(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 28. schůze Senátu v 10. funkčním období


 1. Informace vlády o Summitu lídrů 27 zemí Evropské Unie Bratislava 16. září 2016
  /senátní tisk č. 339/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 2. Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 20. - 21. října 2016
  /senátní tisk č. 340/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě
  /senátní tisk č. 303/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 4. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o ochraně všech osob před nuceným zmizením
  /senátní tisk č. 322/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 5. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a státy SADC EPA na straně druhé
  /senátní tisk č. 325/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 6. Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky k vývoji situace na Ukrajině
  Stenozáznam  (návrh usnesení přijat)
 7. Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení ČS příslušného k posuzování žádosti o mez. ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)
  /evropský senátní tisk č. N 089/10/Stenozáznam  (schváleno doporučení VEU)
 8. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro integraci státních příslušníků ze třetích zemí
  /evropský senátní tisk č. K 096/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 9. Baliček k reformě azylového práva
  /evropský senátní tisk č. N 105/10N 106/10N 107/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 10. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014
  /evropský senátní tisk č. N 108/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 334/Stenozáznam  (schválen)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 335/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 331/Stenozáznam  (schválen)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 332/Stenozáznam  (schválen)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 333/Stenozáznam  (schválen)
 16. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijaté v La Rochelle dne 18. května 2012 a v Bonnu 14. listopadu 2015
  /senátní tisk č. 304/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 17. Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě Společný rámec pro boj proti hybridním hrozbám Reakce Evropské unie
  /evropský senátní tisk č. K 082/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 18. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice v rámci podpory boje proti tzv. Islámskému státu
  /senátní tisk č. 338/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 330/Stenozáznam  (nezabývat se)
 20. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Papouška a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 297/Stenozáznam  (schválen a bude postoupen do PS)
 21. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 323/Stenozáznam  (schválen a bude postoupen do PS)
 22. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  /senátní tisk č. 336/Stenozáznam  (přikázán)
 23. Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2016
  /senátní tisk č. 341/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 24. Informace stálých delegací Parlamentu České republiky o činnosti za 10. funkční období
  /senátní tisk č. 342/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 25. Návrh na pověření dalších senátorů odůvodněním senátních návrhů zákonů sněmovní tisky č. 221 a 744 v Poslanecké sněmovně
  Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.