(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 8. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byl senátor David Smoljak platně zvolen
  Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 2. Slib senátora
   (senátor David Smoljak složil slib bez výhrad)
 3. Změny v orgánech Senátu
  Stenozáznam  (senátor Smoljak byl zařazen do VVVK)
 4. Změna zasedacího pořádku
  Stenozáznam  (změna schválena)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 61/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 65/Stenozáznam  (schválen)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 66/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 67/ (přerušen)
 9. Volba kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv
  /senátní tisk č. 77/Stenozáznam  (kandidáty na zástupce VOP se stali Markéta Selucká a Jiří Šesták)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 67/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 11. Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
  /senátní tisk č. 62/Stenozáznam  (zamítnut)
 12. Návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
  /senátní tisk č. 63/Stenozáznam  (zamítnut)
 13. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
  /senátní tisk č. 64/Stenozáznam  (zamítnut)
 14. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2018
  /senátní tisk č. 48/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 70/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla, podepsaná dne 20. listopadu 2018 v Praze
  /senátní tisk č. 38/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 17. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady podle čl. 50, které se konala dne 10. dubna 2019
  /senátní tisk č. 75/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 18. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 21. - 22. března 2019
  /senátní tisk č. 55/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 19. Informace vlády ČR o programu jednání neformálního zasedání hlav států a předsedů vlád EU, které se koná dne 9. května 2019 v Sibiu
  Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Singapurskou republikou na straně druhé
  /senátní tisk č. 37/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
  /senátní tisk č. 69/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 22. Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
  /senátní tisk č. 68/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 71/Stenozáznam  (zamítnut)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 72/Stenozáznam  (zamítnut)
 25. Usnesení Senátu k závěrům 17. veřejného slyšení Senátu na téma "Situace ve strukturálně postižených regionech"
  Stenozáznam  (schváleno)
 26. Návrh na uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Potřebuje Česká republika a Evropa vodní koridor Dunaj - Odra - Labe?"
  Stenozáznam  (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.