(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 11. schůze Senátu v 11. funkčním období


 1. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 19. - 20. října 2017
  /senátní tisk č. 211/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 2. Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 14. - 15. prosince 2017
  /senátní tisk č. 214/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 3. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě
  /evropský senátní tisk č. N 068/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 4. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii
  /evropský senátní tisk č. N 072/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 5. Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Odolnost, odrazování a obrana: Budování silné kybernetické bezpečnosti pro EU
  /evropský senátní tisk č. K 070/11N 071/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 6. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie
  /evropský senátní tisk č. N 073/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 7. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
  /evropský senátní tisk č. N 069/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 8. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
  /evropský senátní tisk č. N 074/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 9. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2016
  /senátní tisk č. 159/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 10. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  /senátní tisk č. 336/Stenozáznam  (schválen senátní návrh zákona)
 11. Volba členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
  /senátní tisk č. 212/Stenozáznam  (v prvním kole nebyl nikdo zvolen)
 12. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV
  /evropský senátní tisk č. N 066/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 13. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropský akční plán "Jedno zdraví" proti antimikrobiální rezistenci (AMR)
  /evropský senátní tisk č. K 061/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 14. Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších zákonů
  /senátní tisk č. 191/Stenozáznam  (schválen senátní návrh zákona)
 15. Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU
  /senátní tisk č. 189/Stenozáznam  (přijato doporučení VVVK)
 16. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 165/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 17. Volba členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů 2. kolo 1. volby
  /senátní tisk č. 212/Stenozáznam  (členy Rady ÚSTR zvoleni K. Černý, J. Junek a J. Lišku)
 18. Petice "Za zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb"
  /senátní tisk č. 22/Stenozáznam  (přijato usnesení VVVK)
 19. Petice Za změnu tzv. "Protikuřáckého zákona"
  /senátní tisk č. 188/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 20. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny Dernerové a senátora Vladimíra Plačka, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 206/Stenozáznam  (přikázán)
 21. Návrh na zkrácení lhůty pro projednání senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších zákonů (senátní tisk č. 190) ve výborech
   (lhůta zkrácena)
 22. Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 130/Stenozáznam  (schválen senátní návrh zákona)
 23. Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších zákonů
  /senátní tisk č. 190/Stenozáznam  (schválen senátní návrh zákona)
 24. Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vladimíra Plačka a Jiřího Voseckého, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 207/Stenozáznam  (přikázán)
 25. Návrh senátního návrhu zákona senátora Milana Štěcha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 209/Stenozáznam  (přikázán)
 26. Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 213/Stenozáznam  (zamítnut)
 27. Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2018
  /senátní tisk č. 218/Stenozáznam  (schváleno)
 28. Návrh usnesení Senátu k uplatňování zákona o střetu zájmů a vyjádření celostátních organizací obcí a měst
  Stenozáznam  (schváleno)
 29. Informace o aktuální situaci v rámci státní podpory sportu ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
  Stenozáznam  (schváleno)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.