(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 21. schůze Senátu v 10. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 222/Stenozáznam  (schválen)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 223/Stenozáznam  (schválen)
 3. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 806/2014 za účelem zřízení evropského systému pojištění vkladů
  /evropský senátní tisk č. N 048/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU )
 4. Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek
  /senátní tisk č. 220/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 5. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek
  /senátní tisk č. 221/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 225/Stenozáznam  (schválen)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 224/Stenozáznam  (schválen)
 8. Strategie a společná pravidla pro letectví v Evropě
  /evropský senátní tisk č. N 062/10K 063/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 226/Stenozáznam  (schválen)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 227/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 11. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 228/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 12. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu
  /evropský senátní tisk č. N 052/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 13. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 17. - 18. března 2016
  /senátní tisk č. 232/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 14. Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2015
  /senátní tisk č. 207/Stenozáznam  (vzata na vědomí)
 15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 13. října 2015
  /senátní tisk č. 180/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou, podepsaná v Praze 20. listopadu 2015
  /senátní tisk č. 181/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 17. Návrh na zkrácení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona senátora Jiřího Šestáka a dalších senátorů o veřejných kulturních institucích a o změně a doplnění některých zákonů /senátní tisk č. 183/ ve výborech
  /senátní tisk č. 183/Stenozáznam  (schválen)
 18. Návrh na zkrácení lhůty pro projednání návrhu senátního návrhu zákona Aleny Dernerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů /senátní tisk č. 196/ ve výborech
  /senátní tisk č. 196/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.