(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 17. schůze Senátu v 3. funkčním období


 1. Návrh na změnu Pravidel hospodaření senátorských klubů pro rok 2002
 2. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů, přijaté v Mnichově dne 5. října 1973, a k Reviznímu aktu této Úmluvy, přijatému v Mnichově dne 29. listopadu 2000
  /senátní tisk č. 237/Stenozáznam
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
  /senátní tisk č. 254/Stenozáznam
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 255/Stenozáznam
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 256/Stenozáznam
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 273/Stenozáznam
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
  /senátní tisk č. 272/Stenozáznam
 8. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Úmluvě o předávání odsouzených osob, sjednaný ve Štrasburku dne 18. prosince 1997
  /senátní tisk č. 243/Stenozáznam
 9. Návrh zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích
  /senátní tisk č. 251/Stenozáznam
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
  /senátní tisk č. 257/Stenozáznam
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 258/Stenozáznam
 12. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 5. června 2001
  /senátní tisk č. 238/Stenozáznam
 13. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 21. června 2001
  /senátní tisk č. 239/Stenozáznam
 14. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2002
  /senátní tisk č. 250/Stenozáznam
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 259/Stenozáznam
 16. Návrh zákona o finančním arbitrovi
  /senátní tisk č. 260/Stenozáznam
 17. Návrh zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
  /senátní tisk č. 266/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/ 1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 267/Stenozáznam
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
  /senátní tisk č. 261/Stenozáznam
 20. Návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování programu Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně
  /senátní tisk č. 253/Stenozáznam
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 249/Stenozáznam
 22. Návrh zákona o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)
  /senátní tisk č. 269/Stenozáznam
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
  /senátní tisk č. 274/Stenozáznam
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 270/Stenozáznam
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 264/Stenozáznam
 26. Návrh zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen
  /senátní tisk č. 265/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 27. Návrh zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství
  /senátní tisk č. 252/Stenozáznam
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 271/Stenozáznam
 29. Návrh na přístup České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin z 2. prosince 1961 ve znění revidovaném v Ženevě 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991
  /senátní tisk č. 240/Stenozáznam
 30. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti, podepsaná dne 30. listopadu 1999 v Praze
  /senátní tisk č. 242/Stenozáznam
 31. Návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
  /senátní tisk č. 262/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 32. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
  /senátní tisk č. 277/Stenozáznam  (Odročeno v průběhu podrobné rozpravy do pátku 26. dubna 2002)
 33. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 263/Stenozáznam
 34. Návrh zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
  /senátní tisk č. 246/Stenozáznam
 35. Návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
  /senátní tisk č. 247/Stenozáznam
 36. Návrh zákona, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 248/Stenozáznam
 37. Návrh zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 268/Stenozáznam
 38. Návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
  /senátní tisk č. 262/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 39. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry, a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 276/Stenozáznam
 40. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
  /senátní tisk č. 277/Stenozáznam  (Pokračování přerušeného jednání)
 41. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb.,o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 42/1992 Sb. o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 278/Stenozáznam
 42. Vládní návrh k vyhodnocení nasazení jednotek Armády České republiky v mezinárodních mírových operacích JOINT FORGE (SFOR) na území Bosny a Hercegoviny a JOINT GUARDIAN (KFOR) na území Svazové republiky Jugoslávie, provincie Kosovo a ESSENTIAL HARVEST (THF) na území Bývalé jugoslávské republiky Makedonie (FYROM), za období červenec - prosinec 2001
  /senátní tisk č. 234/Stenozáznam
 43. Rozhodnutí vlády ČR o přeletech letadel ozbrojených sil jiných států na územím ČR
  /senátní tisk č. 231, 182, 275/Stenozáznam
 44. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě hraničního mostu na společných státních hranicích s napojením na státní silnici I/26 a spolkovou silnici B20
  /senátní tisk č. 241/Stenozáznam
 45. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o založení Evropské společnosti pro financování železničních vozů EUROFIMA a k jejímu Dodatkovému protokolu
  /senátní tisk č. 245/Stenozáznam
 46. Návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
  /senátní tisk č. 280/Stenozáznam  (Přerušeno)
 47. Návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu protokoly k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979: Protokol o těžkých kovech a Protokol o persistentních organických polutantech
  /senátní tisk č. 235/Stenozáznam
 48. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech, sjednaná ve Stockholmu dne 22. května 2001
  /senátní tisk č. 236/Stenozáznam
 49. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 284/Stenozáznam
 50. Návrh zákona o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
  /senátní tisk č. 280/Stenozáznam  (Pokračování přerušeného jednání)
 51. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 281/Stenozáznam
 52. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 282/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 53. Návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
  /senátní tisk č. 285/Stenozáznam  (Přerušeno do úterý 14. května 2002)
 54. Návrh zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 283/Stenozáznam  (Přerušeno do úterý 14. května 2002)
 55. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 286/Stenozáznam
 56. Návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
  /senátní tisk č. 285/Stenozáznam  (Pokračování přerušeného jednání)
 57. Návrh zákona o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 283/Stenozáznam  (Pokračování přerušeného jednání)

Stenozáznamy: 1.den   2.den   3.den   4.den   5.den   6.den   7.den   Pořad

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.