(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 5. schůze Senátu v 11. funkčním období


 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byla senátorka Alena Dernerová platně zvolena
  Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 2. Slib senátora
   (senátorka Alena Dernerová složila slib bez výhrad)
 3. Změny v orgánech Senátu
  Stenozáznam  (schváleno)
 4. Změna zasedacího pořádku
  Stenozáznam  (zasedací pořádek schválen)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 54/Stenozáznam  (schválen)
 6. Volba kandidáta ke jmenování do funkce člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
  /senátní tisk č. 63/Stenozáznam  (Do funkce člena Úřadu byl zvolen pan Jan Outlý)
 7. Informace vlády ČR o výsledcích neformálního jednání Evropské rady, která se konala dne 3. února 2017
  /senátní tisk č. 45/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 8. Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 9. - 10. března 2017
  /senátní tisk č. 67/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 56/Stenozáznam  (schválen)
 10. Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
  /senátní tisk č. 48/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 11. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony
  /senátní tisk č. 49/Stenozáznam  (schválen)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 50/Stenozáznam  (schválen)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony
  /senátní tisk č. 58/Stenozáznam  (schválen)
 14. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS), a kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624
  /evropský senátní tisk č. N 004/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 57/Stenozáznam  (schválen)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 59/Stenozáznam  (schválen)
 17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204 k přechodu z neformální do formální ekonomiky spolu se stanoviskem vlády k němu
  /senátní tisk č. 357/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 18. Návrh nařízení EP a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 (Text s významem pro EHP a Švýcarsko)
  /evropský senátní tisk č. N 021/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
  /senátní tisk č. 47/Stenozáznam  (schválen)
 20. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
  /senátní tisk č. 53/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 21. Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020
  /evropský senátní tisk č. N 118/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 22. Balíček předpisů k základu a přeshraničním aspektům daně z příjmu
  /evropský senátní tisk č. N 121/10N 123/10N 122/10N 124/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině, přijatý ve Štrasburku dne 15. června 2016
  /senátní tisk č. 11/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Minamatská úmluva o rtuti, přijatá v Kumamoto dne 10. října 2013
  /senátní tisk č. 13/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 25. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2015
  /senátní tisk č. 21/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 26. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Kosmická strategie pro Evropu
  /evropský senátní tisk č. K 120/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 27. Sdělení Komise EP, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů, milník na cestě ke spolupracující, propojené a automatizované mobilitě
  /evropský senátní tisk č. K 017/11/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 5. října 2016
  /senátní tisk č. 20/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 30. října 2016
  /senátní tisk č. 23/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 30. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 51/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 31. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 52/Stenozáznam  (schválen)
 32. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  /senátní tisk č. 336/Stenozáznam  (odročen)
 33. Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Libora Michálka, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 60/Stenozáznam  (zamítnut)
 34. Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2016, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled ostatních podání a dotazů za rok 2016 a Výroční zpráva za rok 2016 pro mediální oblast
  /senátní tisk č. 62/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 35. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 55/Stenozáznam  (schválen)
 36. Balíček předpisů k reformě autorského práva
  /evropský senátní tisk č. N 111/10N 112/10N 113/10N 114/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.