(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 2. schůze Senátu v 12. funkčním období


 1. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 18. - 19. října 2018
  /senátní tisk č. 343/ (žádost o vyřazení z pořadu schůze)
 2. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem
  /evropský senátní tisk č. N 159/11/ (žádost o vyřazení z pořadu schůze)
 3. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021-2027
  /evropský senátní tisk č. N 169/11/ (žádost o vyřazení z pořadu schůze)
 4. Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu
  /evropský senátní tisk č. N 176/11/ (žádost o vyřazení z pořadu schůze)
 5. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní
  /senátní tisk č. 336/ (žádost o vyřazení z pořadu schůze)
 6. Balíček nařízení o fondech v prostoru svobody, bezpečnosti a práva
  /evropský senátní tisk č. N 173/11N 174/11N 175/11/ (žádost o vyřazení z pořadu schůze)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 337/ (návrh na projednání jako 1. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 15. listopadu)
 8. Stanovisko k současné politické situaci
   (návrh na projednání jako 2. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 15. listopadu)
 9. Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku
  /evropský senátní tisk č. J 163/11/ (návrh na projednání jako 3. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 15. listopadu)
 10. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014
  /evropský senátní tisk č. N 165/11/ (návrh na projednání jako 4. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 15. listopadu)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 332/ (návrh na projednání jako 5. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 15. listopadu)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 333/ (návrh na projednání jako 6. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 15. listopadu)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 342/ (návrh na projednání jako 7. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 15. listopadu)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 334/ (1. bod odpoledního jednání 1. dne jednání)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
  /senátní tisk č. 335/ (2. bod odpoledního jednání 1. dne jednání)
 16. Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb
  /senátní tisk č. 252/ (3. bod odpoledního jednání 1. dne jednání)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 338/ (žádost o projednání jako 4. bod odpoledního jednání 1. dne jednání)
 18. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 339/ (žádost o projednání jako 5. bod odpoledního jednání 1. dne jednání)
 19. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program InvestEU
  /evropský senátní tisk č. N 167/11/ (žádost o vyřazení z pořadu)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 341/ (žádost o projednání v 17 hodin)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 340/ (žádost o projednání v 17 hodin - po bodu 341)
 22. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Jiřího Oberfalzera, Jiřího Voseckého, Jana Horníka, Zbyňka Linharta a Miloše Vystrčila, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
  /senátní tisk č. 319/ (1. čtení)
 23. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Jana Horníka, Jiřího Voseckého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 261/ (2. čtení)
 24. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
   (návrh na vyřazení z pořadu)

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0