Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
13. schůze Senátu v 4. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 240 - Zákon o dani silniční
 • 242 - Zákon o státní statistické službě
 • 243 - Zákon o zabezpečení prezidenta republiky
 • 244 - Zákon o ochraně zvířat proti týrání
 • 245 - Zákon o rybářství
 • 246 - Zákon o dráhách
 • 247 - Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
 • 248 - Zákon o prevenci závažných havárií
 • 249 - Zákon o obchodování s ohroženými druhy
 • 250 - Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy
 • 251 - Zákon o rostlinolékařské péči
 • 252 - Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • 254 - Zákon o válečných hrobech
 • 255 - Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních
 • 257 - Zabezpečení prezidenta - související zákony
 • 258 - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
 • 259 - Zákon o obalech
 • 260 - Zákon o ochraně ovzduší
 • 261 - Zákon o vnitrozemské plavbě
 • 263 - Zákon o získávání odborné způsobilosti lékaře
 • 264 - Zákon o péči o zdraví lidu - vládní

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 241 - Zákon o o státních svátcích
 • 265 - Zákon o péči o zdraví lidu - poslanecký

návrh zákona zastupitelstva VÚSC

 • 253 - Živnostenský zákon

mezinárodní smlouva

 • 182 - Dohoda ČR - Guatemala
 • 187 - Dohoda ČR - Moldávie - předávání osob
 • 188 - Dohoda ČR Moldávie - boj proti org. zločinu
 • 189 - Dohoda ČR - Maďarsko o posuzování prům. výrobků
 • 197 - Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší
 • 198 - Úmluva o nedovoleném obchodu na moři
 • 199 - Dohoda ČR - Chorvatsko o předávání osob
 • 200 - Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti
 • 201 - Smlouva ČR-Rakousko o státních hranicích
 • 203 - Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích
 • 204 - Evropská úmluva o krajině
 • 205 - Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí
 • 206 - EUROCONTROL
 • 207 - Smlouva ČR Francie o zamezení dvojího zdanění
 • 208 - Protokol k Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • 209 - Smlouva ČR - Polsko o právní pomoci
 • 218 - Změny Dohody o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci
 • 228 - Antidopingová úmluva

jiný

 • 183 - Zpráva o životním prostředí
 • 230 - Informace o voj. cvičeních červenec - září 2003
 • 231 - Přelety červenec - září 2003
 • 237 - Informace o cvičeních na území ČR v roce 2004
 • 267 - Rozhodnutí vlády - přelety a průjezdy 2004
 • 268 - Zpráva o peticích
 • 271 - Vyslání armády do Afghánistánu
 • 272 - Informace komisí

ústavní zákon

 • 181 - Hranice s Rakouskem

senátní návrh schválený v PS

 • 256 - Trestní zákon
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
181

Návrh ústavního zákona o změnách státních hranic s Rakouskou republikou

181/1 VZOB
 • schvaluje
181/2 UPV
 • schvaluje
Stanislav Gross(ministr vnitra)Josef Kaňa (VZOB) Jiří Stodůlka (UPV) 13. schůze č.300  - schvaluje návrh zákona
Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 76/2004 Sb. Rakousko, revize dohody, pohraniční oblast, hranice
182

Vládní návrh,kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 8. července 2003 v Praze

182/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
182/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Bohuslav Sobotka(ministr financí)Emil Škrabiš (VHZD) František Kroupa (VZOB) 13. schůze č.315  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Guatemala, Česká republika, ochrana investic, podpora investic
183

Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2002

183/1 VUZP
 • bere na vědomí
Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) 13. schůze č.335  - bere na vědomí
Podán: environmentální politika, znečišťování životního prostředí, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, kvalita životního prostředí, náklady za znečištění, přibližování legislativy, ministerská odpovědnost
187

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích podepsaná dne 7. srpna 2003 v Praze

