(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 25. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byl senátor Hynek Hanza platně zvolen
   (1. bod jednání ve středu 22. července 2020)
 2. Slib senátora
   (2. bod jednání ve středu 22. července 2020)
 3. Změny v orgánech Senátu
   (3. bod jednání ve středu 22. července 2020)
 4. Změna zasedacího pořádku
   (4. bod jednání ve středu 22. července 2020)
 5. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
  /senátní tisk č. 282/ (5. bod jednání ve středu 22. července 2020)
 6. Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 284/ (6. bod jednání ve středu 22. července 2020)
 7. Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii
  /senátní tisk č. 286/ (7. bod jednání ve středu 22. července 2020)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 287/ (8. bod jednání ve středu 22. července 2020)
 9. Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí na léta 2021-2023 a Konvergenční program České republiky (2020)
  /senátní tisk č. 258/ (9. bod jednání ve středu 22. července 2020)
 10. Senátní tisky č. N 53/12, N 54/12, K 55/12, K 56/12 a J 57/12 - Pozměněný návrh víceletého finančního rámce na období 2021-2027 a nástroj EU na podporu oživení
   (10. bod jednání ve středu 22. července 2020)
 11. Senátní tisky č. N 58/12 a N 59/12 - Facilita na podporu oživení a odolnosti a nástroj pro technickou podporu
   (11. bod jednání ve středu 22. července 2020)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 290/
 13. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu
  /senátní tisk č. 195/
 14. Návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky
  /senátní tisk č. 215/
 15. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023
  /senátní tisk č. 265/
 16. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 18. - 19. června 2020
 17. Informace vlády o výsledcích mimořádného jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 17. - 18. července 2020
 18. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
  /senátní tisk č. 245/
 19. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2019
  /senátní tisk č. 273/
 20. Informace předsedy vlády a stanoviska jednotlivých resortů k některým závěrům Výroční zprávy NKÚ
  /senátní tisk č. 162/
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 281/
 22. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení
  /senátní tisk č. 252/
 23. Senátní tisk č. K 047/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový akční plán pro oběhové hospodářství Čistší a konkurenceschopnější Evropa
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 283/ (1. bod jednání ve čtvrtek 23. července 2020)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 285/ (2. bod jednání ve čtvrtek 23. července 2020)
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 288/ (3. bod jednání ve čtvrtek 23. července 2020)
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 289/ (4. bod jednání ve čtvrtek 23. července 2020)
 28. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 199/ (1. čtení)
 29. Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora dalších senátorů o České komoře porodních asistentek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o České komoře porodních asistentek)
  /senátní tisk č. 277/ (1. čtení)
 30. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Nytry a dalších senátorů, o zvláštním opatření zmírňujícím dopady zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších zákonů, do rozpočtů územních samosprávných celků
  /senátní tisk č. 263/ (2. čtení)
 31. Usnesení Senátu k závěrům 19. veřejného slyšení Senátu na téma "Pandemie v kontextu bezpečnosti osobních dat a informačních systémů"
 32. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2019
  /senátní tisk č. 225/
 33. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2019
  /senátní tisk č. 246/
 34. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2019
  /senátní tisk č. 266/
 35. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2019
  /senátní tisk č. 271/
 36. Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2019
  /senátní tisk č. 274/
 37. Senátní tisk č. 292 - Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
 38. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
 39. Volba kandidáta na předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.