(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 13. schůze Senátu v 10. funkčním období


 1. Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 125/Stenozáznam  (přikázán)
 2. Informace vlády ČR o výsledcích mimořádného jednání Evropské rady, které se konalo dne 23. září 2015
  /senátní tisk č. 130/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 3. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 15. - 16. října 2015
  /senátní tisk č. 131/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 127/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)
 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 128/Stenozáznam  (schválen)
 6. Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a Maďarska
  /evropský senátní tisk č. J 037/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 7. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje krizový relokační mechanismus a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013
  /evropský senátní tisk č. N 033/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 8. Balíček opatření k návratové politice a vnější dimenzi migrační krize
  /evropský senátní tisk č. N 034/10K 035/10K 036/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 9. Návrh zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
  /senátní tisk č. 126/Stenozáznam  (pozměňovací návrhy)

Stenozáznamy: 1.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.