Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
4. schůze Senátu v 4. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 40 - Obchodní zákoník
 • 41 - Dluhopisy za rok 2001 a 2000
 • 42 - Dluhopisy - rok 2003 a 2004
 • 43 - Dluhopisy na úhradu schodku SR za rok 2003
 • 44 - Zákon o cenách
 • 45 - Zákon o finanční kontrole
 • 48 - Zákon o státní sociální podpoře
 • 49 - Zákon o Rejstříku trestů
 • 50 - Zákon o léčivech
 • 51 - Zákon o zdravotnických prostředcích
 • 52 - Zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
 • 53 - Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
 • 54 - Veterinární zákon
 • 55 - Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • 56 - Zákon o zoologických zahradách
 • 57 - Puncovní zákon
 • 80 - Zákon o provádění referenda

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 46 - Zákon o regulaci reklamy
 • 47 - Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce

senátní návrh zákona

 • 34 - Zákon o rozsahu branné povinnosti
 • 337 - Trestní zákon

mezinárodní smlouva

 • 58 - Smlouva ČR - Polsko o výstavbě hraničního mostu
 • 59 - COTIF
 • 60 - Dodatkový protokol k Úmluvě č. 108
 • 61 - Tamperská úmluva
 • 62 - Smlouva ČR - Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění
 • 63 - Dohoda ČR - Malta o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • 64 - Roční finanční dohoda pro rok 2001 ČR a Komisí Evropských společenství
 • 65 - Občanskoprávní úmluva o korupci
 • 66 - Smlouva ČR - Uzbekistán o právní pomoci
 • 67 - Oznámení podle článku 22 písm. b) Evropské úmluvy
 • 68 - Dohoda ČR - Slovensko o předávání a přebírání osob
 • 70 - Dohoda ČR- Slovensko o užívání výstavního pavilonu v Benátkách
 • 71 - Smlouva ČR - Španělsko o sociálním zabezpečení
 • 72 - Smlouva ČR - Rumunsko o sociálním zabezpečení
 • 73 - Dohoda mezi vládou ČR a vládou Quebeku v oblasti sociálního zabezpečení
 • 74 - Dodatek č. 1 k Memorandu o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování

jiný

 • 26 - Informace vlády přeletech a průjezdech přes území ČR
 • 32 - Informace vlády o nasazení 6. polní nemocnice
 • 35 - Informace o vojenských cvičeních AČR
 • 39 - Informace vlády o přeletu a přistání na území ČR
 • 75 - Informace o vojenských cvičeních AČR
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
26

Informace vlády ČR o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2003, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

26/1 VZOB
 • bere na vědomí
Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)Jiří Pospíšil (VZOB) 4. schůze č.89  - bere na vědomí
Podán: mezinárodní bezpečnost, NATO, Česká republika, vojenský letoun, vojenské letectvo, vojska v zahraničí, pozemní vojska, vojenská spolupráce, usnesení parlamentu, program EU, delegace EP
32

Informace vlády ČR o nasazení 6. polní nemocnice v Afghánistánu v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF

32/1 VZOB
 • bere na vědomí
Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)Jiří Pospíšil (VZOB) 4. schůze č.90  - bere na vědomí
Podán: humanitární pomoc, Afghánistán, způsob financování, nemocniční zařízení
34

Návrh senátního návrhu zákona senátorů Martina Mejstříka a dalších, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů

34/1 VZOB
 • doporučuje
34/5 VZOB
 • odročuje jednání
34/2 UPV
 • doporučuje
34/3 VVVK
 • doporučuje
34/4 VVVK
 • schvaluje
34/6 UPV
 • zamítá
Martin Mejstřík (senátor)Josef Zoser (senátor)Václava Domšová (senátorka)Václav Roubíček (senátor)Jaroslav Šula (senátor)Jan Hadrava (senátor)
  Jiří Liška (VZOB) Václav Jehlička (VVVK) Jaroslav Kubín (UPV) 4. schůze č.94  - odročuje jednání
  Podán: Lhůta pro výbory:
  35

  Informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období duben - září 2002

  35/1 VZOB
  • bere na vědomí
  Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)Jiří Pospíšil (VZOB) 4. schůze č.91  - bere na vědomí
  Podán: armáda, politika spolupráce, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení
  39

  Informace vlády České republiky o přeletu a přistání letadel ozbrojených sil Egyptské arabské republiky na území České republiky

  39/1 VZOB
  • bere na vědomí
  Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)
   Jiří Pospíšil (VZOB) 4. schůze č.92  - bere na vědomí
   Podán:
   40

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

   40/1 VHZD
   • nezabývat se
   40/2 UPV
   • nezabývat se
   Pavel Rychetský(ministr spravedlnosti)Soňa Paukrtová (VHZD) Dagmar Lastovecká (UPV) 4. schůze č.60  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 88/2003 Sb. obchodní právo, komerční firma, sídlo právnické osoby, finanční účetnictví, Evropský hospodářský prostor, notář, obchodní rejstřík
   41

   Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000

   41/1 VHZD
   • nezabývat se
   Bohuslav Sobotka(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) 4. schůze č.66  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 121/2003 Sb. financování rozpočtu, veřejný dluh, státní rozpočet, emise cenných papírů, rozpočtový schodek, snižování dluhu
   42

   Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004

   42/1 VHZD
   • nezabývat se
   Bohuslav Sobotka(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) 4. schůze č.67  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 122/2003 Sb. finanční trh, veřejný dluh, směnečné právo, převoditelný cenný papír, emise cenných papírů, umořování veřejného dluhu
   43

   Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003

   43/1 VHZD
   • nezabývat se
   Bohuslav Sobotka(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) 4. schůze č.68  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 120/2003 Sb. financování rozpočtu, státní rozpočet, emise cenných papírů, rozpočtový schodek, umořování veřejného dluhu, snižování dluhu
   44

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

   44/1 VHZD
   • schvaluje
   44/2 VEI
   • záznam z jednání
   Bohuslav Sobotka(ministr financí)Alexandr Novák (VHZD) Miroslav Škaloud (VEI) 4. schůze č.69  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 124/2003 Sb. hotové potraviny, cena potravin, maloobchodní cena, jednotková cena, informace pro spotřebitele, označení výrobku, maloobchodní prodej
   45

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

   45/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   45/2 VUZP
   • záznam z jednání
   45/3 VEI
   • schvaluje
   Bohuslav Sobotka(ministr financí)Milan Balabán (VHZD) Luděk Sefzig (VEI) Jiří Brýdl (VUZP) 4. schůze č.70  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 123/2003 Sb. účetní, audit, orgány veřejné správy, správní dohled, financování z veřejných prostředků, kontrolní moc, finanční kontrola, práva úředníka
   46

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

   46/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   46/2 VVVK
   • pozměňovací návrhy
   46/3
   • souhrnné pozměňovací návrhy
   Josef Janeček(zástupce skupiny poslanců)Soňa Paukrtová (VHZD) (PN) Jiří Zlatuška (VVVK) 4. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 132/2003 Sb. omezování soutěže, zdravotní politika, propagace, nekalá reklama, kouření, tabákový průmysl
   47

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

   47/1 VHZD
   • schvaluje
   47/2 UPV
   • pozměňovací návrhy
   Jan Grůza(zástupce skupiny poslanců)Josef Vaculík (VHZD) Jiří Stodůlka (UPV) 4. schůze č.77  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 150/2003 Sb. stavební pozemek, převod vlastnictví, veřejný majetek, místní orgány státní správy, zemědělská půda, vztah mezi státem a regionem
   48

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

   48/1 VZSP
   • schvaluje
   Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Alena Palečková (VZSP) 4. schůze č.71  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 125/2003 Sb. sociální zabezpečení, sociální dávky, státní podpora
   49

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů

   49/1 UPV
   • schvaluje
   Pavel Rychetský(ministr spravedlnosti)Pavel Janata (UPV) 4. schůze č.65  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 126/2003 Sb. komunikační systém, informační systém, trestní rejstřík, ochrana komunikací, evidence obyvatelstva
   50

