(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 18. schůze Senátu v 11. funkčním období


 1. Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 18. a 19. října 2018
  /senátní tisk č. 327/
 2. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty
   (vyřadit z pořadu schůze, VEU vzal tento tisk pouze na vědomí)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím změny článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
  /senátní tisk č. 310/ (žádost o projednání jako 3. bod dopoledního jednání ve středu 17. 10.)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím změna článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
  /senátní tisk č. 309/ (žádost o projednání jako 4. bod dopoledního jednání ve středu 17. 10.)
 5. Balíček ke zřízení nástroje předvstupní pomoci a nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci
  /evropský senátní tisk č. N 171/11N 172/11/ (žádost o projednání jako 5. bod dopoledního jednání ve středu 17. 10.)
 6. Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021 - 2027
  /evropský senátní tisk č. N 133/11K 134/11/ (ádost o projednání ve středu dopoledne po bodech předsedy vlády)
 7. Návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
  /evropský senátní tisk č. N 136/11N 137/11N 138/11N 139/11/ (ádost o projednání ve středu dopoledne po bodech předsedy vlády)
 8. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech
  /evropský senátní tisk č. N 135/11/ (ádost o projednání ve středu dopoledne po bodech předsedy vlády)
 9. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské funkce investiční stabilizace
  /evropský senátní tisk č. N 153/11/ (ádost o projednání ve středu dopoledne po bodech předsedy vlády)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Protokol o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku
  /senátní tisk č. 286/ (ádost o projednání ve středu dopoledne po bodech předsedy vlády)
 11. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti, která byla sjednána formou výměny nót
  /senátní tisk č. 311/ (ádost o projednání ve středu dopoledne po bodech předsedy vlády)
 12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Soulu dne 12. ledna 2018
  /senátní tisk č. 318/ (ádost o projednání ve středu dopoledne po bodech předsedy vlády)
 13. Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání
  /senátní tisk č. 227/ (1. bod odpoledního jednání ve středu 17. 10.)
 14. Balíček k programu Horizont Evropa
  /evropský senátní tisk č. N 157/11J 158/11/ (2. bod odpoledního jednání ve středu 17. 10.)
 15. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program "Erasmus": program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013
  /evropský senátní tisk č. N 164/11/ (3. bod odpoledního jednání ve středu 17. 10.)
 16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s biomedicínským výzkumem, který byl podepsán dne 11. května 2018 ve Štrasburku
  /senátní tisk č. 316/ (žádost o projednání jako 4. bod odpoledního jednání ve středu 17. 10.)
 17. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Jiřího Oberfalzera, Jiřího Voseckého, Jana Horníka, Zbyňka Linharta a Miloše Vystrčila, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
  /senátní tisk č. 319/ (1. čtení - žádost o projednání jako 5. bod odpoledního jednání ve středu 17. 10.)
 18. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
  /senátní tisk č. 287/ (žádost o projednání jako 6. bod odpoledního jednání ve středu 17. 10.)
 19. Balíček ke Společné zemědělské politice 2021 - 2027
  /evropský senátní tisk č. N 150/11N 151/11N 152/11/ (žádost o projednání jako 7. bod odpoledního jednání ve středu 17. 10.)
 20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o leteckých službách
  /senátní tisk č. 317/
 21. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí 541/2014/EU
  /evropský senátní tisk č. N 170/11/
 22. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014
  /evropský senátní tisk č. N 166/11/
 23. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza
  /evropský senátní tisk č. N 160/11/
 24. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti
  /evropský senátní tisk č. N 161/11N 162/11/
 25. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 245/ (2. čtení)
 26. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Jana Horníka, Jiřího Voseckého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 261/ (2. čtení)
 27. Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2017
  /senátní tisk č. 302/
 28. Petice na podporu infrastrukturních projektů: - dálnice D49 Hulín - Fryšták - hranice ČR/SR - dálnice D55 Otrokovice St. Město - Břeclav
  /senátní tisk č. 275/ (1. bod jednání ve čtvrtek 18. 10.)
 29. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)
  /evropský senátní tisk č. N 156/11/ (žádost o projednání jako 2. bod dopoledního jednání ve čtvrtek 18. 10.)
 30. Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2018
  /senátní tisk č. 330/
 31. Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 11. funkční období
  /senátní tisk č. 329/
 32. Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu v 11. funkční období
  /senátní tisk č. 331/
 33. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijaté v Manile dne 28. října 2017
  /senátní tisk č. 315/ (žádost o projednání ve čtvrtek 18. 10. jako 1. bod odpoledního jednání)
 34. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013
  /evropský senátní tisk č. N 155/11/ (žádost o projednání ve čtvrtek 18. 10. jako 2. bod odpoledního jednání)
 35. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond
  /evropský senátní tisk č. N 168/11/ (žádost o projednání ve čtvrtek 18. 10. jako 3. bod odpoledního jednání)
 36. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
   (návrh na vyřazení z pořadu schůze, prezident republiky opět nepředložil návrh kandidáta)

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0