187/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
187/2 VVVK
 • dává souhlas k ratifikaci
Stanislav Gross(ministr vnitra)Jiří Liška (VZOB) Václav Jehlička (VVVK) 13. schůze č.306  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Česká republika, Moldavsko, policejní spolupráce, vyhoštění, nelegální migrace
188

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům trestné činnosti podepsaná dne 7. srpna 2003 v Praze

188/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Stanislav Gross(ministr vnitra)Jiří Liška (VZOB) 13. schůze č.305  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Česká republika, Moldavsko, boj proti zločinu, policejní spolupráce, omamná látka, terorismus, organizovaný zločin
189

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků

189/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
189/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)Soňa Paukrtová (VHZD) Jaroslav Doubrava (VZOB) 13. schůze č.307  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Maďarsko, Česká republika, průmyslové vlastnictví, průmyslový výrobek, evropský průmyslový prostor, sladění norem, ochrana trhu
197

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979 k omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu, podepsaný v Göteborgu dne 1. prosince 1999

197/1 VUZP
 • dává souhlas k ratifikaci
197/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Miloslav Pelc (VUZP) Jaroslav Horák (VZOB) 13. schůze č.336  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: ochrana životního prostředí, sledování životního prostředí, Česká republika, znečišťování atmosféry, ozon, látky znečišťující stratosféru
198

Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Úmluvy o nedovoleném obchodu na moři, kterou se provádí článek 17 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ze dne 31. ledna 1995, která byla za Českou republiku podepsána dne 10. října 2000 ve Štrasburku

198/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
198/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Stanislav Gross(ministr vnitra)Bohumil Čada (VHZD) Josef Zoser (VZOB) 13. schůze č.304  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: námořní doprava, Česká republika, mezinárodní úmluva OSN, obchodování s drogami, nedovolený obchod, psychotropní látka
199

Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích, podepsaná v Praze dne 30. listopadu 1999

199/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
199/2 VVVK
 • dává souhlas k ratifikaci
Stanislav Gross(ministr vnitra)Jiří Liška (VZOB) Václav Jehlička (VVVK) 13. schůze č.303  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Česká republika, Chorvatsko, mezinárodní trestní právo, hranice, nelegální migrace, vydání
200

Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě o právním postavení osob bez státní příslušnosti ze dne 28. září 1954

200/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
200/2 VVVK
 • dává souhlas k ratifikaci
200/3 UPV
 • vyslovuje souhlas
Stanislav Gross(ministr vnitra)Josef Jařab (VZOB) Martin Mejstřík (VVVK) Pavel Janata (UPV) 13. schůze č.302  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Česká republika, státní občanství, identifikační průkaz, cestovní pas, trvalý pobyt, fyzická osoba
201

Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic, podepsaná dne 26. října 2001 v Praze

201/1 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
201/2 VUZP
 • dává souhlas k ratifikaci
201/3 UPV
 • dává souhlas k ratifikaci
Stanislav Gross(ministr vnitra)Josef Kaňa (VZOB) Rostislav Harazin (VUZP) Jiří Stodůlka (UPV) 13. schůze č.301  - dává souhlas k ratifikaci
Podán:
203

Návrh na přístup České republiky k Mezinárodní smlouvě o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství, přijaté na 31. zasedání Konference FAO v Římě v listopadu 2001

203/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
203/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
203/3 SKRV
 • dává souhlas k ratifikaci
Jaroslav Palas(ministr zemědělství)Jan Fencl (VHZD) Václava Domšová (SKRV) Josef Zoser (VZOB) 13. schůze č.295  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Česká republika, šlechtění rostlin, lidská výživa, ochrana zdraví rostlin, ochrana rostlin
204

Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Evropské úmluvy o krajině

204/1 VUZP
 • dává souhlas k ratifikaci
204/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Petr Smutný (VZOB) 13. schůze č.337  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: ochrana životního prostředí, Rada Evropy, ochrana kulturního dědictví, Česká republika, ochrana krajiny
205

Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách - Dohoda ADN, podepsané v Ženevě dne 26. května 2000

