(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 15. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, které se konalo ve dnech 12. - 13. prosince 2019
  /senátní tisk č. 185/
 2. Informace předsedy vlády a stanoviska jednotlivých resortů k některým závěrům Výroční zprávy NKÚ
  /senátní tisk č. 162/
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 180/
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 172/
 5. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
  /senátní tisk č. 169/ (1. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 30. ledna)
 6. Návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
  /senátní tisk č. 170/ (2. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 30. ledna)
 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé, podepsaná dne 25. června 2019 v Lucemburku všemi členskými státy Evropské unie a dne 30. června 2019 v Hanoji za Evropskou unii a Vietnam
  /senátní tisk č. 136/ (3. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 30. ledna)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 171/
 9. Návrh zákona o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)
  /senátní tisk č. 173/
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 174/
 11. Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
  /senátní tisk č. 175/
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 176/
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 177/
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 178/
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 179/
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 181/
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 182/
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 183/
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
  /senátní tisk č. 184/
 20. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019-2023
  /senátní tisk č. 129/
 21. Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní
  /senátní tisk č. 119/ (1. bod odpoledního jednání ve čtvrtek 30. ledna)
 22. Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Martina Červíčka a dalších senátorů, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
  /senátní tisk č. 135/ (2. čtení)
 23. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.)
  /senátní tisk č. 166/ (poslední bod před polední pauzou ve středu 29. ledna)
 24. Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2019
 25. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.