Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
10. schůze Senátu v 6. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 125 - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • 126 - Trestní řád
 • 127 - Obchodní zákoník
 • 128 - Zákon o pobytu cizinců
 • 129 - Zákon o hospodaření energií
 • 130 - Zákon o ochraně označení původu
 • 131 - Zákon o léčivech
 • 132 - Zákon o hornické činnosti
 • 133 - Exekuční řád
 • 134 - Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
 • 135 - Zákon o zaměstnanosti
 • 140 - Zákon o rozpočtovém určení daní
 • 141 - Zákoník práce

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 136 - Zákon o Policii České republiky
 • 137 - Školský zákon
 • 138 - Zákon o účetnictví

senátní návrh zákona

 • 97 - Návrh senátního návrhu zákona o tlumočnících
 • 105 - Návrh senátního návrhu zákona - pozemní komunikace
 • 145 - Zákoník práce - senátní návrh zákona

návrh zákona zastupitelstva VÚSC

 • 139 - Zákon o hlavním městě Praze

mezinárodní smlouva

 • 104 - Zamezení dvojímu zdanění
 • 120 - Přidružení Šýcarska k Schengenu

jiný

 • 142 - Aktivity AČR v roce 2008
 • 146 - Návrhy kandidátů do rady ÚSTR
 • 149 - Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2008
 • 150 - Informace komise

senátní návrh vrácený k dopracování

 • 79 - Novela Ústavy - vráceno k dopracování
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
79

Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování

79/1 UPV
 • pozměňovací návrhy
79/2 MIV
 • pozměňovací návrhy
Jiří Pospíšil (zástupce Senátu)Jiří Oberfalzer (zástupce Senátu)Jaroslav Kubera (zástupce Senátu)Jiří Oberfalzer (UPV) Daniela Filipiová (MIV) 10. schůze č.250  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: poslanec parlamentu, parlamentní imunita, ústava, ústavní soud
97

Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Zlatušky, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

97/1 VVVK
 • zamítá
Jiří Zlatuška (senátor)
  Karel Barták (VVVK) 10. schůze č.251  - zamítá
  Podán: Lhůta pro výbory:
  104

  Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Addis Abebě dne 25. července 2007

  104/1 VHZD
  • dává souhlas k ratifikaci
  104/2 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Miroslav Kalousek(ministr financí)Vítězslav Jonáš (VHZD) Richard Sequens (VZOB) 10. schůze č.261  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Etiopie, Česká republika, daňová úmluva
  105

  Návrh senátního návrhu zákona Ústavně-právního výboru, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  105/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  105/2 VUZP
  • doporučuje Senátu odročit
  Jaroslav Kubera (zástupce výboru Senátu)Soňa Paukrtová (VHZD) Václava Domšová (VUZP) 10. schůze č.271  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: pozemní doprava, vlastnictví, soukromý majetek, údržba, bezpečnost silničního provozu
  120

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis

  120/1 VZOB
  • dává souhlas k ratifikaci
  Ivan Langer(ministr vnitra)Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Josef Zoser (VZOB) 10. schůze č.242  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: Evropská unie, Švýcarsko, Evropské společenství, Schengenská dohoda
  125

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

  125/1 VHZD
  • záznam z jednání
  Aleš Řebíček(ministr dopravy)Jiří Nedoma (VHZD) 10. schůze č.272  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 374/2007 Sb. odborná kvalifikace, dopravní školení, doplnění kvalifikace, motorové vozidlo, evropský řidičský průkaz
  126

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  126/1 UPV
  • schvaluje
  Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jaromír Volný (UPV) 10. schůze č.253  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 345/2007 Sb. soudní řízení, cizinecké právo, trestní řízení, výkon rozhodnutí, pokuta, výkon trestu
  127

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

  127/1 UPV
  • schvaluje
  Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jiřina Rippelová (UPV) 10. schůze č.254  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 344/2007 Sb. obchodní právo, podnikatel, přibližování legislativy, podnikavost, obchodní rejstřík, elektronická správa dokumentů
  128

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  128/1 VZOB
  • schvaluje
  128/2 VZSP
  • schvaluje
  128/3 VEU
  • schvaluje
  128/4 UPV
  • schvaluje
  Ivan Langer(ministr vnitra)Richard Svoboda (VZOB) Tomáš Grulich (VEU) Alena Palečková (VZSP) Ladislav Macák (UPV) 10. schůze č.241  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 379/2007 Sb. cizinecké právo, migrace ve Společenství, cizí státní občan, vstup cizinců, migrační politika EU, občan EU
  129

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

  129/1 VHZD
  • schvaluje
  129/2 VUZP
  • schvaluje
  Martin Říman(ministr průmyslu a obchodu)Jan Nádvorník (VHZD) Ivo Bárek (VUZP) 10. schůze č.267  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 393/2007 Sb. hospodaření se zdroji, úspora energie, obnovitelná energie, elektrický spotřebič pro domácnost, ekologická norma, označení výrobku, ekologická nálepka, využití energie, značka kvality ES
  130

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

  130/1 VHZD
  • schvaluje
  Martin Říman(ministr průmyslu a obchodu)Soňa Paukrtová (VHZD) 10. schůze č.268  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 375/2007 Sb. zemědělsko-potravinářský sektor, označení původu, průmyslová politika EU, ochrana spotřebitele, ochrana trhu, označení výrobku
  131

  Návrh zákona o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

  131/1 VZSP
  • schvaluje
  Tomáš Julínek(ministr zdravotnictví)Pavel Sušický (VZSP) 10. schůze č.257  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 378/2007 Sb. farmaceutický průmysl, zdraví zvířat, farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, zdraví veřejnosti, kontrola léčiv, veterinární lék
  132

