(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 19. schůze Senátu v 13. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 188/
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 189/
 3. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo dne 16. prosince 2021
  /senátní tisk č. 190/
 4. Senátní tisk č. K 97/13 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2022 Společně za silnější Evropu
 5. Senátní tisk č. N 93/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a odklad použitelnosti požadavků v případě prostředků vyráběných a používaných v rámci zdravotnických zařízení
 6. Senátní tisk č. K 96/13 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle čl. 16 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19
 7. Senátní tisk č. N 99/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2014/59/EU, pokud jde o obezřetnostní přístup ke skupinám globálních systémově významných institucí se strategií řešení krize ve více subjektech a metodiku nepřímého upisování nástrojů způsobilých pro splnění minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky
 8. Návrh senátního návrhu zákona senátora Miroslava Balatky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 149/ (2. čtení)
 9. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Holáska a Marka Hilšera, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 151/ (2. čtení)
 10. Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 162/
 11. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 312/ (2. čtení)
 12. Změna v orgánech Senátu
   (1. bod před polední pauzou)
 13. Volba předsedy Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu
   (2. bod před polední pauzou)
 14. Volba vedoucího Stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří
 15. Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2021

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.