(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 17. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Informace vlády ČR o programu jednání a pozici vlády na jednání Evropské rady, které se koná ve dnech 26. - 27. března 2020
 2. Senátní tisk č. K 36/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Bezpečné zavádění sítí 5G v EU - Implementace souboru opatření EU
 3. Senátní tisk č. K 33/12 - Sdělení Komise Strategie pro udržitelný růst na rok 2020
 4. Senátní tisk č. K 37/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2020 Unie, která si klade vyšší cíle
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 204/ (1. bod odpoledního jednání ve středu 18. března)
 6. Senátní tisky č. N 34/12 a N 35/12 - Balíček "Fond pro spravedlivou transformaci"
   (2. bod odpoledního jednání ve středu 18. března)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 209/ (3. bod odpoledního jednání ve středu 18. března)
 8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pretorii dne 29. října 2019
  /senátní tisk č. 163/ (4. bod odpoledního jednání ve středu 18. března)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Praze dne 11. prosince 2019
  /senátní tisk č. 167/ (5. bod odpoledního jednání ve středu 18. března)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 206/
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 207/
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 208/
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 200/
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 202/
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
  /senátní tisk č. 203/
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 210/
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 211/
 18. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2019
  /senátní tisk č. 196/
 19. Senátní tisk č. K 32/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zelená dohoda pro Evropu
 20. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu
  /senátní tisk č. 195/
 21. Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Martina Červíčka a dalších senátorů, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
  /senátní tisk č. 135/ (2. čtení - 1. bod ve čtvrtek 19. března)
 22. Návrh senátního návrhu zákona senátora Lumíra Kantora a dalších senátorů o České komoře porodních asistentek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o České komoře porodních asistentek)
  /senátní tisk č. 193/ (1. čtení )
 23. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Hraby, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 199/ (1. čtení )
 24. Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu Parlamentu ČR na téma "Světlo - dobrý sluha, zlý pán"
 25. Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Poštovní služby pro stát nebo pro společnost?"
 26. Změna zasedacího pořádku
 27. Změny ve složení orgánů Senátu
 28. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
 29. Návrh usnesení Senátu k Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2021 - 2025

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.