(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 25. schůze Senátu v 10. funkčním období


 1. Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)
  /senátní tisk č. 275/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 277/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 278/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 4. Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  /senátní tisk č. 280/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 5. Návrh zákona o některých přestupcích
  /senátní tisk č. 279/Stenozáznam  (schválen)
 6. Konvergenční program České republiky - aktualizace květen 2016
  /senátní tisk č. 281/Stenozáznam  (vzat na vědomí)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 273/Stenozáznam  (schválen)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 274/Stenozáznam  (schválen)
 9. Národní program reforem České republiky 2016
  /senátní tisk č. 283/Stenozáznam  (bere na vědomí)
 10. Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2016 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2016
  /evropský senátní tisk č. J 088/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 11. Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 28. - 29. června 2016
  /senátní tisk č. 286/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 12. Návrh nař. EP a Rady, kterým se mění nař.(ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž st. příslušníci musí mít při překračování vně. hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž st. příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
  /evropský senátní tisk č. N 087/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 13. Sdělení Komise Ocelářství - Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst
  /evropský senátní tisk č. K 078/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 14. Balíček k inteligentním hranicím II
  /evropský senátní tisk č. N 083/10N 084/10/Stenozáznam  (přjato doporučení VEU)
 15. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán EU pro "eGovernment" na období 2016 -2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy
  /evropský senátní tisk č. K 085/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.