Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
21. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 278 - Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

senátní návrh zákona

 • 225 - Zákon o provozu na pozemních komunikacích - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 204 - Odvolání některých výhrad ČR k mnohostranným mezinárodním smlouvám
 • 205 - Smlouva ČR-Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
 • 206 - Pekingská smlouva
 • 207 - Dodatkový protokol - Úmluva o počítačové kriminalitě
 • 208 - Změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu
 • 216 - Dohoda ČR Hongkong o předávání osob
 • 217 - Dohoda ČR Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
 • 218 - Dohoda ČR Hongkong o předávání odsouzených osob
 • 221 - Protokol ČR Slovensko - justiční orgány
 • 222 - Změna přílohy A úmluvy o perzistentních organických polutantech
 • 242 - Dohoda ČR Kanada - letecká doprava
 • 243 - Evropsko-středom.let. doh. mezi státy EU a vl.Státu Izrael
 • 244 - Dohoda o spolupráci EU a Švýcarska týkající se programů družicové navigace
 • 245 - Doplňková smlouva ČR USA - sociální zabezpečení
 • 246 - Dohoda ČR Arménie - trestná činnost
 • 247 - Smlouva ČR SR - evidence obyvatel
 • 249 - Protokol o předcházení obchodování s lidmi

jiný

 • 240 - Výroční zpráva ÚZSVM zarok 2013
 • 260 - Zpráva o činnosti VOP 2013
 • 268 - Žádost prezidenta - ústavní soudci
 • 276 - Prodloužení působení sil v Mali
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
204

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání některých výhrad České republiky k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

204/1 UPV 204/2 VZOB Helena Válková(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Tomáš Jirsa (VZOB) 21. schůze č.480  - vyslovuje souhlas
Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, rozsudek, Česká republika, mnohostranná dohoda, trestní řízení, mezinárodní trestní právo, soudní spolupráce EU v trestních věcech
205

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Astana, 6. 6. 2013)

205/1 UPV 205/2 VZOB Helena Válková(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Tomáš Jirsa (VZOB) 21. schůze č.481  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, právní spolupráce, policejní spolupráce, Kazachstán, mezinárodní trestní právo, soudní spolupráce EU v trestních věcech
206

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi, podepsaná v Ženevě dne 29. dubna 2013

206/1 VVVK 206/2 VZOB Daniel Herman(ministr kultury)Jiří Šesták (VVVK) Pavel Lebeda (VZOB) 21. schůze č.508  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: duševní vlastnictví, Světová organizace duševního vlastnictví, Česká republika, umělecká profese, autorské právo, audiovizuální produkce, umělecké dílo
207

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů (Štrasburk, 28. ledna 2003)

207/1 UPV 207/2 VZOB Helena Válková(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Zdeněk Brož (VZOB) 21. schůze č.482  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: rasismus, počítačový systém, Česká republika, zpřístupňování informací, mezinárodní trestní právo, xenofobie, počítačová kriminalita, pomoc obětem trestné činnosti
208

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu, Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu a Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu

208/1 VUZP 208/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Petr Gawlas (VUZP) Pavel Lebeda (VZOB) 21. schůze č.503  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, změna klimatu, mezinárodní úmluva OSN, snižování plynných emisí, skleníkový efekt
216

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení (Hongkong, 4. 3. 2013)

216/1 UPV 216/2 VZOB Helena Válková(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Jaromír Štětina (VZOB) 21. schůze č.483  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: trestný čin, Česká republika, boj proti zločinu, Hongkong, mezinárodní spolupráce, soudní spolupráce, Čína, trestní řízení, vydání, trestní stíhání
217

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Hongkong, 4. 3. 2013)

217/1 UPV 217/2 VZOB Helena Válková(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Jaromír Štětina (VZOB) 21. schůze č.484  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: trestný čin, Česká republika, boj proti zločinu, Hongkong, mezinárodní spolupráce, právní spolupráce, Čína, právní pomoc, trestní stíhání
218

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob (Hongkong, 4. 3. 2013)

218/1 UPV 218/2 VZOB Helena Válková(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Jaromír Štětina (VZOB) 21. schůze č.485  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Hongkong, mezinárodní spolupráce, Čína, vězeň, vězeňský režim, výkon trestu, vydání
221

