(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 17. schůze Senátu v 10. funkčním období


 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 171/Stenozáznam  (nezabývat se)
 2. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 17. - 18. prosince 2015
  /senátní tisk č. 179/Stenozáznam
 3. Unie kapitálových trhů
  /evropský senátní tisk č. N 040/10N 041/10K 042/10/Stenozáznam  (přijato dporučení VEU)
 4. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Spravedlivý a efektivní systém daně z příjmů právnických osob v Evropské unii: pět klíčových oblastí, kde je třeba jednat
  /evropský senátní tisk č. K 026/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 5. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
  /senátní tisk č. 172/Stenozáznam  (přikázán)
 6. Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 125/Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.