(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 10. schůze Senátu v 13. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
  /senátní tisk č. 86/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 77/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 3. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
  /senátní tisk č. 83/Stenozáznam  (zvolen V. Šustek)
 4. Volba místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu - 1. kolo 3. volby
  /senátní tisk č. 89/Stenozáznam  (zvolen J. Bazala)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 79/Stenozáznam  (schválen)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
  /senátní tisk č. 74/Stenozáznam  (schválen)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 75/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 76/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 84/Stenozáznam  (schválen)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijaté v Gándhínagaru dne 22. února 2020
  /senátní tisk č. 341/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy VII Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu (Göteborský protokol), přijatá v Ženevě dne 13. prosince 2019
  /senátní tisk č. 40/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 12. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh II, VIII a IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, přijaté v Ženevě dne 10. května 2019
  /senátní tisk č. 41/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 13. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek K životnímu prostředí bez toxických látek
  /evropský senátní tisk č. K 084/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 14. Sdělení Komise EP, Radě, EHSV a Výboru regionů Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu - nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
  /evropský senátní tisk č. K 026/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 15. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Evropský plán boje proti rakovině
  /evropský senátní tisk č. K 022/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 16. Sdělení Komise EP, Evropské radě a Radě Inkubátor HERA: naše společná reakce na hrozbu variant COVID-19
  /evropský senátní tisk č. K 024/13/Stenozáznam  (přijato doporučenií VEU)
 17. Digitální zelený certifikát
  /evropský senátní tisk č. N 033/13N 034/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 18. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo dne 25. března 2021
  /senátní tisk č. 87/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 19. Návrh usnesení Senátu k podpoře účasti a zapojení Tchaj-wanu do Mezinárodní zdravotnické organizace
  Stenozáznam  (schváleno)
 20. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
  /senátní tisk č. 73/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 82/Stenozáznam  (schválen)
 22. Návrh usnesení Senátu k návrhu korespondenčního hlasování pro volby do Poslanecké sněmovny PČR a pro volby prezidenta republiky
  Stenozáznam  (schváleno)
 23. Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě Zvláštní administrativní oblast Hongkong: Výroční zpráva za rok 2020
  /evropský senátní tisk č. K 037/13/Stenozáznam  (přijato doporučení VZOB)
 24. Návrh usnesení Senátu k informaci Ministerstva průmyslu a obchodu o zohlednění usnesení Senátu č. 134 ze 7. schůze Senátu konané dne 17. března 2021 k přípravě Národního plánu obnovy
  Stenozáznam  (schváleno)
 25. Návrh senátního návrhu zákona senátora Lukáše Wagenknechta a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 81/Stenozáznam  (přikázán)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.