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího Závěrečného protokolu, podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. října 2012

221/1 UPV 221/2 VZOB Helena Válková(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Jozef Regec (VZOB) 21. schůze č.486  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: Slovensko, Česká republika, právní spolupráce, trestní řízení, soudní spolupráce EU v trestních věcech
222

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech

222/1 VUZP 222/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)
  Petr Gawlas (VUZP) Pavel Lebeda (VZOB) 21. schůze č.504  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  225

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Gawlase a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

  225/1 VHZD Petr Gawlas (senátor)Vladimír Plaček (senátor)Antonín Maštalíř (senátor)Petr Bratský (senátor)Karel Korytář (senátor)Jan Látka (senátor)Petr Šilar (senátor)Marta Bayerová (senátorka)Jozef Regec (senátor)Petr Vícha (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří LajtochJiří Lajtoch (VHZD) 21. schůze č.511  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: veřejná bezpečnost, silniční doprava, obec, pravidla silničního provozu, pokuta, správní delikt, dopravní přestupek, bezpečnost silničního provozu
  240

  Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2013

  240/1 VHZD Miloslav Vaněk
   Josef Řihák (VHZD) 21. schůze č.509  - vyslovuje souhlas
   č.510  - bere na vědomí
   Podán:
   242

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé

   242/1 VHZD 242/2 VZOB Antonín Prachař(ministr dopravy)Karel Korytář (VHZD) Pavel Lebeda (VZOB) 21. schůze č.488  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, letecká doprava, Evropská unie, Kanada, civilní letectví
   243

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé

   243/1 VHZD 243/2 VZOB Antonín Prachař(ministr dopravy)Leopold Sulovský (VHZD) Pavel Trpák (VZOB) 21. schůze č.489  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, letecká doprava, Evropská unie, Izrael, civilní letectví
   244

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských programů družicové navigace

   244/1 VHZD 244/2 VZOB Antonín Prachař(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) Pavel Lebeda (VZOB) 21. schůze č.490  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, Švýcarsko, navigační zařízení, družice, satelitní navigace
   245

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze 23. září 2013

   245/1 VZSP 245/2 VZOB Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Dagmar Terelmešová (VZSP) Zdeněk Brož (VZOB) 21. schůze č.499  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: sociální zabezpečení, Spojené státy, Česká republika
   246

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 30. ledna 2014 v Praze

   246/1 UPV 246/2 VZOB Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Jaromír Štětina (VZOB) 21. schůze č.500  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Česká republika, Arménie, boj proti zločinu, dvoustranná dohoda, trestná činnost
   247

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel, podepsaná dne 20. ledna 2014 v Praze

   247/1 VUZP 247/2 VZOB Milan Chovanec(ministr vnitra)Ivo Bárek (VUZP) Jozef Regec (VZOB) 21. schůze č.501  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: Slovensko, Česká republika, dvoustranná dohoda, evidence obyvatelstva
   249

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaný za Českou republiku dne 10. prosince 2002

   249/1 UPV 249/2 VZOB Milan Chovanec(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Vladimír Dryml (VZOB) 21. schůze č.502  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: ratifikace dohody, mezinárodní úmluva OSN, obchodování s lidmi, organizovaný zločin
   260

   Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013

   260/1 VVVK 260/2 UPV Anna Šabatová(Veřejný ochránce práv)
    Jiří Čunek (VVVK) Miroslav Antl (UPV) 21. schůze č.495  - vyslovuje souhlas
    č.496  - bere na vědomí
    Podán:
    268

    Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu (JUDr. Jiří Nykodým, Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, JUDr. Tomáš Lichovník)

    268/1 UPV 268/2 UPV 268/3 UPV 268/4 VVVK Miloš Zeman(prezident republiky)
     Miroslav Antl (UPV) Jiří Čunek (VVVK) 21. schůze č.493  - schvaluje
     č.494  - schvaluje
     Podán:
     276

     Návrh na prodloužení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v operaci Evropské unie v Malijské republice v roce 2014

     276/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Tomáš Kladívko (VZOB) 21. schůze č.478  - vyslovuje souhlas
     Podán: armáda, Mali, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce
     278

