Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
22. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 282 - Trestní řád
 • 283 - Autorský zákon
 • 284 - Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
 • 285 - Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
 • 286 - Zákon o změně zák.v souv.se stanov.přístupu k činnosti bank
 • 288 - Zákon o dluhopisech
 • 289 - Zákon o zaměstnanosti
 • 290 - Živnostenský zákon

senátní návrh zákona

 • 252 - Zákon o Národním parku Šumava - senátní návrh
 • 296 - Zákon o svobodném přístupu k informacím - senátní návrh
 • 303 - Novela zákona o místních poplatcích - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 230 - Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy
 • 231 - Basilejská Úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů
 • 241 - Dohoda ČR Slovensko - uznávání dokladů
 • 251 - Příloha I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
 • 254 - Smlova ČR a Bosna a Hercegovina o mezinárodní silniční dopravě
 • 258 - Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
 • 259 - Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

jiný

 • 227 - Petice žádající zastavení aktivit vedoucích k povolení průzkumu a těžby zlata v ČR
 • 272 - Výroční zpráva ÚSTR 2013
 • 273 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2013
 • 274 - Konvergenční program 2014
 • 279 - Výroční zpráva ČTÚ rok 2013
 • 291 - Komentovaný návrh pořadu jednání ER
 • 304 - Návrh kandidáta na člena Rady ÚSTR
 • 307 - Návrhy na státní vyznamenání
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
227

Petice žádající zastavení aktivit vedoucích k povolení průzkumu a těžby zlata v ČR

227/1 VVVK 227/2 VUZP Jindřich Ešner
  (VVVK) (VUZP) 22. schůze č.550  - vyslovuje souhlas
  č.551  - vyslovuje souhlas
  č.552  - konstatuje
  Podán:
  230

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013

  230/1 VUZP 230/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Ivo Bárek (VUZP) Pavel Lebeda (VZOB) 22. schůze č.540  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní obchod, Česká republika, chemický výrobek, nebezpečná látka, ratifikace dohody, zdravotní riziko, pesticidy, prevence environmentálních rizik
  231

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, sjednaná v Basileji dne 22. března 1989, a změny přílohy IX této úmluvy, přijaté v Ženevě dne 10. května 2013

  231/1 VUZP 231/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Radko Martínek (VUZP) Pavel Lebeda (VZOB) 22. schůze č.541  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: opatření na kontrolu znečištění, nakládání s odpadem, Česká republika, přeshraniční doprava, prevence znečištění, nebezpečný odpad, kontrola znečištění, zneškodňování odpadu, přeprava nebezpečného nákladu
  241

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 28. listopadu 2013

  241/1 VVVK 241/2 VZOB Marcel Chládek(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)(VVVK) Jozef Regec (VZOB) 22. schůze č.515  - odročuje jednání
  Podán: Lhůta pro výbory: Slovensko, Česká republika, dvoustranná dohoda, uznání diplomu, rovnocennost diplomů
  251

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

  251/1 VVVK 251/2 VZOB Marcel Chládek(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
   (VVVK) Jozef Regec (VZOB) 22. schůze č.516  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   252

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Pavla Eyberta a dalších senátorů o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

   252/1 VUZP 252/2 VHZD Pavel Eybert (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Eva Richtrová (senátorka)Martin Tesařík (senátor)Radko Martínek (senátor)Jan Horník (senátor)Ivo Bárek (senátor)Petr Vícha (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Stanislav Juránek (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Tomáš Grulich (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Miroslav Škaloud (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Jaroslav Kubera (senátor)Milan Pešák (senátor)Petr Bratský (senátor)Zdeněk Schwarz (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Petr GawlasPetr Gawlas (VUZP) (VHZD) 22. schůze č.545  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory: ochrana životního prostředí, chráněné území, ochrana krajiny, národní park
   254

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě

   254/1 VHZD 254/2 VZOB Antonín Prachař(ministr dopravy)(VHZD) Tomáš Kladívko (VZOB) 22. schůze č.532  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Bosna a Hercegovina, mezinárodní doprava, silniční doprava, mezinárodní silniční doprava
   258

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijatá dne 10. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale

   258/1 UPV 258/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Miroslav Antl (UPV) Tomáš Jirsa (VZOB) 22. schůze č.522  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, mezinárodní soud, trestní soud, mezinárodní trestní právo, válečný zločin, trestný čin proti lidskosti
   259

   Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkající se zločinu agrese přijaté dne 11. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale

   259/1 UPV 259/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Miroslav Antl (UPV) Tomáš Jirsa (VZOB) 22. schůze č.523  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, mezinárodní soud, trestní soud, mezinárodní trestní právo, válečný zločin, trestný čin proti lidskosti
   272

   Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2013

   272/1 UPV 272/2 VVVK Emilie Benešová
    Miroslav Nenutil (UPV) Jiří Oberfalzer (VVVK) 22. schůze č.535  - vyslovuje souhlas
    č.537  - bere na vědomí
    Podán:
    273

    Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2013

    273/1 UPV 273/2 VVVK 273/3 VHZD Igor Němec(předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů)
     Miroslav Antl (UPV) Leopold Sulovský (VHZD) Hana Doupovcová (VVVK) 22. schůze č.538  - vyslovuje souhlas
     č.539  - bere na vědomí
     Podán:
     274

     Konvergenční program České republiky aktualizace duben 2014

     274/1 VHZD 274/2 VEU Andrej Babiš(ministr financí)
      Jan Hajda (VHZD) (VEU) 22. schůze č.527  - bere na vědomí
      Podán:
      279

      Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013

      279/1 VHZD Jaromír Novák
       Karel Korytář (VHZD) Jiří Oberfalzer (SKSP) 22. schůze č.533  - vyslovuje souhlas
       č.534  - bere na vědomí
       Podán:
       282

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.

       282/1 UPV Helena Válková(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 22. schůze č.546  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 141/2014 Sb. trestní odpovědnost, ochrana dítěte, právnická osoba, pornografie, trestní řízení, právo na informace, trestní zákoník, dětská pornografie, obchodování s lidmi
       283

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

       283/1 VVVK 283/2 UPV 283/3 SKSP Daniel Herman(ministr kultury)Jiří Šesták (VVVK) Petr Bratský (SKSP) Miloš Malý (UPV) 22. schůze č.542  - pozměňovací návrhy
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 228/2014 Sb. duševní vlastnictví, dokument, literární a umělecké vlastnictví, umělecká tvorba, literát, umělecká profese, autorské právo, publikace, audiovizuální produkce, umělecké dílo
       284

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       284/1 VHZD 284/2 VZSP 284/3 UPV Marian Jurečka(ministr zemědělství)Josef Řihák (VHZD) Milada Emmerová (VZSP) Miroslav Škaloud (UPV) 22. schůze č.530  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 139/2014 Sb. potraviny, potravinová legislativa, bezpečnost potravin, hygiena výživy, lidská výživa, ochrana spotřebitele, potravinářská výroba, přibližování legislativy, informace pro spotřebitele, inspekce potravin
       285

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

       285/1 VHZD 285/2 UPV Marian Jurečka(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) Miroslav Škaloud (UPV) 22. schůze č.531  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 138/2014 Sb. spotřeba potravin, bezpečnost potravin, hygiena výživy, potravinová politika, zdraví veřejnosti, inspekce potravin
       286

       Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi

       286/1 VHZD 286/2 UPV Andrej Babiš(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Eliška Wagnerová (UPV) 22. schůze č.525  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 135/2014 Sb. úvěrová politika, banka, bankovní právo, bankovní dohled, bankovní politika, úvěrové družstvo, družstevní banka, spořitelna, dohled nad trhem
       288

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

       288/1 VHZD 288/2 UPV Andrej Babiš(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) Patrik Kunčar (UPV) 22. schůze č.526  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 137/2014 Sb. finanční trh, veřejný dluh, převoditelný cenný papír, cenné papíry, burza cenných papírů, emise cenných papírů, formulace zákona, snižování dluhu, platební lhůta
       289

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

       289/1 VZSP 289/2 UPV Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Libor Michálek (VZSP) Vladimír Plaček (UPV) 22. schůze č.514  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 136/2014 Sb. sociální zabezpečení, nezaměstnanost, nelegální pracovník, zdravotně postižený pracovník, pracovní inspekce, boj proti nezaměstnanosti, integrace postižených osob
       290

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

       290/1 VHZD 290/2 UPV Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Lajtoch (VHZD) Lubomír Franc (UPV) 22. schůze č.517  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 140/2014 Sb. oprávnění k výkonu služby, živnost, živnostník, osoba samostatně výdělečně činná, obchodní rejstřík, správní formality
       291

       Komentovaný návrh pořadu jednání Evropské Rady, která se koná ve dnech 26. - 27. června 2014

       291/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
        Miroslav Krejča (VEU) 22. schůze č.519  - bere na vědomí
        296

        Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

        Libor Michálek (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Miroslav Krejča (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Zdeněk Brož (senátor)Pavel Lebeda (senátor)
         zpravodaj pro 1. čtení - Marta Bayerová22. schůze č.548  - zamítá senátní návrh zákona
         Podán:
         303

         Návrh senátního návrhu zákona senátorů Radka Martínka, Martina Tesaříka, Stanislava Juránka, Miloše Malého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

         303/1 VUZP 303/2 VHZD Radko Martínek (senátor)Martin Tesařík (senátor)Stanislav Juránek (senátor)Miloš Malý (senátor)Zdeněk Škromach (senátor)František Bublan (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Marta Bayerová (senátorka)Hassan Mezian (senátor)Jan Horník (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Eva Syková (senátorka)Hana Doupovcová (senátorka)Lubomír Franc (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Zdeněk Besta (senátor)Miluše Horská (senátorka)zpravodaj pro 1. čtení - Petr VíchaPetr Vícha (VUZP) Jiří Lajtoch (VHZD) 22. schůze č.549  - přikazuje
         Podán: Lhůta pro výbory: odpad, nakládání s odpadem, náklady za znečištění, daňová úleva, místní daň, ekologická daň
         304

         Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

         Tomáš Kladívko(zástupce komise Senátu)
          22. schůze č.524  - volí
          Podán:
          307

          Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

          Milan Štěch(zástupce výboru Senátu)
           22. schůze č.544  - schvaluje
           Podán:
           Tisky EU
           Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
           K 120/09
           Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o průzkumu a těžbě uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení v EU

           (5706/14)
           COM (2014) 23

           Česká verze
           doručena dne 27.1.2014
           Historie tisku EU
           VEU
           Jan Látka

           30.4.2014
           č. 268 K 120/09/02
           •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

            
           Český báňský úřadVHZD
           • Usnesení přijato
           • 15.4.2014

           VUZP
           • Usnesení přijato
           • 22.4.2014

            
           22. schůze
           č. 518 - závěrečné usnesení přijato
           18.6.2014
           Všechna hlasování
           Stenografický zápis

           reakce Komise (08.08.2014)
           IPEX

           přírodní rizikovýzkum životního prostředíhydraulické strojeobnovitelná energiedůlní dobývánízemní plyn
           Registr Rady EU

           Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

           The Legislative Observatory (Evropský parlament)

           Projednávání v PSP

           Lukáš Vacík
           J 119/09
           Doporučení Komise ze dne 22. 1. 2014 týkající se minimálních zásad pro průzkum a těžbu uhlovodíků (jako je plyn z břidlic) s použitím vysokoobjemového hydraulického štěpení

           (5700/14)
           C (2014) 267

           Česká verze
           doručena dne 27.1.2014
           Historie tisku EU
           VEU
           Jan Látka

           30.4.2014
           č. 268 J 119/09/02
           •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

            
           Český báňský úřadVHZD
           • Usnesení přijato
           • 15.4.2014

           VUZP
           • Usnesení přijato
           • 22.4.2014

            
           22. schůze
           č. 518 - závěrečné usnesení přijato
           18.6.2014
           Všechna hlasování
           Stenografický zápis

           reakce Komise (08.08.2014)
           IPEX

           chráněný druhvolná přírodamezinárodní úmluvaochrana živočišné říše
           Registr Rady EU

           The Legislative Observatory (Evropský parlament)

           Projednávání v PSP

           Lukáš Vacík
           N 121/09
           Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU

           (6022/14)
           COM (2014) 43

           Česká verze
           doručena dne 3.2.2014
           Historie tisku EU
           VEU
           Dagmar Zvěřinová

           21.5.2014
           č. 278 N 121/09/02
           •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

            
           Ministerstvo financíVHZD
           • Usnesení přijato
           • 15.5.2014

            
           22. schůze
           č. 528 - závěrečné usnesení přijato
           18.6.2014
           Všechna hlasování
           Stenografický zápis

           reakce Komise (19.09.2014)
           IPEX

           bankafinanční kontrolaúvěrová institucefinanční intervencefinanční právobankovní systém
           Registr Rady EU

           Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

           The Legislative Observatory (Evropský parlament)

           Projednávání v PSP

           Dita Voleská
           N 122/09
           Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podávání zpráv a transparentnosti u obchodů zajišťujících financování

           (6020/14)
           COM (2014) 40

           Česká verze
           doručena dne 3.2.2014
           Historie tisku EU
           VEU
           Dagmar Zvěřinová

           21.5.2014
           č. 278 N 122/09/02
           •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

