(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 17. schůze Senátu v 13. funkčním období


 1. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 21. - 22. října 2021
 2. Senátní tisk č. K 84/13 - Zpráva Komise Výroční zpráva za rok 2020 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
 3. Informace předsedy vlády a stanoviska jednotlivých resortů k některým závěrům Výroční zprávy NKÚ
  /senátní tisk č. 162/
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 152/
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 154/
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 155/
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 156/
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 159/
 9. Senátní tisk č. K 76/13 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů NAIADES III: Podpora evropské vnitrozemské vodní dopravy, která obstojí i v budoucnosti
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 153/
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 157/
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 158/
 13. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech
  /evropský senátní tisk č. N 057/13/
 14. Senátní tisky č. N 59/13 a K 60/13 - Balíček k přechodu k udržitelnému hospodářství a zeleným dluhopisům
 15. Senátní tisk č. N 077/13, N 078/13, N 079/13, N 080/13 a N 081/13 - Balíček opatření proti financování terorizmu a praní špinavých peněz
 16. Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU - na cestě k posílenému, propojenému, odolnému a prosperujícímu venkovu do roku 2040
  /evropský senátní tisk č. K 058/13/
 17. Zpráva o životním prostředí České republiky 2019
  /senátní tisk č. 62/
 18. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 199/ (2. čtení)
 19. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Renaty Chmelové a dalších senátorů, kterým se mění zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 312/ (2. čtení)
 20. Návrh senátního návrhu zákona senátora Václava Lásky a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
  /senátní tisk č. 58/ (2. čtení)
 21. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 59/ (2. čtení Návrh senátního návrhu zákona byl vzat zpět navrhovatelem.)
 22. Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 107/ (2. čtení)
 23. Návrh senátního návrhu zákona senátora Marka Hilšera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 111/ (2. čtení)
 24. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jana Holáska a Marka Hilšera, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 151/ (1. čtení)
 25. Volba osoby navrhované Senátem ke zvolení do funkce člena Národní rozpočtové rady
   (poslední bod před polední pauzou ve středu 27. října )
 26. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 205/
 27. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 124/
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 125/
 29. Senátní tisk č. N 067/13 - Návrh směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění)
 30. Senátní tisky č. N 064/13 a N 065/13 - Balíček Fit for 55 - pravidla pro sektor automobilové dopravy a infrastrukturu pro alternativní paliva
 31. Senátní tisk č. N 066/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření
 32. Senátní tisky č. N 68/13 a N 069/13 - Balíček Fit for 55 - podpora energie z obnovitelných zdrojů a energetická účinnost
 33. Senátní tisk č. N 073/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích
 34. Senátní tisky č. N 062/13 a N 063/13 - Balíček Fit for 55 - pravidla pro sektor letecké dopravy
 35. Senátní tisky č. N 074/13 a N 075/13 - Balíček Fit for 55 - revize systému EU ETS
 36. Senátní tisky č. N 070/13, N 071/13 a K 072/13 - Balíček Fit for 55 - sdílení úsilí, sektor LULUCF a nová lesní strategie EU

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.