(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 25. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byl senátor Hynek Hanza platně zvolen
  Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 2. Slib senátora
   (senátor Hynek Hanza)
 3. Změny v orgánech Senátu
  Stenozáznam  (Senátor H. Hanza byl zařazen do VUZP)
 4. Změna zasedacího pořádku
  Stenozáznam  (schváleno)
 5. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
  /senátní tisk č. 282/Stenozáznam  (schválen)
 6. Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 284/Stenozáznam  (schváleno)
 7. Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii
  /senátní tisk č. 286/Stenozáznam  (schváleno)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 287/Stenozáznam  (schváleno)
 9. Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí na léta 2021-2023 a Konvergenční program České republiky (2020)
  /senátní tisk č. 258/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 10. Pozměněný návrh víceletého finančního rámce na období 2021-2027 a nástroj EU na podporu oživení
  /evropský senátní tisk č. N 053/12N 054/12K 055/12K 056/12J 057/12/Stenozáznam  (přijato doporučenií VEU)
 11. Facilita na podporu oživení a odolnosti a nástroj pro technickou podporu
  /evropský senátní tisk č. N 058/12N 059/12/Stenozáznam  (přijato doporučenií VEU)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 294/Stenozáznam  (schválen)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 290/Stenozáznam  (schválen)
 14. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
  /senátní tisk č. 245/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 281/Stenozáznam  (schválen)
 16. Návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky
  /senátní tisk č. 215/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 17. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023
  /senátní tisk č. 265/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 18. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový akční plán pro oběhové hospodářství Čistší a konkurenceschopnější Evropa
  /evropský senátní tisk č. K 047/12/Stenozáznam  (přijato doporučenií VEU)
 19. Návrh usnesení Senátu k zákonné možnosti omezení aktivního volebního práva
  Stenozáznam  (schváleno)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 283/Stenozáznam  (schválen)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 285/Stenozáznam  (schválen)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 288/Stenozáznam  (schválen)
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 289/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 24. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2019
  /senátní tisk č. 246/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 25. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2019
  /senátní tisk č. 225/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 26. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 199/Stenozáznam  (přikázán)
 27. Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora dalších senátorů o České komoře porodních asistentek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o České komoře porodních asistentek)
  /senátní tisk č. 277/Stenozáznam  (přikázán)
 28. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení
  /senátní tisk č. 252/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 29. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2019
  /senátní tisk č. 273/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 30. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 18. - 19. června 2020
  Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 31. Informace vlády o výsledcích mimořádného jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 17. - 18. července 2020
  /senátní tisk č. 298/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 32. Návrh usnesení Senátu k situaci před prezidentskými volbami v Bělorusku
  Stenozáznam  (schváleno)
 33. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Nytry a dalších senátorů, o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších zákonů, do rozpočtů územních samosprávných celků
  /senátní tisk č. 263/Stenozáznam  (schválen)
 34. Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
  /senátní tisk č. 292/Stenozáznam  (schváleno)
 35. Návrh usnesení Senátu k situaci ve zvláštní správní oblasti HongKong
  Stenozáznam  (schváleno)
 36. Návrh usnesení Senátu k projednání návrhu zákona o správě voleb vládou České republiky
  Stenozáznam  (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.