Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
19. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 190 - Volební zákon
 • 191 - Zákon o požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • 192 - Horní zákon
 • 193 - Zákon o vysokých školách
 • 194 - Zákon o posuzování shody stanovených výrobků
 • 195 - Zákon o technických požadavcích na výrobky

senátní návrh zákona

 • 129 - Zákon o regulaci reklamy - senátní návrh
 • 165 - Stykový zákon
 • 183 - Zákon o veřejných kulturních institucích
 • 189 - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - senátní návrh
 • 196 - Zákon o elektronických komunikacích

mezinárodní smlouva

 • 147 - Sml.mezi ČR,Rak.rep.a Slov.rep.o trojst.hran.bodu Dyje-Morava
 • 152 - Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi ES a smluvní stranou střední Afrika
 • 162 - Dohoda ČR Chile - pracovní dovolená

jiný

 • 170 - Zpráva o ŽP v roce 2014
 • 197 - Zpráva o peticích za rok 2015
 • 209 - Závěry z jednání ER
 • 210 - Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2015
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
129

Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

129/1 VVVK 129/2 SKSP Václav Láska (senátor)Libor Michálek (senátor)Ivana Cabrnochová (senátorka)Jitka Seitlová (senátorka)
  zpravodaj pro 1. čtení - Jiří OberfalzerJiří Oberfalzer (VVVK) Petr Gawlas (SKSP) 19. schůze č.350  - zamítá senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory:
  147

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava, podepsaná dne 29. září 2015 ve Vídni

  147/1 VZOB Milan Chovanec(ministr vnitra)František Bublan (VZOB) 19. schůze č.335  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, Slovensko, Česká republika, Rakousko, vodní tok, pohraniční oblast, hranice
  152

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé

  152/1 VHZD 152/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)František Čuba (VHZD) Zdeněk Brož (VZOB) 19. schůze č.338  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  162

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené, podepsaná dne 7. října 2015 v Praze

  162/1 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)
   Zdeněk Brož (VZOB) 19. schůze č.339  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   165

   Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek (stykový zákon)

   165/1 UPV 165/2 VEU 165/3 VUZP Eliška Wagnerová (zástupce komise Senátu)zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav NenutilMiroslav Nenutil (UPV) Václav Hampl (VEU) Miloš Vystrčil (VUZP) 19. schůze č.351  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory: legislativní proces, parlamentní proces, hlasování o zákonu, jednací řád parlamentu, schválení zákona, dvoukomorový systém, parlamentní dokument
   170

   Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2014

   170/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)
    Petr Gawlas (VUZP) 19. schůze č.332  - bere na vědomí
    Podán:
    183

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Šestáka a dalších senátorů o veřejných kulturních institucích a o změně a doplnění některých zákonů

    183/1 VVVK 183/2 UPV Jiří Šesták (senátor)Petr Bratský (senátor)Eliška Wagnerová (senátorka)Zdeněk Berka (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Zdeněk Papoušek (senátor)Jan Horník (senátor)Zdeněk Brož (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří Oberfalzer(VVVK) Radek Sušil (UPV) 19. schůze č.352  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory: kulturní politika, kultura, struktura státní správy, činnost základních institucí, veřejná správa, kulturní organizace, právnická osoba, veřejná instituce, správa instituce
    189

    Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, senátora Zbyňka Linharta a dalších, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

    189/1 VUZP 189/3 VUZP 189/2 VHZD Miluše Horská (senátorka)Zbyněk Linhart (senátor)Petr Šilar (senátor)Jan Horník (senátor)Václav Hampl (senátor)Alena Šromová (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)Leopold Sulovský (senátor)Stanislav Juránek (senátor)Zdeněk Brož (senátor)Luděk Jeništa (senátor)František Bradáč (senátor)Jiří Šesták (senátor)Jiří Čunek (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Carbol (senátor)Patrik Kunčar (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Radko MartínekRadko Martínek (VUZP) Jan Veleba (VHZD) 19. schůze č.353  - přikazuje
    Podán: Lhůta pro výbory: veřejné finance, hospodářská podpora, regionální hospodářství, územní samospráva, obecní rozpočet, rozpočet kraje
    190