     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

     278/1 VZSP 278/2 UPV Svatopluk Němeček(ministr zdravotnictví)Radek Sušil (VZSP) Vladimír Plaček (UPV) 21. schůze č.479  - schvaluje návrh zákona
     Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 109/2014 Sb. státní pojištění, pojištění osob, všeobecné zdravotní pojištění, pojistné, zdravotní pojištění
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     N 106/09
     Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a práva být přítomen při trestním řízení před soudem

     (17621/13)
     COM (2013) 821

     Česká verze
     doručena dne 11.12.2013
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     5.3.2014
     č. 239 N 106/09/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo spravedlnostiUPV
     • Usnesení přijato
     • 26.2.2014

      
     21. schůze
     č. 487 - závěrečné usnesení přijato
     29.5.2014
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (08.08.2014)
     IPEX

     soudní spolupráce EU v trestních věcechprincip vzájemného uznávánítrestní řízeníprávo na obhajobupřístup k soudu
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková
     N 107/09
     Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o procesních zárukách pro děti podezřelé nebo obviněné v trestním řízení

     (17633/13)
     COM (2013) 822

     Česká verze
     doručena dne 11.12.2013
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     5.3.2014
     č. 239 N 107/09/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo spravedlnostiUPV
     • Usnesení přijato
     • 26.2.2014

      
     21. schůze
     č. 487 - závěrečné usnesení přijato
     29.5.2014
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (08.08.2014)
     IPEX

     trestní sankcelékařská prohlídkanezletilostzačlenění do společnostiprávní pomocprávo na obhajobuevropský zatýkací rozkazrodičovská odpovědnosttrestní odpovědnost mladistvých
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková
     N 108/09
     Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prozatímní právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby zbavené osobní svobody a právní pomoci v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu

     (17635/13)
     COM (2013) 824

     Česká verze
     doručena dne 12.12.2013
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     5.3.2014
     č. 239 N 108/09/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo spravedlnostiUPV
     • Usnesení přijato
     • 26.2.2014

      
     21. schůze
     č. 487 - závěrečné usnesení přijato
     29.5.2014
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (08.08.2014)
     IPEX

     právo na obhajobusladění norempřekladevropský zatýkací rozkazsběr datprávní pomocbezplatné služby
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková
     K 123/09
     Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu Zpráva o boji proti korupci v EU

     (6113/14)
     COM (2014) 38

     Anglická verze
     doručena dne 5.2.2014
     Česká verze
     doručena dne 10.3.2014
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     30.4.2014
     č. 271 K 123/09/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Úřad vlády 21. schůze
     č. 491 - závěrečné usnesení přijato
     29.5.2014
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (02.10.2014)
     IPEX

     organizovaný zločinstatistika EUčlenský stát EUpolitické stranykontrolní úřadvypsání soutěžepodvodpodvody poškozující EUkorupce
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková
     K 124/09
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Jak pokračuje Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

     (6713/14)
     COM (2014) 130

     Anglická verze
     doručena dne 7.3.2014
     Česká verze
     doručena dne 19.3.2014
     Historie tisku EU
     VEU
     Miroslav Krejča

     30.4.2014
     č. 269 K 124/09/03
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Úřad vlády 21. schůze
     č. 497 - závěrečné usnesení přijato
     29.5.2014
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (22.07.2014)
     IPEX

     chudobavytváření pracovních příležitostíhospodářská recesehospodářské sbližovánívýzkum a vývojhospodářský růst
     Další podkladové materiály:
      24.4.2014  K 124 09 02  senátní tisk č. K 124/09/02

     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jiří Kautský
     K 130/09
     Sdělení Komise o evropské občanské iniciativě "Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!"

     (8177/14)
     COM (2014) 177

     Česká verze
     doručena dne 26.3.2014
     Historie tisku EU
     VEU
     Miroslav Krejča

     30.4.2014
     č. 270 K 130/09/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Úřad vlády 21. schůze
     č. 498 - závěrečné usnesení přijato
     29.5.2014
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (29.07.2014)
     IPEX

     lidská právaveřejná službarozvod vodydekontaminacepožadavky na vodupetice
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Štěpán Černý