(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 12. schůze Senátu v 13. funkčním období


 1. Návrh usnesení Senátu k situaci v Bělorusku
  Stenozáznam  (přijato)
 2. Návrh nařízení EP a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění)
  /evropský senátní tisk č. N 023/13/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 3. Informace vlády ČR o výsledcích mimořádných jednání Evropské rady, která se konala ve dnech ve dnech 7. - 8. května 2021 a 24. - 25. května 2021
  /senátní tisk č. 103/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 4. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády
  /evropský senátní tisk č. K 031/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 94/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 6. Návrh usnesení Senátu k LESNICKÉ VÝZVĚ II. "Lesy a lesníci potřebují výraznější pomoc k překonání dopadů největší kalamity v novodobé historii"
  Stenozáznam  (schváleno)
 7. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro rozvoj ekologické produkce
  /evropský senátní tisk č. K 035/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 8. Návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
  /senátní tisk č. 98/Stenozáznam  (schválen)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 99/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 100/Stenozáznam  (Dne 20. května 2021 bylo Senátu postoupeno opravené znění návrhu zákona.)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci úmluva Mezinárodní organizace práce č. 190 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 a doporučení Mezinárodní organizace práce č. 206 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 spolu se stanoviskem vlády k nim
  /senátní tisk č. 65/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 12. Zelená kniha o stárnutí Podpora mezigenerační solidarity a odpovědnosti
  /evropský senátní tisk č. K 021/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 13. Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv
  /evropský senátní tisk č. K 030/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 95/ (přerušeno do 10. června)
 15. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2020
  /senátní tisk č. 70/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 96/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 95/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 18. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 97/Stenozáznam  (schválen)
 19. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2020
  /senátní tisk č. 72/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 20. Společné sdělení Evropské radě Aktuální stav politických, hospodářských a obchodních vztahů mezi EU a Tureckem
  /evropský senátní tisk č. K 040/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 21. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2020
  /senátní tisk č. 92/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 22. Reakce na akt státního terorismu ze strany Běloruska vůči civilnímu letadlu ze dne 23. 5. 2021
  Stenozáznam  (usnesení schváleno)
 23. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2020
  /senátní tisk č. 80/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 24. Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2020
  /senátní tisk č. 85/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 25. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2020
  /senátní tisk č. 90/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 26. Návrh usnesení Senátu k olympijským hrám 2022 v Čínské lidové republice a závazkům pořadatelské země
  Stenozáznam  (schváleno)
 27. Návrh usnesení Senátu k aktuální situaci na území suverénního státu Ukrajina okupovaném vojsky Ruské federace
  Stenozáznam  (schváleno)
 28. Návrh usnesení Senátu k systému proplacení dotací ve vztahu k problematice střetu zájmů
  Stenozáznam  (schváleno)
 29. Návrh usnesení Senátu k financování místních akčních skupin v novém programovacím období
  Stenozáznam  (schváleno)
 30. Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona senátora Lukáše Wagenknechta a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony (senátní tisk č. 81) ve výborech Senátu
  /senátní tisk č. 81/Stenozáznam  (schváleno)
 31. Informace o plnění usnesení č. 173 ze dne 21. dubna 2021
  Stenozáznam  (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.