(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 9. schůze Senátu v 11. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 167/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 168/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 179/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.
  /senátní tisk č. 180/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 5. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU
  /evropský senátní tisk č. N 036/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 174/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 181/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 182/Stenozáznam  (schválen)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 177/Stenozáznam  (schválen)
 10. Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí
  /senátní tisk č. 183/Stenozáznam  (zamítnut)
 11. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí
  /senátní tisk č. 184/Stenozáznam  (zamítnut)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 175/Stenozáznam  (schválen)
 13. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti
  /senátní tisk č. 176/Stenozáznam  (schválen)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 186/Stenozáznam  (schválen)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 178/Stenozáznam  (schválen)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 185/Stenozáznam  (schválen)
 17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s odstoupením České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra
  /senátní tisk č. 131/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 18. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012
  /evropský senátní tisk č. N 042/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 169/Stenozáznam  (schválen)
 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 170/Stenozáznam  (schválen)
 21. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  /senátní tisk č. 171/Stenozáznam  (schválen)
 22. Diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy a návrh evropského pilíře sociálních práv
  /evropský senátní tisk č. K 037/11J 038/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 23. Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
  /senátní tisk č. 187/Stenozáznam  (vzato na vědomí usnesení Volební komise)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze
  /senátní tisk č. 173/Stenozáznam  (schválen)
 25. Návrh zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (stykový zákon)
  /senátní tisk č. 172/Stenozáznam  (schválen)
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 166/Stenozáznam  (schválen)
 27. Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2016
  /senátní tisk č. 92/Stenozáznam  (vzato na vědomí)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.