků na urgentních příjmech musely jít do nemocenské nebo byly nakaženy díky tomu, že tam přicházely děti, které neprošly povinným očkováním. Děkuji za pozornost.

čas 12:27:47 - 12:27:52:

Prosazováním tohoto zákona byl pro jenom garanční.

15. schůze Senátu
1. den schůze – 29.01.2020

Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Tisk č. 175

čas 16:24:24 - 16:25:37:

Dobrý den, dobré odpoledne všem, paní předsedající, pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámil s průběhem projednávání tohoto tisku v našem ÚPV na naší 17. schůzi 15. ledna. Chtěl bych říct, že vítám to, že se vyplňuje bílá mezera našeho právního řádu o tento institut odškodnění osob, které jsou poškozeny očkováním. Druhá věc, kterou bych chtěl poznamenat, tak že ÚPV vyhodnotil tento zákon jako ústavně konformní, který nenarušuje žádná ústavní práva poškozených nebo našich občanů, s tím, že se hlásím i k pozměňovacímu návrhu garančního výboru, který přijímá, s ním úplně souhlasím, protože vrací ten princip náhrady škody za ublížení na zdraví do původní verze Poslanecké sněmovně a ještě jej více upřesňuje.

Dovolte závěrem, abych vás seznámil s naším usnesením. Trošku nekoresponduje s tím, co jsem říkal, ale musím ho načíst, s tím, že výbor

I. doporučuje Senátu PČR projednávaný návrh zákona schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou,

II. určuje zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi mne, Radka Sušila,

III. pověřuje pana předsedu ÚPV, aby předložil toto usnesení panu předsedovi Senátu.

Děkuji za pozornost.

4. schůze Senátu
1. den schůze – 19.12.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

Tisk č. 5

čas 17:50:50 - 17:51:30:

Děkuji za slovo, pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Je to velmi jednoduchá novela, takže pan ministr řekl takřka úplně všechno. Já vás jenom seznámím s usnesením, který přijal jako číslo 4 na své druhé schůzi konané 12. prosince, kdy výbor po úvodním slově pana Fraňka, náměstka ministra spravedlnosti, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, výbor

I. doporučuje Senátu PČR projednávaný návrh zákona schválit ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou,

II. určuje zpravodajem výboru pro projednání této věci senátora Miroslava Antla, kterého zastupuji,

III. pověřuje pana předsedu Senátu, senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení panu předsedovi Senátu PČR.

Děkuji za pozornost.

4. schůze Senátu
2. den schůze – 20.12.2018

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Tisk č. 11

čas 12:47:52 - 12:48:26:

Děkuji za slovo, pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, paní poslankyně. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením ÚPV ze své 2. schůze, která se konala 12. prosince. Jedná se o 7. usnesení, kdy po úvodním slově paní poslankyně Kateřiny Valachové, která vystoupila jako zástupce navrhovatele, a po zpravodajské zprávě, kterou jsem přednesl já, výbor

I. doporučuje Senátu PČR projednávaný návrh zákona zamítnout,

II. určuje zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi mne,

III. pověřuje pana předsedu, aby sdělil tuto informaci panu předsedovi Senátu.

Děkuji za pozornost.