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

  132/1 VHZD
  • schvaluje
  Martin Říman(ministr průmyslu a obchodu)František Kopecký (VHZD) 10. schůze č.269  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 376/2007 Sb. těžební průmysl, bezpečnost při práci, výbušnina, důlní provoz, důlní dobývání
  133

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  133/1 UPV
  • schvaluje
  Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jiří Oberfalzer (UPV) 10. schůze č.255  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 347/2007 Sb. výkonný orgán, správní dohled, výkon rozhodnutí, pohledávka, výkonná moc, ministerstvo
  134

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  134/1 UPV
  • schvaluje
  Jiří Pospíšil(ministr spravedlnosti)Jaromír Volný (UPV) 10. schůze č.256  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 346/2007 Sb. vězeň, vězeňský režim, nápravně výchovné zařízení, práce vězně
  135

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

  135/1 VZSP
  • pozměňovací návrhy
  Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Božena Sekaninová (VZSP) 10. schůze č.263  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 57/2008 Sb. politika zaměstnanosti, Evropská unie, migrující pracovník, politika zaměstnanosti EU, volný pohyb pracovníků
  136

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  136/1 VZOB
  • schvaluje
  Jan Klas(poslanec)Tomáš Töpfer (VZOB) 10. schůze č.244  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 380/2007 Sb. vojenské vybavení, svítidla, policie
  137

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  137/1 VVVK
  • pozměňovací návrhy
  Miloslav Soušek(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Janalík (VVVK) 10. schůze č.243  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 58/2008 Sb. zkouška, střední vzdělání
  138

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  Michal Hašek(zástupce skupiny poslanců)Jiří Stříteský (VHZD) 10. schůze č.246  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 348/2007 Sb. účetní systém, sdružení
  139

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

  139/1 VUZP
  • zamítá
  Rudolf Blažek(zástupce Hlavního města Prahy)Miloslav Pelc (VUZP) 10. schůze č.247  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 66/2008 Sb. nakládání s odpadem, odpad z domácností, Praha, správní sankce
  140

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

  140/1 VHZD
  • schvaluje
  140/2 VUZP
  • schvaluje
  Miroslav Kalousek(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) Václava Domšová (VUZP) 10. schůze č.260  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 377/2007 Sb. rozpočtová pravidla, státní rozpočet, regionální finance, přerozdělování příjmů, administrativní členění
  141

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  141/1 VZSP
  • schvaluje
  Petr Nečas(ministr práce a sociálních věcí)Pavel Čáslava (VZSP) 10. schůze č.264  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 362/2007 Sb. pracovní podmínky, pracovní právo, pracovní doba, zákoník práce, přibližování legislativy, práce v noci, odstupné
  142

  Vládní návrh působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008

  142/1 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Vlasta Parkanová(ministr obrany)Richard Sequens (VZOB) 10. schůze č.245  - vyslovuje souhlas
  Podán: armáda, západní Balkán, Čad, Středoafrická republika, Irák, NATO, Česká republika, vojska v zahraničí, vojenská spolupráce, Afghánistán
  145

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Tomáše Julínka, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  145/1 VZSP
  • pozměňovací návrhy
  145/2 VEU
  • pozměňovací návrhy
  Tomáš Julínek (senátor)Pavel Čáslava (VZSP) Adolf Jílek (VEU) 10. schůze č.259  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: pracovní podmínky, pracovní právo, zdravotnické povolání, zákoník práce, přesčas, jednoduchá frekvence
  146

  Návrhy kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

   
   10. schůze č.266  - volí
   Podán:
   149

   Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2008

   Ivan Adamec(zástupce výboru Senátu)
    10. schůze č.249  - schvaluje
    Podán:
    150

    Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2007

     
     10. schůze č.273  - bere na vědomí
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     K 040/06
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Dárcovství orgánů a transplantace - tvorba politik na úrovni EU

     (9834/07)
     KOM (2007) 275

     Anglická verze
     doručena dne 18.6.2007
     Česká verze
     doručena dne 18.6.2007
     Historie tisku EU
     VEU
     Karel Tejnora

     7.11.2007
     K 040/06/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo zdravotnictví 10. schůze
     č. 258 - závěrečné usnesení přijato
     6.12.2007
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis     kampaň na získání veřejnostiprogram EUpolitika spoluprácečlenský stát EUtransplantace orgánůzdravotní politika
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     K 041/06
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Směrem k společným principům flexicurity: Větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty

     (10255/07)
     KOM (2007) 359

     Anglická verze
     doručena dne 4.7.2007
     Česká verze
     doručena dne 4.7.2007
     Historie tisku EU
     VEU
     Adolf Jílek

     7.11.2007
     K 041/06/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo práce a sociálních věcíVZSP
     • Usnesení přijato
     • 24.10.2007

      
     10. schůze
     č. 265 - závěrečné usnesení přijato
     6.12.2007
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis     financování EUprofesní mobilitapolitika zaměstnanosti EUflexibilita pracovní sílypracovní smlouvapracovní vztahysociální zabezpečeníorganizace práce
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     N 049/06
     Návrh rozhodnutí Rady, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007 přijetím víceletého rámce na roky 2007-2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva

     (13025/07)
     KOM (2007) 515

     Česká verze
     doručena dne 20.9.2007
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     28.11.2007
     N 049/06/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Úřad vlády 10. schůze
     č. 270 - závěrečné usnesení přijato
     6.12.2007
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis     uplatňování právních předpisů EUpráva jednotlivcelidská právačinnost orgánůpravomoc EUorganizace EU
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP