(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 18. schůze Senátu v 13. funkčním období


 1. Návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
  /senátní tisk č. 173/
 2. Návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
  /senátní tisk č. 174/
 3. Návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022
  /senátní tisk č. 175/
 4. Senátní tisky č. N 77/13, N 78/13, N 79/13, N 80/13 a N 81/13 - Balíček dokumentů proti financování terorismu
 5. Informace vlády ČR o pozicích vlády ČR a programu jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 16. - 17. prosince 2021
 6. Senátní tisk č. K 76/13 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů NAIDES III: Podpora evropské vnitrozemské vodní dopravy, která obstojí i v budoucnosti
 7. Senátní tisk č. N 85/13 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/54/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh
 8. Senátní tisk č. K 94/13 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Řešení nárůstu cen energie: soubor opatření a podpor
 9. Senátní tisk č. N 89/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012
 10. Senátní tisk č. J 86/13 - Doporučení Komise ze dne 16. 9. 2021 o zajištění ochrany, bezpečnosti a posílení postavení novinářů a dalších pracovníků sdělovacích prostředků v EU
 11. Senátní tisky č. N 87/13 a K 88/13 - Balíček dokumentů k oblasti veřejného zdraví na úrovni Unie
 12. Senátní tisk č. J 95/13 - Návrh rozhodnutí Rady o částečném pozastavení uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o usnadnění udělování víz
 13. Návrh senátního návrhu zákona senátora Tomáše Jirsy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 166/ (1. čtení)
 14. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Adély Šípové, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 143/ (2. čtení)
 15. Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky, kterým se mění zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
  /senátní tisk č. 147/ (2. čtení)
 16. Návrh senátního návrhu zákona senátora Miroslava Balatky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 149/ (2. čtení)
 17. Návrhy na členy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
  /senátní tisk č. 172/ (poslední bod před polední pauzou)
 18. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2022

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.