(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 26. schůze Senátu v 10. funkčním období


 1. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 28. - 29. června 2016
  /senátní tisk č. 300/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 302/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 290/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2017 a 2018 s výhledem na rok 2019
  /senátní tisk č. 251/Stenozáznam  (vysloven souhlas)
 5. Návrh senátního návrhu ústavního zákona Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
  /senátní tisk č. 301/Stenozáznam  (zamítnut)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 287/Stenozáznam  (schválen)
 7. Návrh atomového zákona
  /senátní tisk č. 288/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona
  /senátní tisk č. 289/Stenozáznam  (schválen)
 9. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 291/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
  /senátní tisk č. 292/Stenozáznam  (schválen)
 11. Návrh celního zákona
  /senátní tisk č. 293/Stenozáznam  (schválen)
 12. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
  /senátní tisk č. 294/Stenozáznam  (schválen)
 13. Návrh zákona o spotřebitelském úvěru
  /senátní tisk č. 295/Stenozáznam  (schválen)
 14. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
  /senátní tisk č. 296/Stenozáznam  (schválen)
 15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Mexiku dne 12. února 2016
  /senátní tisk č. 252/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990), podepsaný dne 25. listopadu 2014 ve Varšavě
  /senátní tisk č. 268/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 17. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH Směrem k jednotné oblasti DPH v EU - Čas přijmout rozhodnutí
  /evropský senátní tisk č. K 081/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 18. Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
  /senátní tisk č. 299/Stenozáznam  (schváleno)
 19. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Papouška a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 297/Stenozáznam  (1. čtení přikázán)
 20. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, senátora Zbyňka Linharta a dalších, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 189/Stenozáznam  (schválen)
 21. Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 213/Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.