(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 10. schůze Senátu v 10. funkčním období


 1. Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2014
  /senátní tisk č. 56/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 2. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2014
  /senátní tisk č. 61/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 3. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2014
  /senátní tisk č. 71/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 4. Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 102/Stenozáznam  (vrácen k dopracování)
 5. Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, Ivany Cabrnochové a Jitky Seitlové, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 103/Stenozáznam  (zamítnut)
 6. Návrh senátního návrhu zákona senátora Jan Veleby, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 107/Stenozáznam  (zamítnut)
 7. Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 20/Stenozáznam  (Senát nepřijal k tisku usnesení)
 8. Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
  /senátní tisk č. 106/Stenozáznam  (schválen)
 9. Volba osoby navrhované Senátem k jmenování do funkce předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů
  /senátní tisk č. 117/Stenozáznam  (Senát nominoval paní Ivanu Janů)
 10. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 25. - 26. června 2015
  /senátní tisk č. 108/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 11. Národní program reforem České republiky pro rok 2015
  /senátní tisk č. 85/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 12. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 101/Stenozáznam  (schválen)
 13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu ve druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
  /senátní tisk č. 68/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 14. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 97/Stenozáznam  (schválen)
 15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 98/Stenozáznam  (schválen)
 16. Návrh zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
  /senátní tisk č. 99/Stenozáznam  (schválen)
 17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o Visegrádském patentovém institutu, podepsaná v Bratislavě dne 26. února 2015
  /senátní tisk č. 57/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 18. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání (Lanzarote, 25. října 2007)
  /senátní tisk č. 60/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Aucklandu dne 4. února 2015
  /senátní tisk č. 54/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 20. Konvergenční program České republiky aktualizace duben 2015
  /senátní tisk č. 73/Stenozáznam  (vzato na vědomí)
 21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě
  /senátní tisk č. 51/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jamajky o letecké dopravě
  /senátní tisk č. 53/Stenozáznam  (dán souhlas k ratifikaci)
 23. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území
  /evropský senátní tisk č. N 016/10/Stenozáznam  (přijato doporučení VEU)
 24. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 95/Stenozáznam  (schválen)
 25. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
  /senátní tisk č. 96/Stenozáznam  (schválen)
 26. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 100/Stenozáznam  (schválen)

Stenozáznamy: 1.den   2.den  

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.