(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 10. schůze Senátu v 13. funkčním období


 1. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo dne 25. března 2021
 2. Senátní tisk č. N 28/13 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 77/
 4. Senátní tisk č. N 19/13 - Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o svěření prováděcích pravomocí Komisi k vymezení významu pojmů použitých v určitých ustanoveních dané směrnice
 5. Senátní tisk č. K 29/13 - Sdělení Komise Radě Rok od vypuknutí pandemie COVID-19 - reakce v oblasti fiskální politiky
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 79/
 7. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
  /senátní tisk č. 73/
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 82/
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
  /senátní tisk č. 74/
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 75/
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 76/
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 78/
 13. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijaté v Gándhínagaru dne 22. února 2020
  /senátní tisk č. 341/
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna přílohy VII Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu (Göteborský protokol), přijatá v Ženevě dne 13. prosince 2019
  /senátní tisk č. 40/
 15. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh II, VIII a IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, přijaté v Ženevě dne 10. května 2019
  /senátní tisk č. 41/
 16. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek K životnímu prostředí bez toxických látek
  /evropský senátní tisk č. K 084/12/
 17. Senátní tisk č. K 26/13 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu - nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
 18. Senátní tisk č. K 22/13 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Evropský plán boje proti rakovině
 19. Senátní tisk č. K 24/13 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Inkubátor HERA: naše společná reakce na hrozbu variant COVID-19
 20. Senátní tisky č. N 33/13 a N 34/13 - Digitální zelený certifikát
 21. Senátní tisk č. N 23/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění)
 22. Senátní tisk č. K 27/13 - Sdělení Komise Evropském parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přezkum obchodní politiky - otevřená, udržitelná a sebevědomá obchodní politika
 23. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 59/ (2. čtení)
 24. Návrh senátního návrhu zákona senátora Lukáše Wagenknechta a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 81/ (1. čtení)
 25. Senátní tisk č. xxx - Volba místopředsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu - 1. kolo 3. volby
   (poslední bod před polední pauzou ve středu 28. dubna)
 26. Senátní tisk č. xxx - Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
 27. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 199/ (2. čtení)

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.