(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 24. schůze Senátu v 10. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 265/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 2. Návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
  /senátní tisk č. 259/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 260/Stenozáznam  (schválen)
 4. ZPRÁVA Komise Evropskému parlamentu a Radě Zpráva o pokroku v oblasti změny klimatu zahrnující zprávu o fungování evropského trhu s uhlíkem a zprávu o přezkumu směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého
  /evropský senátní tisk č. K 051/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 261/Stenozáznam  (schválen)
 6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu přijatá v Ženevě dne 15. května 2015
  /senátní tisk č. 185/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 7. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 15. května 2015
  /senátní tisk č. 188/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 8. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Protokolu o perzistentních organických polutantech, Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu a Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
  /senátní tisk č. 216/Stenozáznam  (dán souhlas kratifikaci)
 9. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, sjednaná v Bonnu dne 23. června 1979, a změny příloh I a II této Úmluvy, přijaté v Quitu dne 9. listopadu 2014
  /senátní tisk č. 218/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 10. Sdělení Komise - Investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů
  /evropský senátní tisk č. K 060/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 264/Stenozáznam  (nezabývat se)
 12. Návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
  /senátní tisk č. 263/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě
  /senátní tisk č. 212/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 14. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
  /senátní tisk č. 214/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby podepsaná ve Znojmě dne 21. ledna 2016
  /senátní tisk č. 211/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 16. Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Šilara a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 253/Stenozáznam  (přikázán)
 17. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 254/Stenozáznam  (přikázán)
 18. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, senátora Zbyňka Linharta a dalších, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 189/Stenozáznam  (projednávání odročeno do 30. června 2016)
 19. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
  /senátní tisk č. 255/Stenozáznam  (schválen)
 20. Energetický balíček
  /evropský senátní tisk č. N 072/10K 073/10K 074/10N 075/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 21. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 287/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 22. Návrh na přijetí usnesení v souvislosti s projednáváním návrhu ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
  /senátní tisk č. 287/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 23. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 266/Stenozáznam  (zamítnut)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 267/Stenozáznam  (schválen)
 25. Návrh zákona o hazardních hrách
  /senátní tisk č. 256/Stenozáznam  (schválen)
 26. Návrh zákona o dani z hazardních her
  /senátní tisk č. 257/Stenozáznam  (schválen)
 27. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
  /senátní tisk č. 258/Stenozáznam  (schválen)
 28. Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2015
  /senátní tisk č. 230/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 29. Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2015
  /senátní tisk č. 242/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 30. Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2015
  /senátní tisk č. 243/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 31. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2015
  /senátní tisk č. 244/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 32. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2015
  /senátní tisk č. 249/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 33. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 262/Stenozáznam  (schválen)
 34. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 183 o ochraně mateřství, přijatá na 88. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě dne 15. června 2000
  /senátní tisk č. 217/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.