205/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
205/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Milan Šimonovský(ministr dopravy)Ivo Bárek (VHZD) Josef Zoser (VZOB) 13. schůze č.340  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: vnitrozemská vodní doprava, Česká republika, nebezpečná látka, říční plavba, přeprava nebezpečného nákladu, dohoda ADN
206

Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o přistoupení Evropského společenství k Mezinárodní úmluvě o spolupráci k zajištění bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL) ze dne 13. prosince 1960, ve znění následných dodatků a ve znění sjednoceném Protokolem ze dne 27. června 1997

206/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
206/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Milan Šimonovský(ministr dopravy)Robert Kolář (VHZD) Jaroslav Doubrava (VZOB) 13. schůze č.341  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: letecká doprava, Eurocontrol, Česká republika, společná dopravní politika, vzdušná bezpečnost
207

Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 28. dubna 2003

207/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
207/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Bohuslav Sobotka(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) Josef Zieleniec (VZOB) 13. schůze č.316  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Francie, Česká republika, daňová úmluva
208

Návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá Protokol k Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 1981, Doporučení č. 193 o podpoře družstev a Doporučení č. 194 týkající se seznamu nemocí z povolání a evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání, přijaté na 90. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2002

208/1 VZSP
 • nedává souhlas k ratifikaci
208/2 VZOB
 • nedává souhlas k ratifikaci
Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Josef Novotný (VZSP) František Kroupa (VZOB) 13. schůze č.331  - nedává souhlas k ratifikaci
Podán: Mezinárodní organizace práce, Česká republika, bezpečnost při práci, Mezinárodní konference práce, pracovní úraz, nemoc z povolání
209

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a doplnění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. prosince 1987

209/1 UPV
 • dává souhlas k ratifikaci
209/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Karel Čermák(ministr spravedlnosti)Ondřej Feber (UPV) Jaroslav Doubrava (VZOB) 13. schůze č.299  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: trestní právo, Česká republika, Polsko, občanskoprávní řízení, právní pomoc
218

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Dohody o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci, jejíž nedílnou součástí je Provozní dohoda o Mezinárodní telekomunikační družicové organizaci

218/1 VHZD
 • dává souhlas k ratifikaci
218/2 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Vladimír Mlynář(ministr informatiky)František Kopecký (VHZD) František Kroupa (VZOB) 13. schůze č.330  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Mezinárodní telekomunikační unie, telekomunikace, satelitní přenos, družice
228

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Antidopingová úmluva (č. 135) a Dodatkový protokol k Antidopingové úmluvě (č.188)

228/1 VVVK
 • dává souhlas k ratifikaci
228/2 VZSP
 • dává souhlas k ratifikaci
228/3 VZOB
 • dává souhlas k ratifikaci
Petra Buzková(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Jiří Zlatuška (VVVK) Karel Barták (VZSP) Josef Zoser (VZOB) 13. schůze č.310  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: sport, dopování, povzbuzující prostředek
230

Informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády ČR se zahraničními parnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - září 2003

230/1 VZOB
 • bere na vědomí
Miroslav Kostelka(ministr obrany)Josef Zoser (VZOB) 13. schůze č.325  - bere na vědomí
Podán: armáda, vojska v zahraničí, vojenské cvičení
231

Informace vlády ČR o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky od 1. července 2003 do 30. září 2003

231/1 VZOB
 • bere na vědomí
Miroslav Kostelka(ministr obrany)František Kroupa (VZOB) 13. schůze č.326  - bere na vědomí
Podán: NATO, Česká republika, vojenský letoun, vojenské letectvo, vojska v zahraničí, pozemní vojska, vojenská spolupráce
237

Informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády ČR se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2004

237/1 VZOB
 • bere na vědomí
Miroslav Kostelka(ministr obrany)Josef Zoser (VZOB) 13. schůze č.327  - bere na vědomí
Podán:
240