            
           Ministerstvo financíVHZD
           • Usnesení přijato
           • 15.5.2014

            
           22. schůze
           č. 528 - závěrečné usnesení přijato
           18.6.2014
           Všechna hlasování
           Stenografický zápis

           reakce Komise (19.09.2014)
           IPEX

           finanční kontrolafinanční transakceprůhlednost administrativyfinanční právofinanční institucehypotéka
           Registr Rady EU

           Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

           The Legislative Observatory (Evropský parlament)

           Projednávání v PSP

           Dita Voleská
           K 125/09
           Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Nový rámec EU pro posílení právního státu

           (7632/14)
           COM (2014) 158

           Anglická verze
           doručena dne 13.3.2014
           Česká verze
           doručena dne 31.3.2014
           Historie tisku EU
           VEU
           Tomáš Grulich

           21.5.2014
           č. 275 K 125/09/02
           •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

            
           Úřad vlády 22. schůze
           č. 520 - závěrečné usnesení přijato
           18.6.2014
           Všechna hlasování
           Stenografický zápis

           reakce Komise (08.08.2014)
           IPEX

           demokraciečlenský stát EUprávní státlidská práva
           Registr Rady EU

           Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

           The Legislative Observatory (Evropský parlament)

           Projednávání v PSP

           Raimonda Lišková
           K 126/09
           Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Otevřená a bezpečná Evropa: cesta k realizaci

           (7844/14)
           COM (2014) 154

           Česká verze
           doručena dne 18.3.2014
           Historie tisku EU
           VEU
           Tomáš Grulich

           12.6.2014
           č. 287 K 126/09/02
           •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

            
           Ministerstvo vnitra 22. schůze
           č. 543 - závěrečné usnesení přijato
           19.6.2014
           Všechna hlasování
           Stenografický zápis


           IPEX

           vízová politikamigrační politika EUazylové právoveřejná bezpečnostSchengenská dohodaboj proti zločinu
           Registr Rady EU

           Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

           The Legislative Observatory (Evropský parlament)

           Projednávání v PSP

           Raimonda Lišková
           K 127/09
           Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Agenda EU v oblasti spravedlnosti do roku 2020 - posílit důvěru, mobilitu a růst v Unii

           (7838/14)
           COM (2014) 144

           Česká verze
           doručena dne 20.3.2014
           Historie tisku EU
           VEU
           Tomáš Grulich

           12.6.2014
           č. 289 K 127/09/02
           •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

            
           Ministerstvo spravedlnosti 22. schůze
           č. 547 - závěrečné usnesení přijato
           19.6.2014
           Všechna hlasování
           Stenografický zápis

           reakce Komise (08.08.2014)
           IPEX

           volný pohyb osobprávní systémevropský soudní prostorhospodářský růstobčanství EUprostor svobody, bezpečnosti a práva
           Registr Rady EU

           Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

           The Legislative Observatory (Evropský parlament)

           Projednávání v PSP

           Raimonda Lišková
           K 135/09
           Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o uplatňování rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů

           (8806/14)
           COM (2014) 209

           Česká verze
           doručena dne 11.4.2014
           Historie tisku EU
           VEU
           Miroslav Krejča

           21.5.2014
           č. 274 K 135/09/02
           •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

            
           Úřad vlády 22. schůze
           č. 521 - závěrečné usnesení přijato
           18.6.2014
           Všechna hlasování
           Stenografický zápis


           IPEX

           Romovézačlenění do společnostizásada proporcionalitypříslušnost členských státůantidiskriminační politikafinancování EUprincip subsidiaritypřeshraniční spolupráce
           Registr Rady EU

           Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

           The Legislative Observatory (Evropský parlament)

           Projednávání v PSP

           Štěpán Černý
           J 138/09
           Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2014

           (10464/14)
           COM (2014) 404

           Česká verze
           doručena dne 1.6.2014
           Historie tisku EU
           VEU
           Miroslav Krejča

           12.6.2014
           č. 294 J 138/09/02
           •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

            
           Úřad vládyVHZD
           • Usnesení přijato
           • 11.6.2014

            
           22. schůze
           č. 529 - závěrečné usnesení přijato
           18.6.2014
           Všechna hlasování
           Stenografický zápis


           IPEX

           hospodářská obnovahospodářský růsthospodářské sbližovánístabilizace hospodářstvífinanční kontrolahospodářská reformastrukturální úpravaveřejný dluhstabilizační programČeská republikarozpočtový schodeksociální stav
           Registr Rady EU

           Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

           The Legislative Observatory (Evropský parlament)

           Projednávání v PSP

           Jiří Kautský