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony

    190/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Eliška Wagnerová (UPV) 19. schůze č.334  - pozměňovací návrhy
    Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 114/2016 Sb. organizace voleb, místní volby, rozdělení na volební kraje, parlamentní volby, prezidentské volby, regionální volby
    191

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

    191/1 VZSP 191/2 UPV Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Jiří Vosecký (VZSP) Radek Sušil (UPV) 19. schůze č.342  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 88/2016 Sb. pracovní podmínky, pracovní právo, bezpečnost při práci, zdraví na pracovišti
    192

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

    192/1 VHZD 192/2 UPV 192/3 VUZP Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Leopold Sulovský (VHZD) Jitka Seitlová (VUZP) Miroslav Nenutil (UPV) 19. schůze č.346  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2016 Sb. těžební průmysl, produkty důlního dobývání, nerostné zdroje, místní daň, platba, důlní dobývání
    193

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    193/1 VVVK 193/2 UPV Kateřina Valachová(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Eva Syková (VVVK) Miroslav Antl (UPV) 19. schůze č.345  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 137/2016 Sb. politika vzdělávání, vysokoškolské vzdělání, uznání diplomu, kvalita výuky
    194

    Návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

    194/1 VHZD Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Jan Veleba (VHZD) 19. schůze č.347  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 90/2016 Sb. technické předpisy a normy, sladění norem, technická norma, bezpečnostní norma, uvedení výrobku na trh, správní kontrola
    195

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    195/1 VHZD 195/2 VUZP Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Veronika Vrecionová (VHZD) Jitka Seitlová (VUZP) 19. schůze č.348  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 91/2016 Sb. technické předpisy a normy, bezpečnost výrobku, sladění norem, technická norma, bezpečnostní norma, uvedení výrobku na trh
    196

    Návrh senátního návrhu zákona Aleny Dernerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

    196/1 VHZD 196/2 UPV 196/3 SKSP Alena Dernerová (senátorka)Jiří Šesták (senátor)Zuzana Baudyšová (senátorka)Jan Horník (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Dagmar Terelmešová (senátorka)Jan Žaloudík (senátor)Radko Martínek (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)
     zpravodaj pro 1. čtení - Karel KratochvíleKarel Kratochvíle (VHZD) Petr Bratský (SKSP) Eliška Wagnerová (UPV) 19. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení č.354  - přikazuje
     Podán: Lhůta pro výbory:
     197

     Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2015 a Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2015

     Jaromír Jermář(zástupce výboru Senátu)
      19. schůze č.356  - bere na vědomí
      Podán:
      209

      Závěry ze zasedání Evropské rady, která se konala ve dnech 18. a 19. února 2016

      209/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
       (VEU) 19. schůze č.330  - bere na vědomí
       Podán:
       210

       Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2015

        
        19. schůze č.355  - bere na vědomí
        Podán:
        Tisky EU
        Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
        J 038/10
        Návrh doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce

        (12081/15)
        COM (2015) 462

        Česká verze
        doručena dne 17.9.2015
        Historie tisku EU
        VEU
        Peter Koliba

        5.1.2016
        č. 136 J 038/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo práce a sociálních věcíVZSP
        • Usnesení přijato
        • 9.12.2015

         
        19. schůze
        č. 344 - závěrečné usnesení přijato
        2.3.2016
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (02.06.2016)
        IPEX

        sociální dialogvstup do zaměstnáníčlenský stát EUakce EUboj proti nezaměstnanostipolitika zaměstnanosti EUtrh prácedlouhodobá nezaměstnanost
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Milan Petřík
        K 043/10
        Sdělení Komise o krocích k dokončení hospodářské a měnové unie