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

240/1 VHZD
 • schvaluje
240/2 VEI
 • pozměňovací návrhy
Bohuslav Sobotka(ministr financí)František Kopecký (VHZD) Jiří Skalický (VEI) 13. schůze č.312  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 102/2004 Sb. daň z motorových vozidel, kombinovaná doprava, daňová úleva, ekologické vozidlo
241

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

241/1 VVVK
 • pozměňovací návrhy
Josef Janeček(zástupce skupiny poslanců)Josef Pavlata (VVVK) 13. schůze č.297  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 101/2004 Sb.
242

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

242/1 VHZD
 • schvaluje
242/2 VEI
 • schvaluje
Bohuslav Sobotka(ministr financí)Ivo Bárek (VHZD) Miroslav Škaloud (VEI) 13. schůze č.313  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 81/2004 Sb. poslanec parlamentu, zpracování dat, demografická statistika, mezinárodní statistika, národní statistika, parlamentní výbor, osobní údaje, parlamentní kontrola, dočasný výbor, policie, dolní komora, ochrana údajů
243

Návrh zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce

243/1 UPV
 • pozměňovací návrhy
243/2 VHZD
 • schvaluje
Vladimír Špidla(předseda vlády)Vladimír Kulhánek (UPV) Milan Balabán (VHZD) 13. schůze č.291  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 48/2004 Sb. nemzdové příjmy, parlamentní delegace, hlava státu, meziparlamentní spolupráce
244

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

244/1 VUZP
 • schvaluje
244/2 VEI
 • schvaluje
244/3 VHZD
 • schvaluje
Jaroslav Palas(ministr zemědělství)Jan Rakušan (VUZP) Luděk Sefzig (VEI) Jan Fencl (VHZD) 13. schůze č.293  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 77/2004 Sb. zdraví zvířat, přeprava zvířat, představení se zvířaty, ochrana zvířat, chov zvířat, péče o pohodu zvířat
245

Návrh zákona o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

245/1 VHZD
 • záznam z jednání
245/2 VEI
 • schvaluje
245/3 VUZP
 • pozměňovací návrhy
Jaroslav Palas(ministr zemědělství)Josef Vaculík (VHZD) Miroslav Škaloud (VEI) Vladimír Schovánek (VUZP) 13. schůze č.294  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 99/2004 Sb. poslanec parlamentu, armáda, rybářský průmysl, rybářská politika, chov ryb, parlamentní výbor, rybolovná oblast, regulace rybolovu, sladkovodní rybolov, mořský rybolov, parlamentní kontrola, dočasný výbor, tajná služba, dolní komora
246

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

246/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
246/2 VEI
 • schvaluje
Milan Šimonovský(ministr dopravy)Soňa Paukrtová (VHZD) Adolf Jílek (VEI) 13. schůze č.311  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 103/2004 Sb. vysokorychlostní doprava, dopravní síť, železniční doprava, dopravní infrastruktura, společná dopravní politika, železniční síť, automobil
247

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.

247/1 VVVK
 • schvaluje
247/2 VEI
 • schvaluje
Pavel Dostál(ministr kultury)Václav Jehlička (VVVK) Vladimír Železný (VEI) 13. schůze č.309  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 80/2004 Sb. kulturní politika, ochrana kulturního dědictví, parlamentní výbor, kontrola vývozu, parlamentní kontrola, obchod s uměním, dočasný výbor, policie
248

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů

248/1 VUZP
 • schvaluje
248/2 VEI
 • schvaluje
Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Petr Fejfar (VUZP) Jaroslav Šula (VEI) 13. schůze č.317  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 82/2004 Sb. opatření na kontrolu znečištění, chemický výrobek, veřejná funkce, mzda, nebezpečná látka, soudce, zpřístupňování informací, státní úředník, průmyslové ekologické riziko, prevence environmentálních rizik
249

