(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 15. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 12. - 13. prosince 2019
  /senátní tisk č. 185/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 180/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 172/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 171/Stenozáznam  (zamítnut)
 5. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.)
  /senátní tisk č. 166/Stenozáznam  (Senát vyslovil souhlas s jmenováním Pavla Šámala soudcem Ústavního soudu)
 6. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023
  /senátní tisk č. 129/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 7. Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
  /senátní tisk č. 175/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 8. Návrh zákona o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)
  /senátní tisk č. 173/Stenozáznam  (schválen)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 176/Stenozáznam  (zamítnut)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 177/Stenozáznam  (schválen)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 178/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 179/Stenozáznam  (schválen)
 13. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
  /senátní tisk č. 169/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 14. Návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
  /senátní tisk č. 170/Stenozáznam  (schválen)
 15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, podepsaná dne 25. června 2019 v Lucemburku všemi členskými státy Evropské unie a dne 30. června 2019 v Hanoji za Evropskou unii a Vietnam
  /senátní tisk č. 136/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 174/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 181/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 18. Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
  /senátní tisk č. 119/Stenozáznam  (projednáno)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 182/Stenozáznam  (schválen)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 183/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
  /senátní tisk č. 184/Stenozáznam  (schválen)
 22. Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2019
  /senátní tisk č. 191/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 23. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2019, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přehled ostatních podání a dotazů za rok 2019 a Výroční zpráva za rok 2019 pro mediální oblast
  /senátní tisk č. 192/Stenozáznam  (vzata na vědomí)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.