        (13356/15)
        COM (2015) 600

        Česká verze
        doručena dne 23.10.2015
        Historie tisku EU
        VEU
        Lumír Aschenbrenner

        26.1.2016
        č. 142 K 043/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Úřad vládyVHZD
        • Usnesení přijato
        • 12.1.2016

         
        19. schůze
        č. 331 - závěrečné usnesení přijato
        2.3.2016
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (26.05.2016)
        IPEX

        fiskální politikakoordinace politik v Evropské měnové uniihospodářská situacebankovnictvípolitika zaměstnanostiekonomická disparitasociální politikaeurozónahospodářská politikaprvní fáze HMU
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Dita Voleská
        K 044/10
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky

        (13370/15)
        COM (2015) 550

        Česká verze
        doručena dne 28.10.2015
        Historie tisku EU
        VEU
        Jaroslav Doubrava

        26.1.2016
        č. 143 K 044/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo průmyslu a obchodu 19. schůze
        č. 349 - závěrečné usnesení přijato
        3.3.2016
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (16.06.2016)
        IPEX

        malé a střední podnikyzboží a službyjednotný trhspotřebitelnovinkaterciární sférauplatňování právních předpisů EU
        Registr Rady EU

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Dita Voleská
        K 046/10
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie rozšíření EU

        (13906/15)
        COM (2015) 611

        Česká verze
        doručena dne 11.11.2015
        Historie tisku EU
        VEU
        Zdeněk Besta

        1.3.2016
        č. 158 K 046/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo zahraničních věcíVZOB
        • Usnesení přijato
        • 24.2.2016

         
        19. schůze
        č. 340 - závěrečné usnesení přijato
        2.3.2016
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (18.05.2016)
        IPEX

        demokratizaceRepublika Srbskoregionální spolupráceČerná HoraTureckoAlbánieBývalá jugoslávská republika MakedonieKosovoBosna a Hercegovinarozšiřování Evropské unie
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Lukáš Vacík
        K 047/10
        Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Přezkum evropské politiky sousedství

        (14315/15)
        JOIN (2015) 50

        Česká verze
        doručena dne 19.11.2015
        Historie tisku EU
        VEU
        Zdeněk Besta

        1.3.2016
        č. 159 K 047/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo zahraničních věcíVZOB
        • Usnesení přijato
        • 24.2.2016

         
        19. schůze
        č. 341 - závěrečné usnesení přijato
        2.3.2016
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (02.06.2016)
        IPEX

        migrační politika EUdopravní politikahospodářský růstpolitika zaměstnanosti EUenergetická politikalidská právaprávní státevropská bezpečnostevropská politika sousedských vztahůmezinárodní role EUfinanční nástroj EUregionální politika EU
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Lukáš Vacík
        N 053/10
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

        (14976/15)
        COM (2015) 596

        Česká verze
        doručena dne 4.12.2015
        Historie tisku EU
        VEU
        Jan Látka

        17.2.2016
        č. 151 N 053/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo životního prostředíVUZP
        • Usnesení přijato
        • 10.2.2016

         
        19. schůze
        č. 333 - závěrečné usnesení přijato
        2.3.2016
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        recyklace odpaduvliv na životní prostředíimplementující opatření státuopatření proti plýtváníkvalita životního prostředíprevence znečištěníodpadskladování odpaduzneškodňování odpaduobalový materiál
        Registr Rady EU

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Lukáš Vacík
        N 054/10
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

        (14973/15)
        COM (2015) 593

        Česká verze
        doručena dne 4.12.2015
        Historie tisku EU
        VEU
        Jan Látka

        17.2.2016
        č. 151 N 054/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo životního prostředíVUZP
        • Usnesení přijato
        • 10.2.2016

