(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 21. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
  /senátní tisk č. 248/Stenozáznam  (schválen)
 2. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Bezpečné zavádění sítí 5G v EU - Implementace souboru opatření EU
  /evropský senátní tisk č. K 036/12/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 222/Stenozáznam  (schválen)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace EUTELSAT a Dohoda, kterou se mění Protokol o výsadách a imunitách Evropské telekomunikační družicové organizace (EUTELSAT) ve znění opravy č. 1 ze dne 16. ledna 2006 a s ratifikací Úmluva zakládající Evropskou telekomunikační družicovou organizaci "EUTELSAT" z roku 1982, její změny z roku 1983 a 1999
  /senátní tisk č. 198/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 249/Stenozáznam  (schválen)
 6. Balíček "Fond pro spravedlivou transformaci"
  /evropský senátní tisk č. N 034/12N 035/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
  /senátní tisk č. 247/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
  /senátní tisk č. 250/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 9. Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2
  /senátní tisk č. 251/Stenozáznam  (schválen)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 224/Stenozáznam  (schválen)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pretorii dne 29. října 2019
  /senátní tisk č. 163/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Praze dne 11. prosince 2019
  /senátní tisk č. 167/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Dakaru dne 22. ledna 2020
  /senátní tisk č. 197/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 14. Úpravy státního rozpočtu, boj s pandemií a povinnost rozvoje schopností Armády ČR
  Stenozáznam  (schváleno)
 15. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny přílohy III a nová příloha VII Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 10. května 2019
  /senátní tisk č. 194/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 16. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zelená dohoda pro Evropu
  /evropský senátní tisk č. K 032/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 17. Změny ve složení orgánů Senátu
  Stenozáznam  (projednáno)
 18. Zpráva o životním prostředí České republiky 2018
  /senátní tisk č. 190/Stenozáznam  (odročeno do příští schůze Senátu)
 19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o vydávání mezi Českou republikou a Argentinskou republikou (Praha, 25. 11. 2019)
  /senátní tisk č. 186/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 20. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2019
  /senátní tisk č. 196/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 223/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 22. Změna zasedacího pořádku
  Stenozáznam  (schválena)
 23. Návrh usnesení Senátu k Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2021 - 2025
  Stenozáznam  (odročeno do příští schůze Senátu)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.