Návrh zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

249/1 VUZP
 • pozměňovací návrhy
249/2 VEI
 • schvaluje
249/3 SKRV
 • schvaluje
249/4 VHZD
 • schvaluje
Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Josef Vaculík (SKRV) Alena Gajdůšková (VEI) Emil Škrabiš (VHZD) 13. schůze č.318  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 100/2004 Sb. přeprava zvířat, ochrana rostlinné říše, ochrana živočišné říše, ochrana zvířat, chráněný druh, obchodní licence
250

Návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

250/1 VHZD
 • schvaluje
250/2 VUZP
 • pozměňovací návrhy
250/3 SKRV
 • schvaluje
250/4 VEI
 • pozměňovací návrhy
Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Emil Škrabiš (VHZD) Petr Smutný (SKRV) Helena Rögnerová (VEI) Jaroslav Mitlener (VUZP) 13. schůze č.320  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 78/2004 Sb. ochrana životního prostředí, zdravotní politika, genetické inženýrství, geneticky modifikovaný organismus
251

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

251/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
251/2 VUZP
 • schvaluje
251/3 SKRV
 • schvaluje
Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Jan Fencl (VHZD) Jan Fencl (SKRV) Jaroslav Mitlener (VUZP) 13. schůze č.321  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 79/2004 Sb. rostlinolékařská legislativa, ochrana rostlin, geneticky modifikovaný organismus
252

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů

252/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
252/2 UPV
 • zamítá
252/3 VUZP
 • schvaluje
Bohuslav Sobotka(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) Jiří Brýdl (VUZP) Jaroslav Kubín (UPV) 13. schůze č.314  - zamítá
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 120/2004 Sb. vlastnictví, struktura státní správy, veřejný majetek, obec, právní pomoc
253

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

253/1 VHZD
 • pozměňovací návrhy
253/2 VZOB
 • pozměňovací návrhy
Rudolf Blažek(zástupce Hlavního města Prahy)Jiří Rückl (VHZD) Jaroslav Doubrava (VZOB) 13. schůze č.345  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 119/2004 Sb. smlouva, živnost, trestný čin proti majetku, použité zboží, záruka, dluh
254

Návrh zákona o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

254/1 VVVK
 • schvaluje
254/2 VUZP
 • schvaluje
254/3 VZOB
 • pozměňovací návrhy
Miroslav Kostelka(ministr obrany)Zdeněk Bárta (VVVK) Petr Fejfar (VUZP) Jiří Liška (VZOB) 13. schůze č.324  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 122/2004 Sb. válečná oběť, smrt, hřbitov, etika
255

Návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

255/1 VZSP
 • pozměňovací návrhy
255/2 VVVK
 • pozměňovací návrhy
255/3 VEI
 • pozměňovací návrhy
Marie Součková(ministr zdravotnictví)Alena Palečková (VZSP) Karel Tejnora (VEI) Václav Roubíček (VVVK) 13. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 96/2004 Sb. profesní příprava, zdravotnické povolání, odborná kvalifikace, dopravní infrastruktura, zdravotnické školství, parlamentní kontrola, pomocná lékařská profese, zdravotní personál
256

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

256/1 UPV
 • schvaluje
256/2 VVVK
 • schvaluje
Jitka Seitlová(zástupce Senátu)Pavel Janata (UPV) Zdeněk Bárta (VVVK) 13. schůze č.348  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 91/2004 Sb.
257

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce

257/1 UPV
 • pozměňovací návrhy
257/2 VHZD
 • nezabývat se
Vladimír Špidla(předseda vlády)Vladimír Kulhánek (UPV) Milan Balabán (VHZD) 13. schůze č.292  - nezabývat se
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 49/2004 Sb. poslanec parlamentu, nemzdové příjmy, hlava státu, parlamentní zasedání, dolní komora
258

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

258/1 VUZP
 • záznam z jednání
258/2 VEI
 • pozměňovací návrhy
Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Jiří Skalický (VEI) 13. schůze č.332  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 93/2004 Sb. meziparlamentní vztahy, politika životního prostředí EU, vliv na životní prostředí, sledování životního prostředí, parlamentní delegace, implementující opatření státu
259

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

259/1 VUZP
 • schvaluje
259/2 VEI
 • schvaluje
259/3 VHZD
 • záznam z jednání
Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Jaroslav Šula (VEI) František Kopecký (VHZD) 13. schůze č.333  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 94/2004 Sb. nakládání s odpadem, opatření proti plýtvání, prevence znečištění, recyklování, záruka za znečišťující produkt, obalový materiál
260

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.

260/1 VUZP
 • schvaluje
260/2 VEI
 • schvaluje
Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Pavel Eybert (VUZP) Jiří Skalický (VEI) 13. schůze č.334  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 92/2004 Sb. veřejná zakázka, politika životního prostředí EU, znečišťování atmosféry, parlamentní výbor, atmosféra, korupce, znečišťující příměsi v atmosféře, vyšetřovací komise, ministerstvo
261

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

261/1 VHZD
 • schvaluje
261/2 VUZP
 • pozměňovací návrhy
261/3 VEI
 • pozměňovací návrhy
Milan Šimonovský(ministr dopravy)Alexandr Novák (VHZD) Eduard Matykiewicz (VEI) Jitka Seitlová (VUZP) 13. schůze č.338  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 118/2004 Sb. říční plavba, parlamentní volby, vnitrozemská vodní cesta, přeprava nebezpečného nákladu, místopředseda parlamentu, dolní komora
263

Návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

263/1 VZSP
 • schvaluje
263/2 VEI
 • schvaluje
Marie Součková(ministr zdravotnictví)Richard Sequens (VZSP) Karel Tejnora (VEI) 13. schůze č.342  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 95/2004 Sb. zdravotnické povolání, odborná kvalifikace, lékařské vzdělávání, zubní lékař, lékař, celoživotní vzdělávání, lékárník, lékařský obor
264

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

264/1 VZSP
 • pozměňovací návrhy
264/2 VEI
 • pozměňovací návrhy
Marie Součková(ministr zdravotnictví)Tomáš Julínek (VZSP) Alena Gajdůšková (VEI) 13. schůze č.343  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 121/2004 Sb. odborná kvalifikace, profesní komora, lékařské vzdělávání, zubní lékař, lékař, lékárník, lékařský obor
265

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

265/1 VZSP
 • záznam z jednání
265/2 VVVK
 • pozměňovací návrhy
Tomáš Kvapil(zástupce skupiny poslanců)Tomáš Julínek (VZSP) Martin Dvořák (VVVK) 13. schůze č.344  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 156/2004 Sb. dokumentace, osobní údaje, zdraví veřejnosti, důvěrná informace, lékařské údaje, seznam
267

Rozhodnutí vlády o souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) a s přelety ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory, Státu Izrael, Jordánského hášimovského království, Egyptské arabské republiky, Království Saúdské Arábie, Státu Kuvajt, Ománu, Spojených arabských emirátů, Bahrajnského království, Syrské arabské republiky, Pákistánské islámské republiky, Alžírské demokratické a lidové republiky, Tuniské republiky, Čadské republiky a Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2004, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

267/1 VZOB
 • bere na vědomí
Miroslav Kostelka(ministr obrany)
  Jaroslav Horák (VZOB) 13. schůze č.328  - bere na vědomí
  Podán:
  268

  Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2003 a výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2003

  Daniel Kroupa(zástupce skupiny senátorů)
   13. schůze č.347  - bere na vědomí
   Podán:
   271

   Vládní návrh na vyslání sil a prostředků Armády České republiky do Afghánistánu v rámci protiteroristické operace Trvalá svoboda a mise ISAF

   271/1 VZOB
   • schvaluje
   Miroslav Kostelka(ministr obrany)
    Josef Zoser (VZOB) 13. schůze č.329  - schvaluje
    Podán:
    272

    Informace stálých komisí Senátu o činnosti za rok 2003

    (senátoři)
     13. schůze č.346  - bere na vědomí
     Podán:
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky