(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 15. schůze Senátu v 3. funkčním období


 1. Návrh zákona o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 155/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)
  /senátní tisk č. 192/Stenozáznam
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 198/Stenozáznam
 3. Návrh zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 209/Stenozáznam
 4. informace o rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) přes území České republiky v době od 1. ledna do 31. prosince 2002, na které se vztahuje rozhodovací pravomoc vlády ve smyslu čl. 43 odst. 5 písm. a) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 177/Stenozáznam
 5. Informace vlády o vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období duben až červen 2001 a k přehledu o realizovaných průjezdech a přeletech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky za uvedené období
  /senátní tisk č. 178/Stenozáznam
 6. Informace vlády ČR o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj, plánovaných v roce 2002
  /senátní tisk č. 212/Stenozáznam
 7. Návrh zákona o válečných veteránech
  /senátní tisk č. 205/Stenozáznam  (přerušen do středy 13. března 2002)
 8. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění ohledně evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA), podepsané dne 15. května 2001 v Bruselu
  /senátní tisk č. 222/Stenozáznam
 9. Návrh na změnu ve složení orgánu Senátu
   (přerušen do pátku 15. března 2002)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
  /senátní tisk č. 203/Stenozáznam
 11. Návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu Podpora investičních opatření na ochranu před povodněmi v České republice v rámci Programu prevence před povodněmi
  /senátní tisk č. 206/Stenozáznam
 12. Návrh zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 210/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 199/Stenozáznam
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., který se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 191/Stenozáznam
 15. Návrh zákona o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku)
  /senátní tisk č. 189/Stenozáznam
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 197/Stenozáznam
 17. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
  /senátní tisk č. 190/Stenozáznam
 18. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Praze dne 25. května 2001
  /senátní tisk č. 217/Stenozáznam
 19. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Marockým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Rabatu dne 11. června 2001
  /senátní tisk č. 218/Stenozáznam
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 204/Stenozáznam
 21. Návrh zákona o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech
  /senátní tisk č. 195/Stenozáznam
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 187/Stenozáznam
 23. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou, podepsaná dne 24. května 2001
  /senátní tisk č. 213/Stenozáznam
 24. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 27. července 2001
  /senátní tisk č. 214/Stenozáznam
 25. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Kyjevě dne 4. července 2001
  /senátní tisk č. 215/Stenozáznam
 26. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Římě dne 11. října 2001
  /senátní tisk č. 216/Stenozáznam
 27. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu
  /senátní tisk č. 181/Stenozáznam
 28. Návrh zákona o válečných veteránech
  /senátní tisk č. 205/Stenozáznam  (pokračování přerušeného jednání)
 29. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
  /senátní tisk č. 207/Stenozáznam  (přerušeno do pátku 15. března 2002)
 30. Návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
  /senátní tisk č. 193/Stenozáznam
 31. Návrh zákona o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků
  /senátní tisk č. 194/Stenozáznam
 32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 208/Stenozáznam
 33. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 183/Stenozáznam
 34. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 188/Stenozáznam
 35. Návrh zákona o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 186/Stenozáznam
 36. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 211/Stenozáznam
 37. Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování investičních nákladů modernizace I. tranzitního železničního koridoru Děčín-Praha-Břeclav
  /senátní tisk č. 184/Stenozáznam
 38. Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471
  /senátní tisk č. 185/Stenozáznam
 39. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o novém propojení české silnice I/58 a polské státní silnice č. 78 a o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Odru v lokalitě Bohumín a Chalupki
  /senátní tisk č. 221/Stenozáznam
 40. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 200/Stenozáznam
 41. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 201/Stenozáznam
 42. Návrh zákona o rozhodování některých kompetenčních sporů
  /senátní tisk č. 202/Stenozáznam
 43. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Thajským královstvím o předávání pachatelů a o spolupráci při výkonu trestních rozsudků, podepsaná v Bangkoku dne 26. dubna 2000
  /senátní tisk č. 219/Stenozáznam
 44. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoc v občanských věcech, sjednaná v Kyjevě dne 28. května 2001
  /senátní tisk č. 220/Stenozáznam
 45. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
  /senátní tisk č. 207/Stenozáznam  (pokračování přerušeného jednání)
 46. Návrh na změnu ve složení orgánu Senátu
   (pokračování přerušeného jednání)
 47. Návrh zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)
  /senátní tisk č. 227/Stenozáznam
 48. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám), a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 228/Stenozáznam
 49. Návrh zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 229/Stenozáznam
 50. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 226/Stenozáznam
 51. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 356/1999 Sb.
  /senátní tisk č. 225/Stenozáznam
 52. Návrh zákona soudní řád správní
  /senátní tisk č. 223/Stenozáznam
 53. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
  /senátní tisk č. 224/Stenozáznam
 54. Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 180/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   5.den   6.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.