(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 20. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Informace vlády k současné situaci v EU v souvislosti s onemocněním COVID-19
  Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
  /senátní tisk č. 232/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
  /senátní tisk č. 234/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 235/Stenozáznam  (schválen)
 5. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu
  /senátní tisk č. 242/Stenozáznam  (schválen)
 6. Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
  /senátní tisk č. 241/Stenozáznam  (zamítnut)
 7. Návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
  /senátní tisk č. 229/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 230/Stenozáznam  (schválen)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 237/Stenozáznam  (schválen)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.
  /senátní tisk č. 238/Stenozáznam  (zamítnut)
 11. Návrh zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
  /senátní tisk č. 231/Stenozáznam  (schválen)
 12. Návrh zákona o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
  /senátní tisk č. 236/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 13. Návrh zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu
  /senátní tisk č. 243/Stenozáznam  (schválen)
 14. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
  /senátní tisk č. 239/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 240/Stenozáznam  (schválen)
 16. Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu
  /senátní tisk č. 233/Stenozáznam
 17. Návrh usnesení Senátu k situaci v zemi po rozhodnutí vlády prodloužit nouzový stav do 30. dubna
  Stenozáznam
 18. Návrh pravidel pro jednání orgánů Senátu s využitím technických prostředků
  Stenozáznam

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.