(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 17. schůze Senátu v 11. funkčním období


 1. Návrh na zkrácení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) /senátní tisk č. 312/ ve výborech
  Stenozáznam  (schváleno)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 313/Stenozáznam  (schválen)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách
  /senátní tisk č. 282/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016, a Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016
  /senátní tisk č. 284/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 5. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
  /evropský senátní tisk č. N 143/11N 144/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 6. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla
  /evropský senátní tisk č. N 146/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 7. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě
  /evropský senátní tisk č. N 147/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 8. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017
  /senátní tisk č. 278/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 9. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2017
  /senátní tisk č. 279/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti, která byla sjednána formou výměny nót
  /senátní tisk č. 281/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 11. Návrh směrnice EP a Rady,kterou se mění směrnici Rady 93/13/EHS z 5. dubna 1993,směrnice EP a Rady 98/6/ES,směrnice EP a Rady 2005/29/ES a směrnice EP a Rady 2011/83/EU,pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele
  /evropský senátní tisk č. N 123/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 12. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb
  /evropský senátní tisk č. N 131/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 13. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
  /evropský senátní tisk č. N 129/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 14. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
  /evropský senátní tisk č. N 154/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 15. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2017
  /senátní tisk č. 308/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 16. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení
  /evropský senátní tisk č. N 125/11N 126/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 17. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností
  /evropský senátní tisk č. N 142/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 18. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Změny z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 a k informaci Změny z roku 2016 k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003 spolu se stanoviskem vlády k nim
  /senátní tisk č. 277/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 19. Návrh doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním
  /evropský senátní tisk č. J 140/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 20. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) č. 2017/2226, nařízení (EU) č. 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV
  /evropský senátní tisk č. N 145/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 21. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2017
  /senátní tisk č. 262/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 22. Petice "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí"
  /senátní tisk č. 226/Stenozáznam  (projednáno)
 23. Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 225/Stenozáznam  (odročen do 30. 11. 2018)
 24. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 245/Stenozáznam  (odročen)
 25. Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů(zákon o státním občanství České republiky)
  /senátní tisk č. 312/Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.