(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 5. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Návrh usnesení Senátu ke Dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
  Stenozáznam  (usnesení přijato)
 2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
  /senátní tisk č. 31/Stenozáznam  (schválen)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, sjednaná v Bernu dne 19. září 1979, a změna přílohy II této Úmluvy, přijatá ve Štrasburku dne 8. prosince 2017
  /senátní tisk č. 324/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 26. Kongresu Světové poštovní unie, který se konal ve dnech 20. září až 7. října 2016 v Istanbulu
  /senátní tisk č. 1/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 5. Návrh zákona o zpracování osobních údajů
  /senátní tisk č. 25/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 6. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
  /senátní tisk č. 26/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 7. Volba kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv
  /senátní tisk č. 34/Stenozáznam  (kndidátkami Senátu na funkci zástupce VOP jsou paní Markéta Selucká a Eliška Wagnerová)
 8. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
  /senátní tisk č. 32/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy Opravené znění bylo Senátu doručeno 16. ledna 2019)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 24/Stenozáznam  (schválen)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 30/Stenozáznam  (schválen)
 11. Petice na podporu biotroniky
  /senátní tisk č. 314/Stenozáznam  (Petici Senát považuje za bezdůvodnou)
 12. Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
  /senátní tisk č. 22/Stenozáznam  (vysloven předchozí souhlas)
 13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o založení mezinárodní nadace EU - LAC podepsaná v Bruselu dne 7. listopadu 2018
  /senátní tisk č. 3/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 14. Sdělení o posílení zásad subsidiarity a proporcionality a výroční zprávy Komise o vztazích s vnitrostátními parlamenty, subsidiaritě a proporcionalitě
  /evropský senátní tisk č. K 184/11K 185/11K 186/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 15. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční analýza růstu na rok 2019: Pro silnější Evropu tváří v tvář celosvětové nejistotě
  /evropský senátní tisk č. K 001/12/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 23/Stenozáznam  (schválen)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 29/Stenozáznam  (schválen)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 27/Stenozáznam  (schválen)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 28/Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.