13. schůze Senátu
1. den schůze – 04.04.2018

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Akční plán EU na období 2017-2019 Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů

Tisk EU č. K 086/11

čas 12:24:10 - 12:27:41:

Děkuji, vážený pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, projednáváme tady akční plán EU v boji proti rozdílům v odměňování žen a mužů. Trošku jsme se od toho možná odchýlili. Já si myslím, že tady nesedí nikdo, kdo by byl proti tomu, aby muž a žena za stejnou práci, za stejný rozsah, za stejnou kvalitu práce byli odměňováni jinak. To samozřejmě tak není. Já u odměňování zůstanu a zabrousím trochu do světa sportu. Bude to možná trochu vypadat, že se zastávám kolegy Vystrčila, ale řeknu to spíše pro takové naše zamyšlení. Představte si tenisový Wimbledon. Jeho vítěz dostane nějakou odměnu. A představte si cyklistický Tour de France, kde odjedou asi 23 etap, každá má více než 200 km a je to v horských lokalitách. Vítěz Wimbledonu dostane asi 10násobnou odměnu než vítěz Tour de France. A já si naopak myslím, že ten cyklista po fyzické stránce musí odvést daleko větší práci. Není to diskriminace? No, samozřejmě je to oblast sportu, takže jsme na poli popularity sportu, jsme na poli ochoty sponzorů v závislosti na popularitě atd. Dobře, je to tak, bereme to. Ale teď se vrátím k tomu Wimbledonu. Byly doby, kdy muži měli vyšší odměnu než ženy. Před několika lety se to na nátlak zejm. žen srovnalo. Takže vítěz Wimbledonu má úplně stejnou odměnu jako vítězka Wimbledonu, ačkoli muži hrají na tři vítězné sety a ten vítěz musí k tomu vítězství dospět po souboji třeba v 30 setech za turnaj, kdežto ta žena vyhraje setů třeba 12, 15. A mají stejnou odměnu. Já netvrdím, že to je špatně, v pořádku, ať to tak je, když to tak chtějí organizátoři, když to tak chtějí sponzoři. Ale je to možná trošičku taková otázka k tomu, co tady říkal kolega Vystrčil. Stejné je to třeba v atletické Diamantové lize. Výškař skočí 235 cm a výškařka 200. Podají stejný výkon, nebo nikoli? A je to, že dostanou stejnou odměnu, je to správné? Pokládám to jako řečnickou otázku, nikoli jako názor, že bych byl proti. Jenom říkám, že i nad těmito věcmi je třeba se zamyslet. A potom možná dospějeme i k tomu, že jsou profese, kde pracují muži a ženy, ale jak tu bylo řečeno, někdy i ty fyzické předpoklady, které jsou rozhodující ve sportu, někdy i ty tam samozřejmě mohou hrát svou roli. Děkuji vám za pozornost.

Návrh kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Tisk č. 243

čas 12:54:27 - 12:56:59:

Děkuji za slovo, pane místopředsedo, dámy a pánové. Volební komise Senátu obdržela ve lhůtě stanovené Organizačním výborem celkem 5 návrhů kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Návrhy kandidátů předkládané volební komisi příslušnými občanskými sdruženími obsahovaly doklady ověřující splnění podmínek volitelnosti stanovených zákonem. Nyní vás seznámím s usnesením, které volební komise přijala dne 3. dubna na své 11. schůzi.

Toto usnesení máte pravděpodobně před sebou a obsahuje čtyři body, z nichž tři body jsou standardní, tzn. že konstatujeme, že ve stanovené lhůtě jsme obdrželi návrhy kandidátů, a to pěti kandidátů. Jsou to Jan Bureš, navrhovatel Masarykova demokratická akademie, Martin Palouš, navrhovatelem Knihovna Václava Havla, Karel Světnička, navrhovatel Klub Porta Praha, Luboš Velek, navrhovatelem Akademie věd ČR a Leo Žídek, navrhovatelem Konfederace politických vězňů ČR.

Za druhé. Volební komise konstatuje, že navržení kandidáti splňují podmínky volitelnosti stanovené zákonem o ÚSTRu a archivu bezpečnostních složek.

Bod třetí je trochu nestandardní, kde si volební komise dovolila informovat Senát, že rada ÚSTRu nebude ani po případném zvolení jednoho z navržených kandidátů stále úplná, neboť oprávněný navrhovatel prezident republiky zatím nepředložil volební komisi žádný nový návrh kandidáta na tuto uvedenou funkci. Takže to jen pro vaši informaci.

A za čtvrté, že mě pověřuje, abych s tímto usnesením seznámil Senát. Děkuji. To je zatím vše.

