(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 18. schůze Senátu v 10. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 175/Stenozáznam  (schválen)
 2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě
  /senátní tisk č. 146/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  /senátní tisk č. 176/Stenozáznam  (schválen)
 4. Návrh zákona o službě vojáků v záloze
  /senátní tisk č. 177/Stenozáznam  (schválen)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 178/Stenozáznam  (schválen)
 6. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO "Joint Enterprise" v Kosovské republice
  /senátní tisk č. 163/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
  /senátní tisk č. 174/Stenozáznam  (schválen)
 8. Sdělení Komise Roční analýza růstu za rok 2016: Posílení hospodářského oživení a podpora konvergence
  /evropský senátní tisk č. K 050/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 9. Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 182/Stenozáznam  (přikázán)
 10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 173/Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.