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

   50/1 VZSP
   • schvaluje
   50/2 VEI
   • nezabývat se
   Marie Součková(ministr zdravotnictví)Zuzana Roithová (VZSP) Karel Tejnora (VEI) 4. schůze č.72  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 129/2003 Sb. distribuce, legislativní proces, železniční doprava, farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, parlamentní zasedání, kolejové vozidlo, kontrola léčiv, veterinární léčivý přípravek
   51

   návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony

   51/1 VZSP
   • nezabývat se
   51/2 VEI
   • schvaluje
   Marie Součková(ministr zdravotnictví)Karel Barták (VZSP) Karel Tejnora (VEI) 4. schůze č.73  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 130/2003 Sb. lidská práva, zdravotní politika, profesní etika, ionizující záření, živnost, zdraví veřejnosti, prostředky zdravotnické techniky, zdravotní péče
   52

   Návrh zákona o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)

   52/1 VHZD
   • schvaluje
   Jaroslav Palas(ministr zemědělství)Emil Škrabiš (VHZD) 4. schůze č.74  - schvaluje
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 148/2003 Sb. ochrana rostlinné říše, genetické inženýrství, geneticky modifikovaný organismus, botanika, mikroorganismus
   53

   návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

   53/1 VHZD
   • záznam z jednání
   53/2 VEI
   • záznam z jednání
   Jaroslav Palas(ministr zemědělství)Emil Škrabiš (VHZD) Jan Fencl (SKRV) Alena Gajdůšková (VEI) 4. schůze č.75  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 128/2003 Sb. zemědělská politika, veřejná funkce, služební tajemství, intervenční orgán, státní zástupce, zemědělská kvóta, zneužití pravomoci, intervenční politika, státní podpora, agrární sektor, intervenční nákupy, ministerská odpovědnost, ministerstvo
   54

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   54/1 VHZD
   • schvaluje
   54/2 VEI
   • pozměňovací návrhy
   Jaroslav Palas(ministr zemědělství)Jan Fencl (VHZD) Adolf Jílek (VEI) 4. schůze č.81  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 131/2003 Sb. výživa zvířat, živočišný produkt, zdraví zvířat, veterinární legislativa, ochrana zvířat, veterinář, veterinární inspekce, veterinární léčivý přípravek
   55

   Návrh zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

   55/1 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   Jaroslav Palas(ministr zemědělství)Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Josef Vaculík (VHZD) 4. schůze č.82  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 149/2003 Sb. lesnická politika, osivo, pěstování lesů, rozvoj lesnictví, zalesňování, lesní certifikace, udržitelné lesní hospodářství
   56

   Návrh zákona o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)

   56/1 VUZP
   • pozměňovací návrhy
   56/2 VHZD
   • pozměňovací návrhy
   56/3 VVVK
   • schvaluje
   56/4 VEI
   • schvaluje
   Libor Ambrozek(ministr životního prostředí)Petr Fejfar (VUZP) Jaroslav Šula (VEI) Bohumil Čada (VHZD) Václav Jehlička (VVVK) 4. schůze č.76  - pozměňovací návrhy
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 162/2003 Sb. ochrana živočišné říše, ochrana zvířat, chov zvířat, živočišná říše, chráněný druh, státní podpora, zoologie, patentová licence
   57

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb.

   57/1 VHZD
   • nezabývat se
   Milan Urban(ministr průmyslu a obchodu)František Kopecký (VHZD) 4. schůze č.78  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 127/2003 Sb. právo na obchodní značku, řízení jakosti průmyslových výrobků, drahý kov, měřidla a měřicí zařízení, označení výrobku, označení kvality
   58

   Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu Orlické Záhoří - Mostowice, podepsaná dne 20. března 2002 ve Varšavě

   58/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   58/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Milan Šimonovský(ministr dopravy)Emil Škrabiš (VHZD) Josef Zoser (VZOB) 4. schůze č.113  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Česká republika, Polsko, přeshraniční doprava, vodní tok, inženýrské stavby
   59

   Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu z 3. června 1999 o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980

   59/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   59/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Milan Šimonovský(ministr dopravy)Soňa Paukrtová (VHZD) Jaroslav Horák (VZOB) 4. schůze č.114  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: nákladní doprava, osobní doprava, mezinárodní doprava, železniční doprava, přeprava nebezpečného nákladu, železniční síť
   60

   Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (č. 108), který byl za Českou republiku podepsán ve Štrasburku 10. dubna 2002

   60/1 VVVK
   • dává souhlas k ratifikaci
   60/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Vladimír Mlynář(ministr informatiky)Zdeněk Bárta (VVVK) Josef Kaňa (VZOB) 4. schůze č.97  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: počítačový systém, informační systém, Česká republika, vojenský letoun, osobní údaje, usnesení parlamentu, plán financování, ochrana komunikací, ochrana údajů
   61

   Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Tamperská úmluva o poskytování telekomunikačních zdrojů pro zmírňování následků katastrof a záchranné práce, podepsaná v New Yorku dne 4. září 2002

   61/1 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Vladimír Mlynář(ministr informatiky)František Kroupa (VZOB) 4. schůze č.98  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: humanitární pomoc, komunikační systém, Česká republika, mezinárodní pomoc, pomoc obětem neštěstí, telekomunikace, koordinace poskytování pomoci
   62

   Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Bratislavě dne 26. března 2002

   62/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   62/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Bohuslav Sobotka(ministr financí)Ivan Adamec (VHZD) Josef Kaňa (VZOB) 4. schůze č.99  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Slovensko, Česká republika, daňová úmluva, politické chování
   63

   Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 9. dubna 2002 ve Vallettě

   63/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   63/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Bohuslav Sobotka(ministr financí)Jiří Rückl (VHZD) František Kroupa (VZOB) 4. schůze č.100  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Malta, Česká republika, podnikové vedení, parlamentní kontrola, ochrana investic, podpora investic, vedení společnosti
   64

   Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Roční finanční dohoda pro rok 2001 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství, podepsaná dne 30. října 2002

   64/1 VHZD
   • dává souhlas k ratifikaci
   64/2 VEI
   • dává souhlas k ratifikaci
   64/3 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Bohuslav Sobotka(ministr financí)Ivo Bárek (VHZD) Luděk Sefzig (VEI) Josef Zieleniec (VZOB) 4. schůze č.101  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: finanční dohoda, Česká republika, podpora zemědělství, rozvoj venkova, finanční pomoc, Evropská komise, strukturální fondy, povodeň, stálý výbor, dolní komora, předvstupní pomoc
   65

   Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Občanskoprávní úmluva o korupci, sjednaná ve Štrasburku dne 9. září 1999

   65/1 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   65/2 UPV
   • dává souhlas k ratifikaci
   65/3 VVVK
   • dává souhlas k ratifikaci
   Pavel Rychetský(ministr spravedlnosti)Josef Zieleniec (VZOB) Martin Mejstřík (VVVK) Ondřej Feber (UPV) 4. schůze č.102  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: trestný čin, Česká republika, mezinárodní pomoc, přibližování legislativy, korupce
   66

   Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech, sjednaná v Taškentu dne 18. ledna 2002

   66/1 UPV
   • dává souhlas k ratifikaci
   66/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Pavel Rychetský(ministr spravedlnosti)Ladislav Macák (UPV) Jiří Liška (VZOB) 4. schůze č.103  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: občanské právo, trestní právo, Česká republika, Uzbekistán, právní pomoc
   67

   Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu oznámení podle článku 22 písm. b) Evropské úmluvy o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997

   67/1 VVVK
   • dává souhlas k ratifikaci
   67/2 VZOB
   • vyslovuje souhlas
   Stanislav Gross(ministr vnitra)Daniel Kroupa (VVVK) František Kroupa (VZOB) 4. schůze č.104  - vyslovuje souhlas
   Podán: Česká republika, státní občanství
   68

   Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích, podepsaná dne 2. července 2002 v Bratislavě

   68/1 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Stanislav Gross(ministr vnitra)Jaroslav Doubrava (VZOB) 4. schůze č.105  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Slovensko, Česká republika, soudní spolupráce, mezinárodní trestní právo, hranice, vydání
   70

   Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném vlastnictví, hospodaření a užívání výstavního pavilonu v Benátkách, která byla podepsána

   70/1 VVVK
   • dává souhlas k ratifikaci
   70/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Pavel Dostál(ministr kultury)Václav Jehlička (VVVK) Josef Zoser (VZOB) 4. schůze č.108  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Slovensko, Česká republika, nemovitost, vlastnický podíl, spoluvlastnictví, údržba
   71

   Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Španělským královstvím, podepsaná ve Valencii dne 13. května 2002

   71/1 VZSP
   • dává souhlas k ratifikaci
   71/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Josef Novotný (VZSP) Jaroslav Doubrava (VZOB) 4. schůze č.109  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: sociální zabezpečení, Španělsko, Česká republika
   72

   Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení, podepsaná v Bukurešti dne 24. září 2002

   72/1 VZSP
   • dává souhlas k ratifikaci
   72/2 VZOB
   Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Vítězslav Vavroušek (VZSP) Jiří Pospíšil (VZOB) 4. schůze č.110  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: stavebnictví, bezpečnost při práci, zdravotní inspekce, úrazová prevence, zdraví na pracovišti
   73

   Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku, podepsaná dne 19. února 2002 v Quebeku

   73/1 VZSP
   • dává souhlas k ratifikaci
   73/2 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Zdeněk Škromach(ministr práce a sociálních věcí)Richard Sequens (VZSP) Josef Zieleniec (VZOB) 4. schůze č.111  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: sociální zabezpečení, Kanada, Česká republika
   74

   Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatek č. 1 k Memorandu o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení, podepsanému dne 19. listopadu 1996 v Ostende, který upravuje přístup nových účastníků a zdokonalení Memoranda, podepsaný dne 16. května 2002 v Římě, a Doprovodný dopis České republiky, týkající se aplikace Dohody o postavení Západoevropské unie, zástupců států a mezinárodního personálu, podepsané v Paříži dne 11. května 1955

   74/1 VZOB
   • dává souhlas k ratifikaci
   Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)Jiří Liška (VZOB) 4. schůze č.88  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: technologie, Západoevropská unie, Česká republika, vojenský výzkum, zbrojařský průmysl, evropská politika zbrojení, evropská obranná politika
   75

   Informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj a období říjen - prosinec 2002

   75/1 VZOB
   • bere na vědomí
   Jaroslav Tvrdík(ministr obrany)Jiří Pospíšil (VZOB) 4. schůze č.93  - bere na vědomí
   Podán: armáda, politika spolupráce, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení
   80

   Návrh zákona o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)

   80/1 UPV
   • schvaluje
   80/2 VEI
   • schvaluje
   Pavel Rychetský(ministr spravedlnosti)Edvard Outrata (UPV) Alena Gajdůšková (VEI) 4. schůze č.106  - schvaluje návrh zákona
   č.107  - doprovodné usnesení
   Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 114/2003 Sb. smlouva o přistoupení k Evropským společenstvím, voličské právo, referendum, přistoupení k Evropské unii, členství v Evropské unii
   337

   Návrh senátního návrhu senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

   337/1 UPV
   • odročuje jednání
   337/3 UPV
   • pozměňovací návrhy
   337/2 VVVK
   • odročuje jednání
   337/4 VVVK
   • pozměňovací návrhy
   Jitka Seitlová (senátorka)Edvard Outrata (senátor)Ladislav Svoboda (senátor)Josef Jařab (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Jaroslava Moserová (senátorka)Alena Palečková (senátorka)Pavel Janata(UPV) Pavel Janata (UPV) Irena Ondrová(VVVK) 4. schůze č.112  - schvaluje senátní návrh zákona
   Podán: Lhůta pro výbory:
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky