Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
2. schůze Senátu v 12. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 334 - Zákon o dluhopisech
 • 335 - Zákon o zrušení FNM
 • 338 - Trestní zákoník
 • 339 - Zákon o ochranných známkách
 • 341 - Zákon o veřejném zdravotním pojištění

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 332 - Zákon o DPH
 • 333 - Zákon o dani z příjmů
 • 337 - Zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • 342 - Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

senátní návrh zákona

 • 261 - Zákon o silničním provozu
 • 319 - Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - senátní návrh

jiný

 • 252 - Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb

senátní návrh schválený v PS

 • 340 - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
252

Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb

252/1 VVVK 252/2 VHZD 252/3 VUZP Jindřiška Budweisrová
  Jaromír Jermář (VVVK) (VHZD) Jiří Carbol (VUZP) 2. schůze č.33  - schvaluje
  Podán:
  261

  Návrh senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Jana Horníka, Jiřího Voseckého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

  261/1 VHZD 261/2 VUZP 261/3 VZSP Ivo Valenta (senátor)Jan Horník (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Jiří Cieńciała (senátor)Tomáš Grulich (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Jan Látka (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Patrik Kunčar (senátor)
   František Bradáč (VHZD) Jaroslav Malý (VZSP) Jiří Carbol (VUZP) 2. schůze č.30  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory:
   319

   Návrh senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Jiřího Oberfalzera, Jiřího Voseckého, Jana Horníka, Zbyňka Linharta a Miloše Vystrčila, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

   Ivo Valenta (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Jan Horník (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)
    zpravodaj pro 1. čtení - Jaroslav Malý2. schůze č.29  - zamítá senátní návrh zákona
    Podán:
    332

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

    332/1 VHZD Marek Benda(zástupce skupiny poslanců)Pavel Štohl (VHZD) 2. schůze č.26  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát:
    333

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

    333/1 VHZD Jaroslav Foldyna(poslanec)Pavel Štohl (VHZD) 2. schůze č.27  - zamítá
    Podán: Lhůta pro Senát:
    334

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    334/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) 2. schůze č.31  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát:
    335

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

    335/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Ladislav Kos (VHZD) 2. schůze č.32  - zamítá
    Podán: Lhůta pro Senát: země EFTA
    337

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

    337/1 VZSP 337/2 UPV Jana Pastuchová(zástupce skupiny poslanců)Alena Šromová (VZSP) Emilie Třísková (UPV) 2. schůze č.22  - pozměňovací návrhy
    Podán: Lhůta pro Senát:
    338

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    338/1 UPV Jan Kněžínek(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 2. schůze č.34  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát:
    339

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

    339/1 VHZD Marta Nováková(ministr průmyslu a obchodu)Lumír Aschenbrenner (VHZD) 2. schůze č.35  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát:
    340

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

    340/1 VZSP Alena Dernerová(zástupce Senátu)Jaroslav Malý (VZSP) 2. schůze č.37  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát:
    341

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    341/1 VZSP Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Jan Žaloudík (VZSP) 2. schůze č.36  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát:
    342

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

    342/1 UPV 342/2 VHZD Zdeněk Ondráček(zástupce skupiny poslanců)Miroslav Antl (UPV) František Bradáč (VHZD) 2. schůze č.28  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát:
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    N 165/11
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014

    (9993/18)
    COM (2018) 440

    Česká verze
    doručena dne 11.6.2018
    Historie tisku EU
    VEU
    Šárka Jelínková

    7.11.2018
    č. 290 N 165/11/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2. schůze
    č. 25 - závěrečné usnesení přijato
    15.11.2018
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis


    IPEX

    program Společenstvíprofesní přípravahumanitární pomocpolitika vzdělávánímladý člověkpolitika mládežedobročinná prácepráce mládežedobročinná organizaceorgán nebo agentura EU
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Jana Zatloukalová
    J 163/11
    Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku

    (9868/18)
    COM (2018) 445

    Česká verze
    doručena dne 8.6.2018
    Historie tisku EU
    VEU
    Jiří Dušek

    7.11.2018
    č. 289 J 163/11/02
    •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

     
    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2. schůze
    č. 24 - závěrečné usnesení přijato
    15.11.2018
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis


    IPEX

    Evropské společenství pro atomovou energiijaderná fúzejaderný výzkumjaderný reaktorfinancování Společenství
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Jana Zatloukalová
    <<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0