(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 8. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 21. - 22. března 2019
 2. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady podle čl. 50, které se konala dne 10. dubna 2019
 3. Informace vlády ČR o programu jednání neformálního zasedání hlav států a předsedů vlád EU, které se koná dne 9. května 2019 v Sibiu
 4. Senátní tisk č. K 017/12 - Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o České republice 2019 Průvodní dokument k sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině Evropský semestr 2019: Posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 70/
 6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla, podepsaná dne 20. listopadu 2018 v Praze
  /senátní tisk č. 38/
 7. Senátní tisk č. K 012/12 - Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Režimy občanství pro investory a režimy pobytu pro investory v Evropské unii
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 61/
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 65/
 10. Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
  /senátní tisk č. 62/ (žádost o projednání jako 1. bod odpoledního jednání ve čtvrtek 2. května)
 11. Návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
  /senátní tisk č. 63/ (žádost o projednání jako 2. bod odpoledního jednání ve čtvrtek 2. května)
 12. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
  /senátní tisk č. 64/ (žádost o projednání jako 3. bod odpoledního jednání ve čtvrtek 2. května)
 13. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2018
  /senátní tisk č. 48/ (žádost o projednání jako 4. bod odpoledního jednání ve čtvrtek 2. května)
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé, podepsaná dne 15. října 2018 v Lucemburku všemi členskými státy Evropské unie a dne 19. října 2018 v Bruselu za Evropskou unii a Singapur
  /senátní tisk č. 33/ (žádost o projednání jako 5. bod odpoledního jednání ve čtvrtek 2. května)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 66/
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 67/
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
  /senátní tisk č. 68/
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
  /senátní tisk č. 69/
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 71/
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 72/
 21. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijaté na 66. a 67. zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Portorož, Slovinsko, 20. - 28. října 2016; Florianópolis, Brazílie, 4. - 14. září 2018)
  /senátní tisk č. 46/
 22. Senátní tisk č. K 013/12 - Diskusní dokument Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030
 23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Singapurskou republikou na straně druhé
  /senátní tisk č. 37/
 24. Návrh na vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky s vysíláním sil a prostředků Vzdušných sil Armády České republiky do vzdušného prostoru Slovenské republiky a s přijímáním sil a prostředků Vzdušných sil Ozbrojených sil Slovenské republiky ve vzdušném prostoru České republiky za účelem provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
  /senátní tisk č. 59/
 25. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
 26. Volba kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv
 27. Usnesení Senátu k závěrům 17. veřejného slyšení Senátu na téma "Situace ve strukturálně postižených regionech"
 28. Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Potřebuje Česká republika a Evropa vodní koridor Dunaj - Odra - Labe?"
 29. Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy
  /senátní tisk č. 73/

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.