         
        19. schůze
        č. 333 - závěrečné usnesení přijato
        2.3.2016
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        skladování odpaduvozidlozásobník elektrické energiezneškodňování odpadurecyklace odpaduvliv na životní prostředíimplementující opatření státuopatření proti plýtváníelektronický odpadkvalita životního prostředí
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Lukáš Vacík
        N 055/10
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů

        (14974/15)
        COM (2015) 594

        Česká verze
        doručena dne 4.12.2015
        Historie tisku EU
        VEU
        Jan Látka

        17.2.2016
        č. 151 N 055/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo životního prostředíVUZP
        • Usnesení přijato
        • 10.2.2016

         
        19. schůze
        č. 333 - závěrečné usnesení přijato
        2.3.2016
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        zneškodňování odpaduskladování odpaduodpadkvalita životního prostředíimplementující opatření státuopatření proti plýtvánívliv na životní prostředírecyklace odpadubiologická rozložitelnost
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Lukáš Vacík
        N 056/10
        Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech

        (14975/15)
        COM (2015) 595

        Česká verze
        doručena dne 4.12.2015
        Historie tisku EU
        VEU
        Jan Látka

        17.2.2016
        č. 151 N 056/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo životního prostředíVUZP
        • Usnesení přijato
        • 10.2.2016

         
        19. schůze
        č. 333 - závěrečné usnesení přijato
        2.3.2016
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        skladování odpaduzneškodňování odpadurecyklace odpaduvliv na životní prostředíkvalita životního prostředíopatření proti plýtváníimplementující opatření státuprevence znečištěníodpad
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Lukáš Vacík
        K 058/10
        Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Uzavření cyklu - Akční plán EU pro oběhové hospodářství

        (14972/15)
        COM (2015) 614

        Česká verze
        doručena dne 4.12.2015
        Historie tisku EU
        VEU
        Jan Látka

        17.2.2016
        č. 151 K 058/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo životního prostředíVUZP
        • Usnesení přijato
        • 10.2.2016

         
        19. schůze
        č. 333 - závěrečné usnesení přijato
        2.3.2016
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis


        IPEX

        akční programskladování odpadubiomasanovinkavliv na životní prostředírecyklace odpaduodpadprevence znečištěníčistá technologiezneškodňování odpadu
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Lukáš Vacík
        N 066/10
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení č. 562/2006 (ES), pokud jde o posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází

        (15397/15)
        COM (2015) 670

        Česká verze
        doručena dne 17.12.2015
        Historie tisku EU
        VEU
        Tomáš Grulich

        17.2.2016
        č. 148 N 066/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo vnitra 19. schůze
        č. 337 - závěrečné usnesení přijato
        2.3.2016
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (11.08.2016)
        IPEX

        cestovní pasvnitřní hranice EUvnější hranice Evropské unieterorismushraniční kontrolaSchengenský informační systémcizí státní občanprostor svobody, bezpečnosti a právabiometrie
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Raimonda Lišková
        N 067/10
        Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (ES) č. 2007/2004, nařízení (ES) č. 863/2007 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES

        (15398/15)
        COM (2015) 671

        Česká verze
        doručena dne 17.12.2015
        Historie tisku EU
        VEU
        Tomáš Grulich

        1.3.2016
        č. 155 N 067/10/02
        •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

         
        Ministerstvo vnitraUPV
        • Usnesení přijato
        • 17.2.2016

        VZOB
        • Usnesení přijato
        • 24.2.2016

         
        19. schůze
        č. 336 - závěrečné usnesení přijato
        2.3.2016
        Všechna hlasování
        Stenografický zápis

        reakce Komise (11.08.2016)
        IPEX

        nelegální migracevnější hranice Evropské uniemigrační politika EUevropská spoluprácepolicejní spolupráce (EU)hraniční kontrolavyhoštěnínámořní bezpečnostčinnost orgánů
        Registr Rady EU

        Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

        The Legislative Observatory (Evropský parlament)

        Projednávání v PSP

        Raimonda Lišková