(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 12. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Zasedání Evropské rady (17. a 18. října 2019) - závěry Mimořádné zasedání Evropské rady (článek 50) (17. října 2019) - závěry
  /senátní tisk č. 145/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 2. Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
  /evropský senátní tisk č. K 031/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 3. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zlepšování právní úpravy - hodnocení a potvrzení závazku
  /evropský senátní tisk č. K 024/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 4. Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)
  /senátní tisk č. 142/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 143/Stenozáznam  (schválen)
 6. Změna ve složení orgánů Senátu
  Stenozáznam  (Senát zvolil členem Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky senátora Pavla Karpíška)
 7. Volba kandidátů na zástupce Veřejného ochránce práv
  /senátní tisk č. 146/Stenozáznam  (kandidátkou Senátu na post zástupce VOP je Monika Šimůnková)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších zákonů
  /senátní tisk č. 139/Stenozáznam  (schválen)
 9. Hodnocení návrhů plánů členských států EU v oblasti energetiky a klimatu na období 2021-2030
  /evropský senátní tisk č. J 029/12K 030/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 20. května 2019 v Praze
  /senátní tisk č. 102/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 11. Balíček k politice rozšíření EU pro rok 2019
  /evropský senátní tisk č. K 026/12K 027/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Biškeku dne 9. dubna 2019
  /senátní tisk č. 85/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014
  /senátní tisk č. 91/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
  /senátní tisk č. 96/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
  /senátní tisk č. 144/Stenozáznam  (vysloven předchozí souhlas)
 16. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018
  /senátní tisk č. 115/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, podepsaná v Praze 20. května 2019
  /senátní tisk č. 99/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 18. Sdělení Komise Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
  /evropský senátní tisk č. K 025/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 137/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 20. Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy
  /senátní tisk č. 73/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 138/Stenozáznam  (schválen)
 22. Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Martina Červíčka a dalších senátorů, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
  /senátní tisk č. 135/Stenozáznam  (přikázán)
 23. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2018
  /senátní tisk č. 57/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 140/Stenozáznam  (schválen)
 25. Průběžná zpráva Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv
  Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 141/Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.