(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 27. schůze Senátu v 10. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 318/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 2. Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
  /senátní tisk č. 319/Stenozáznam  (schválen)
 3. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání, přijatá na 67. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 1981
  /senátní tisk č. 270/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 4. Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
  /senátní tisk č. 306/Stenozáznam  (schválen)
 5. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 307/Stenozáznam  (schválen)
 6. Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony
  /senátní tisk č. 308/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 309/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro otázky azylu a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010
  /evropský senátní tisk č. N 090/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 9. Sdělení Komise o zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu o migraci
  /evropský senátní tisk č. K 094/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 10. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti
  /evropský senátní tisk č. N 095/10/ (přijato doporučení VEU)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
  /senátní tisk č. 310/Stenozáznam  (schválen)
 12. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu odvolání výhrady Československé socialistické republiky k článku 1 odst. 1 písm. b) Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a odvolání prohlášení Československé socialistické republiky k článku I Dodatkového protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
  /senátní tisk č. 282/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 13. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2015
  /senátní tisk č. 284/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 14. Návrh zákona o centrální evidenci účtů
  /senátní tisk č. 312/Stenozáznam  (schválen)
 15. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů
  /senátní tisk č. 313/Stenozáznam  (schválen)
 16. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 314/Stenozáznam  (schválen)
 17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 315/Stenozáznam  (schválen)
 18. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku
  /senátní tisk č. 316/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 317/Stenozáznam  (schválen)
 20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Ašchabádu dne 18. března 2016
  /senátní tisk č. 271/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 21. Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)
  /senátní tisk č. 311/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 22. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2015
  /senátní tisk č. 272/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 23. Petice NE - ohrožení zdrojů vod pro Volarsko - Vimpersko - Strakonicko
  /senátní tisk č. 208/Stenozáznam  (schválen návrh usnesení VVVK)
 24. Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Šilara a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 253/Stenozáznam  (schválen senátní návrh zákona)
 25. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 254/Stenozáznam  (schválen senátní návrh zákona)
 26. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 323/Stenozáznam  (přikázán)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.