(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 6. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: provádění alternativního akčního plánu
  /evropský senátní tisk č. K 009/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 2. Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
  /senátní tisk č. 36/Stenozáznam  (schválen)
 3. Balíček na boj s dezinformacemi
  /evropský senátní tisk č. K 006/12K 007/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Japonskem na straně druhé podepsané v Bruselu dne 17. 7. 2018
  /senátní tisk č. 15/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 5. Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů/senátní tisk č. 225/ ve výborech
   (odročeno do 30. června 2019)
 6. Návrh na změnu orgánů Senátu
  Stenozáznam  (schváleno)
 7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením
  /senátní tisk č. 19/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 35/Stenozáznam  (zamítnut)
 9. Stanovisko k pietním aktům, které pořádá Český svaz bojovníků za svobodu nebo se na jejich organizaci podílí
  Stenozáznam  (schváleno)
 10. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
  Stenozáznam  (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.