(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 14. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 160/Stenozáznam  (schválen)
 2. Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 12. - 13. prosince 2019
  /senátní tisk č. 164/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 3. Návrh zákona o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
  /senátní tisk č. 158/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 159/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
  /senátní tisk č. 157/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 154/Stenozáznam  (schválen)
 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 10. července 2019 v Tbilisi
  /senátní tisk č. 131/Stenozáznam  (dát souhlas k ratifikaci)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 152/Stenozáznam  (schválen)
 9. Návrh zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 153/Stenozáznam  (schválen)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 156/Stenozáznam  (schválen)
 11. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2020
  /senátní tisk č. 165/Stenozáznam  (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.