čas 13:22:28 - 13:23:52:

Děkuji, vážený pane místopředsedo. Milé dámy, pánové, volba proběhne opět v Prezidentském salonku, který je připraven. Podpisem před ním obdržíte hlasovací lístek. K úpravě hlasovacího lístku – volíme jednoho kandidáta z pěti. Úprava má tedy dvě možnosti. Kandidáta, kterého budete volit, tak číslo před jeho jménem zakroužkujete, ostatní čísla přeškrtnete křížkem. Pokud si nevyberete ani jednoho z kandidátů, všechna čísla přeškrtnete křížkem. Toto jsou jediné dvě možnosti, aby byl hlasovací lístek platný. Zvolen bude v 1. kole kandidát, který dostane nadpoloviční většinu vydaných hlasovacích lístků. Pokud by se tak nestalo, do 2. kola postupují dva nezvolení kandidáti z 1. kola, kteří měli nejvíce hlasů. Co se týče času, tak jakmile začne volba, jakmile bude komise připravena, tak odměříme 15 minut na vydávání lístků. S výsledky vás pak seznámím na začátku odpoledního bloku. Děkuji.

čas 14:30:03 - 14:31:30:

Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Milé kolegyně, kolegové, výsledky 1. volby, 1. kolo o volbě jednoho člena rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Bylo vydáno 66 hlasovacích lístků, odevzdáno platných i neplatných rovněž 66, tady vás musím pokárat, protože pět lístků bylo neplatných, což je docela dost, asi jste nedávali pozor. Počet neodevzdaných hlasů nula. Pro Jana Bureše byly odevzdány 4 hlasy, pro Martina Palouše bylo odevzdáno 51 hlasů, pro Karla Světničku byl odevzdán 1 hlas, pro Luboše Velka byly odevzdány 3 hlasy a pro Leo Žídka byly odevzdány 2 hlasy. Znamená to, že v 1. kole 1. volby byl členem rady Ústavu pro studium totalitních režimů zvolen pan Martin Palouš, čímž mu srdečně blahopřeji. Děkuji.

Reforma Hospodářské a měnová unie

Tisk EU č. N 089/11

Tisk EU č. N 090/11

Tisk EU č. K 091/11

čas 14:36:54 - 14:41:08:

Děkuji, vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, návrh na řízení N 090/11 se týká programu na podporu strukturálních reforem, který má na období 2017-2020 rozpočet 142,8 mil. Eur. Tento program byl vytvořen s cílem posílit kapacitu členských států pro přípravu a provádění prorůstových a strukturálních reforem. Komise zde navrhuje navýšit tento rozpočet programu o 80 mil. eur z původních 142, a to převodem prostředků v rámci unijního rozpočtu pomocí tzv. nástroje pružnosti. Tím by se celkové finanční krytí programu na podporu strukturálních reforem zvýšilo na 222 mil. Eur. A další prostředky tak, aby dosáhlo částky 300 mil., tedy dvojnásobku původní kapacity podpory, chce komise doplnit prostřednictvím výzvy členským státům, aby využily možnost převést část svých zdrojů alokovaných pro jednotlivé státy na technickou pomoc v rámci evropských strukturálních a investičních fondů. Jen pro zajímavost, ČR se ucházela v těchto programech o finanční prostředky. V rámci výzvy 2017 se o toto financování ucházelo od nás 16 projektů, EK bylo následně podpořeno 10 projektů ve výši asi 1,2 mil. eur. A v roce 2018 bylo za ČR podáno 19 projektů v celkové hodnotě přes 3 mil. eur, přičemž komise předběžně schválila sedm projektů v hodnotě necelého milionu eur. Návrh na řízení 089/11 představuje pilotní verzi nového nástroje na podporu strukturálních reforem, který komise hodlá zavést pro období po roce 2020. Nástroj by se měl zaměřit především na ty reformy, které mohou co nejvíce přispět k odolnosti domácích ekonomik. Co se týče sdělení, komise předkládá náměty na nové rozpočtové nástroje pro stabilní eurozónu. Sdělení představuje určitou vizi komise týkající se možnosti koncipování určitých rozpočtových funkcí v rámci současných i budoucích veřejných financí EU.

Výbor pro záležitosti Evropské unie schválil doporučení k vyjádření Senátu, ve kterém se v obecné rovině vyjadřuje pozitivně, tak jako je stejné stanovisko i České republiky. Pouze tam zdůrazňujeme to, aby využití kohezních prostředků členských států k těmto účelům bylo na bázi dobrovolnosti. Je samozřejmě důležité, aby nevedlo k odklonu od tradičního zaměření kohezní politiky. To je pro Českou republiku důležitý postoj a vyjednávači budou pravděpodobně v tomto kontextu i v budoucnu konat.

Nezbývá mi než vás požádat o podporu doporučení našeho výboru. Děkuji.