(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 7. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 21. - 22. března 2019
  /senátní tisk č. 49/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 2. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence
  /evropský senátní tisk č. K 008/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 45/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 4. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU
  /evropský senátní tisk č. K 011/12/Stenozáznam  (přijato doporučující usnesení)
 5. Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
  /senátní tisk č. 40/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
  /senátní tisk č. 42/Stenozáznam  (schválen)
 7. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.)
  /senátní tisk č. 47/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 8. Návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 44/Stenozáznam  (schválen)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 41/Stenozáznam  (schválen)
 10. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Čistá planeta pro všechny Evropská dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky
  /evropský senátní tisk č. K 002/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 11. Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem
  /evropský senátní tisk č. K 010/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 12. Zpráva o životním prostředí České republiky 2017
  /senátní tisk č. 18/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 43/Stenozáznam  (schválen)
 14. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2018 a Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled ostatních podání a dotazů za rok 2018 a Výroční zpráva za rok 2018 pro mediální oblast
  /senátní tisk č. 39/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 15. Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem
  /senátní tisk č. 265/Stenozáznam  (přijato usnesení)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 51/Stenozáznam  (nezabývat se)
 17. Záměr uspořádat veřejné slyšení Senátu Parlamentu ČR na téma "Potřebuje Česká republika a Evropa vodní koridor Dunaj - Odra - Labe?"
  Stenozáznam  (záměr schválen)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.