(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 16. schůze Senátu v 11. funkčním období


 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byl senátor Tomáš Goláň platně zvolen
  Stenozáznam
 2. Slib senátora
   (slib složen bez výhrad)
 3. Změny v orgánech Senátu
  Stenozáznam
 4. Změna zasedacího pořádku
  Stenozáznam  (schválen)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 298/Stenozáznam  (schválen)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 292/Stenozáznam  (schválen)
 7. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 28. - 29. června 2018
  /senátní tisk č. 307/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 8. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2017
  /senátní tisk č. 266/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 9. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2017
  /senátní tisk č. 254/Stenozáznam
 10. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2017
  /senátní tisk č. 255/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 304/Stenozáznam  (schválen)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 299/Stenozáznam  (schválen)
 13. Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění
  /senátní tisk č. 289/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 14. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění
  /senátní tisk č. 290/Stenozáznam  (nezabývat se)
 15. Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
  /senátní tisk č. 293/Stenozáznam  (schválen)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony
  /senátní tisk č. 294/Stenozáznam  (schválen)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 300/Stenozáznam  (schválen)
 18. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky, podepsané dne 18. prosince 2017 v Teheránu
  /senátní tisk č. 249/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 19. Balíček ke zdanění digitálních služeb
  /evropský senátní tisk č. N 117/11N 118/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 20. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňující používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestních činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV
  /evropský senátní tisk č. N 128/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 21. Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
  /senátní tisk č. 271/Stenozáznam  (jednání odročeno do projednání v Poslanecké sněmovně)
 22. Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2018
  /evropský senátní tisk č. J 130/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 23. Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno - Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
  /senátní tisk č. 242/Stenozáznam  (žádá vládu)
 24. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu
  /evropský senátní tisk č. N 124/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 25. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, který m se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
  /evropský senátní tisk č. N 116/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 26. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018
  /evropský senátní tisk č. K 127/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 291/Stenozáznam  (schválen)
 28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 306/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení, podepsaná v Minsku dne 14. března 2018
  /senátní tisk č. 272/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 30. Návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
  /evropský senátní tisk č. J 119/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 31. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci
  /evropský senátní tisk č. N 120/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 32. Návrh nař. EP a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nař. (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směr. 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí] a další
  /evropský senátní tisk č. N 132/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 33. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  /senátní tisk č. 295/Stenozáznam  (schválen)
 34. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 288/Stenozáznam  (schválen)
 35. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb.
  /senátní tisk č. 303/Stenozáznam  (schválen)
 36. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 305/Stenozáznam  (schválen)
 37. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
  /senátní tisk č. 247/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 38. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol prodlužující a upravující Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci podepsaný v Praze dne 27. 4. 2018
  /senátní tisk č. 274/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 39. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 296/Stenozáznam  (schvaluje návrh zákona)
 40. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech (Nassau, 23. května 1992) a Opční protokol k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech (Managua, 11. června 1993)
  /senátní tisk č. 246/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 41. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
  /senátní tisk č. 264/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 42. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES
  /evropský senátní tisk č. N 122/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 43. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie
  /evropský senátní tisk č. N 141/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU )
 44. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 297/Stenozáznam  (schválen)
 45. Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
  /senátní tisk č. 301/Stenozáznam  (schválen návrh Senátu)
 46. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 239/Stenozáznam  (scchválen senátní návrh zákona)
 47. Návrh na prodloužení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Jana Horníka, Jiřího Voseckého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 261/ ve výborech
  /senátní tisk č. 261/Stenozáznam  (schváleno)
 48. Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů(zákon o státním občanství České republiky)
  /senátní tisk č. 312/Stenozáznam  (přikázán)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.